eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pajęczno › Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnychOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PAJĘCZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 592298009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 76

1.5.2.) Miejscowość: Pajęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 34/311-31-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatpajeczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatpajeczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f256b922-723b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044522/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu prowadzona będzie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452),
A. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno.
2. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno. W zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na platformie.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (art. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
z siedzibą przy ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora: adres e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl, nr telefonu 34 3113120, adres siedziby Starostwo Powiatowe w Pajęcznie ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno.
3.Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. C RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.”. Znak sprawy ZPI.272.16.2022
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): . Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.272.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 0 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa, w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania, w odrębnie zapakowanych kompletach (jako komplet należy rozumieć tablice z tym samym numerem rejestracyjnym) oraz odbiór na swój koszt wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych jak również ich zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie.
Tablice winny być wykonane zgodnie z:
- Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją (Dz. U. z 2022 r. poz.1847 z późn. zm.).
- Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 717 z późn. zm.).

Zamawiający szacuje ilość tablic rejestracyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem w następujący sposób:
1. Tablice samochodowe zwyczajne (jednorzędowe i dwurzędowe) w tym tablice dla pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem - 20000 szt.
2. Tablice motocyklowe zwyczajne w tym dla motocykli elektrycznych - 2300 szt.
3. Tablice motorowerowe zwyczajne w tym dla motorowerów elektrycznych - 600 szt.
4. Tablice samochodowe indywidualne - 75 kpl.
5. Tablice motocyklowe indywidualne - 40 szt.
6. Tablice samochodowe zabytkowe w tym zabytkowe pomniejszone – 40 kpl.
7. Tablice zabytkowe motocyklowe - 20 szt.
8. Tablice samochodowe tymczasowe w tym tymczasowe pomniejszone – 80 kpl.
9. Tablice motocyklowe tymczasowe – 18 szt.
10. Tablice motorowerowe tymczasowe – 7 szt.
11. Tablice samochodowe profesjonalne – 4 kpl.
12. Tablice motocyklowe profesjonalne – 4 szt.
13. Tablice motorowerowe profesjonalne – 2 szt.
14. Wtórniki tablic rejestracyjnych - 750 szt.
15. Tablice samochodowe dodatkowe - 300 szt.
16. Tablice samochodowe pomniejszone w tym dla pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem - 75 kpl.
17. Tablice motorowerowe zabytkowe – 15 szt.
Podane ilości są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku, w którym faktycznie wykonana ilość nie osiągnie podanych wielkości orientacyjnych, wykonawca nie ma prawa żądania odszkodowania lub wypłaty wynagrodzenia stanowiącego różnicę między wynagrodzeniem określonym a wynagrodzeniem za faktycznie wykonany przedmiot umowy.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załączniku Nr 3 niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928470-3 - Elementy oznakowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14721000-1 - Glin

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, tożsame z przedmiotem zamówienia w wymiarze nie przekraczającym 20% wartości szacunkowej zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający uzna oferty za spełnienie wymagania i przyjmie do rozpatrywania jeżeli:
• Oferta spełnia wymagania zawarte w SWZ;
• Została złożona w wyznaczonym terminie;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy wtórników

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu (podstawy wykluczenia Zamawiający wskazał w Dziale A Rozdziale XV i XVI SWZ, Dział B ROZDZIAŁ I);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ust 2.
2. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada koncesje, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne (uprawnienia do produkcji tablic rejestracyjnych wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa), zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
• Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
• Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lab Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu;
• Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik Nr 5 do SWZ.
• Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
• Koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zgodnie z art. 75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego, certyfikującym wszystkie rodzaje zamawianych tablic rejestracyjnych, zwanych dalej „certyfikatem ITS”, oraz parametrami i warunkami określonymi postanowieniami rozporządzeniem z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847 z późn. zm.)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

6. Wskazane w ust. 5 przedmiotowe środki dowodowe nie służą potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami oceny ofert dlatego, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust 4 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, wówczas Zamawiający działając na podstawie art. 107 ust 2 Pzp wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni, licząc od dnia następnego po przesłaniu wezwania. Wezwanie zostanie przesłane za pośrednictwem platformy zakupowej na której prowadzone będzie postępowanie.
7. Zamawiający działając na podstawie art. 107 ust. 4 może żądać od Wykonawców wyjaśnień treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14.2. Pełnomocnictwo:
a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli dotyczy.
14.2.1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
14.2.2. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
14.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby. ( załącznik Nr 6 )
14.3.1. Zobowiązanie składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.3.2. Jeżeli zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.
14.4. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4, w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną. (załącznik Nr 9)
14.4.1. Oświadczenia składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.4.2. Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.1.2. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów udostępniających potencjał, oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie powinno mieć postać dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia, spełnienia warunków udziału.
14.1.3. Wykonawca wypełnia Oświadczenie tworząc dokument elektroniczny.
14.1.4. Po stworzeniu przez Wykonawcę Oświadczenia w postaci elektronicznej, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem zaufanym o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) , lub podpisem osobistym o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
14.2. Pełnomocnictwo:
a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli dotyczy.
14.2.1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
14.2.2. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
14.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby. ( załącznik Nr 6 )
14.3.1. Zobowiązanie składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.3.2. Jeżeli zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.
14.4. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4, w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną. (załącznik Nr 9)
14.4.1. Oświadczenia składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.4.2. Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, m. in. z uwagi na zmianę okoliczności i uwarunkowań dot. realizacji dostaw, w szczególności w zakresie:
1) Zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia dostawy tablic rejestracyjnych, jeżeli wynika to ze zmiany terminów wykonania dostaw składających się na umowę,
2) Zmiany danych dotyczących Wykonawcy, w tym danych dotyczących rachunku bankowego,
3) Zmian w zakresie regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy a mających do niej zastosowanie.
2.1 Dopuszczalne są zmiany postanowień umownych w zakresie określonym w art. 455 ustawy Pzp
3. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są istotne.
4. Zmiany umowy wynikające z art. 436 pkt 4 lit. B ustawy Pzp przewidujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT w nowej wysokości.
2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia o których w ust. 4 pkt 1-4 obejmować będzie tylko i wyłącznie płatności za pracę, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, bądź zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano.
9. Zmiany umowy wynikające z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku gdy umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zmiany szczegółowo zostało opisane w § 12.
10. Przyjmuje się, że Wykonawca kalkulując cenę ofertową uwzględnił zmiany minimalnego wynagrodzenia przyjęte na rok 2022/2023.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.