eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › "Sukcesywna dostawa jaj kurzych do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu".Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa jaj kurzych do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020698864

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 848 84 94

1.5.8.) Numer faksu: 74 848 84 94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@aqua-zdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: aqua-zdroj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa jaj kurzych do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7882164b-721e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie
ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformę Zakupowej Gminy Wałbrzych:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html). Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Wałbrzych: https://gminawalbrzych.logintrade.net. Do połączenia używany jest
szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność
transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Wałbrzych: ma
dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ
oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Wałbrzych:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Edge,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax,
włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer
8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows
10: Internet Explorer 11.
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych S.A., Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA., Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
2) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie
potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania,
potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty,
dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w
formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
3) Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2247). Ofertę oraz dokumenty składa się , pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej jako RODO, Zamawiający informuję iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych, tel./fax+4874848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@aquazdroj. pl, telefonicznie pod numerem tel./fax +48 74 848 84 94 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ww. ustawy, tj.: przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby podającej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 17500,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. Nr 1a – Formularzu asortymentowo -cenowym oraz w załączniku nr 4 – Projekcie umowy.
3. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.
4. Wykonawca winien zapewnić, że oferowane produkty będą wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz obowiązujących przepisach prawa a także posiadać ważne terminy przydatności do spożycia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.
3. Odpis lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
4. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Formularz asortymentowo – cenowy ( zał. 1a)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Oferta powinnabyć podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp
– fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać, jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) w przypadkach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
b) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim
przypadku ceny jednostkowe netto i wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określone w wyniku tej
zmiany ceny jednostkowe brutto i wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone w oparciu o wysokość stawki VAT
obowiązującej po zmianie przepisów.
c) w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), przy zachowaniu określonych w tym przepisie
obowiązków.
d) wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej Umowy, a
zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy zobowiązane są poinformować się w formie
pisemnej. Zamawiający lub Wykonawca w terminie 5 dni od dnia złożenia przez drugą stronę wniosku oceni, czy wykazano
powód i wpływ zmian do umowy. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia
dodatkowych dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania wniosku Strony wyznaczą
datę podpisania aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.