eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Budowa strony internetowej (UM-ZP-262-52/22)Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Budowa strony internetowej (UM-ZP-262-52/22)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ALEJE RACŁAWICKIE 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-059

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.lis@umlub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umlub.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa strony internetowej (UM-ZP-262-52/22)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e91dcc59-3a42-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089290/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Budowa strony Internetowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt nr POWR.03.05.00-00-A056/19, Tytuł Projektu: ,,Uczelnia przyjazna’’- program dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnościami,

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367924/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UM-ZP-262-52/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 396000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa strony internetowej dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ „Opis przed-miotu zamówienia” (zwany również OPZ).

Odnośnie terminu realizacji:
1.1. W przypadku zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w rozdziale V pkt 5.1. SWZ termin realizacji wynosi do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy;
1.2. W przypadku zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w rozdziale V pkt 5.2. SWZ termin realizacji wynosić będzie ilość miesięcy podaną przez Wykonawcę w formularzu oferty w odniesieniu do okresu gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72254000-0 - Testowanie oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 319800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1642945,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 319800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Creative-Soft Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213689560

7.3.3) Ulica: Plac Bankowy 2

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-095

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 319800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 66 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.