eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Daleszyce › "Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec, Gmina Daleszyce" - II postępowanie.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec, Gmina Daleszyce”
– II postępowanie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Daleszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Staszica

1.5.2.) Miejscowość: Daleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-021

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@daleszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.daleszyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec, Gmina Daleszyce”
– II postępowanie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-987dc1a7-3411-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473823

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015041/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347377/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIN.ZP.271.25.2022.MD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1426337,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 319005T w miejscowości Słopiec na terenie Gminy Daleszyce.
Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:
− przebudowa drogi gminnej 319005T w msc. Słopiec na odcinku 820mb;
− budowa chodnika;
− wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5mb;
− wykonanie zjazdów z kostki betonowej oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów;
− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu + odnowienie oznakowania poziomego na całej długości drogi gminnej nr 319005T tj. 2szt. linii P-12; P-10; P-14;
− wykonanie odwodnienia drogi w postaci studni chłonnych i wpustów ulicznych;
− frezowanie profilujące
− ułożenie geosiatki na połączeniu istniejącej i nowej jezdni
− regulacja zaworów wodociągowych
− regulacja studzienek
− wymiana i przebudowa hydrantów
− humusowanie terenu pasa drogowego wraz obsianiem
− przebudowa węzła wodociągowego
− wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki

Parametry drogi:
− kategoria ruchu: KR 1
− klasa dróg publicznych: droga gminna, kl. D – dojazdowa
− prędkość projektowa: 30 km/h
− obciążenie: 115 kN/oś
− szerokość pasa ruchu: 2,75m z miejscowym zwężeniem do 2,5m
− przekrój drogi: 1x2
− szerokość jezdni: 5,5m z miejscowym zwężeniem do 5,0m
− spadek poprzeczny jezdni: 2%
− szerokość chodnika: 2,0 m
− spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2% w stronę jezdni
− szerokość pobocza: 0,75m
− spadek poprzeczny pobocza: 8%

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1589518,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2443904,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1589518,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „ALBUD” Błaszczyk Bednarczyk – Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9591923929

7.3.4) Miejscowość: Strawczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 26-067

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Nieznany na tym etapie:
Obsługa geodezyjna
Roboty dot. odwodnienia i sieci wodociągowej
Oznakowanie i montaż urządzeń BRD

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1589518,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.