eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących użytkowanych w budynkach Sądu Okręgowego w KaliszuOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących użytkowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Kaliszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W KALISZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570625

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wolności 13

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kalisz.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalisz.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sąd powszechny - wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących użytkowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Kaliszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-384dfb86-722e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00082885/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Kompleksowa obsługa urzadzeń drukujacych użytkowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Kaliszu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-384dfb86-722e-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale XI SWZ. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz wymiana informacji odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów oraz informacji odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Przeglądanie i pobieranie dokumentacji nie wymaga posiadania konta na Platformie. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym.
Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji elektronicznej znajdują się w Rozdziale XI i XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) została
szczegółowo opisana w rozdziale XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: F-262-17/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa urządzeń drukujących (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych) użytkowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Kaliszu. Przedmiot zamówienia dotyczy w szczególności:
1. dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz ich wymiany;
2. napraw/serwisu/przeglądów/konserwacji urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego;
3. użyczenia zastępczych urządzeń drukujących, w tym dostawy i instalacji – jeśli zaistnieje taka potrzeba;
4. odbioru zużytych części i materiałów eksploatacyjnych z urządzeń drukujących;
5. dostawy, wdrożenia, uruchomienia i obsługi systemu do zarządzania i monitorowania wydruków.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących lokalizacjach:
• Sąd Okręgowy w Kaliszu:
- Al. Wolności 13
• Sąd Rejonowy w Jarocinie:
- Al. Niepodległości 15
- ul. Wrocławska 6
• Sąd Rejonowy w Krotoszynie:
- ul. Sienkiewicza 11
• Sąd Rejonowy w Pleszewie:
- ul. Malińska 21
- ul. Malińska 21b
• Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie:
- ul. Zamkowa 9a
- ul. 21 Stycznia 4
• Sąd Rejonowy w Kępnie:
- Al. Marcinkowskiego 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przy realizacji przedmiotu umowy zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający, w ramach przewidywanego prawa opcji, zastrzega możliwość zwiększenia wydruków czarno-białych i/lub kolorowych, jednak w ilości, której łączna wartość nie przekroczy 20% wartości brutto zamówienia podstawowego.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy na skutek dyspozycji Zamawiającego w tym zakresie. Skorzystanie z prawa opcji polega na zwiększeniu ilości wydruków czarno-białych i/lub kolorowych w stosunku do zamówienia podstawowego, powodującej zwiększenie wartości umowy ponad wartość podstawową, przy jednoczesnym dysponowaniu przez Zamawiającego środkami finansowymi na ten cel.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w pełnym zakresie wynikającym z umowy lub jego części, w zależności od potrzeb oraz posiadanych środków finansowych, zgodnie z cenami jednostkowymi zaoferowanymi przez Wykonawcę dla poszczególnych rodzajów wydruków.
Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego jednostronnego oświadczenia woli (zamówienia) określającego zakres usług w ramach skorzystania z prawa opcji.
Szczegółowe informację zawierają projektowane postanowienia umowy (Projekt umowy) stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w zakresie bieżących konserwacji i przeglądów technicznych w siedzibie głównej Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w zakresie bieżących konserwacji i przeglądów technicznych w pozostałych lokalizacjach Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas uruchomienia zastępczego urządzenia drukującego w siedzibie głównej Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas uruchomienia zastępczego urządzenia drukującego w pozostałych lokalizacjach Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej) powyższy warunek zostanie spełniony, jeśli przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie będzie dysponował dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazana powyżej, aktualnym na dzień składania ofert.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, bądź – w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych – należycie wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi na podstawie odrębnych umów polegające na kompleksowej obsłudze urządzeń drukujących, których przedmiotem była/jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz serwis tych urządzeń wraz z wdrożeniem systemu zarządzania drukiem (każda z nich wykonana/wykonywana na rzecz odbiorcy końcowego, tj. niebędącego podmiotem, którego jednym z przedmiotów działalności jest: kompleksowa obsługa urządzeń drukujących i/lub dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i/lub naprawy/serwis/przeglądy urządzeń drukujących) o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, przy czym wartość co najmniej jednej z tych umów nie może być mniejsza niż 80 000,00 zł brutto.
UWAGA! W przypadku usług wciąż wykonywanych, Zamawiający wymaga aby zrealizowana już część umowy spełniała warunki postawione przez Zamawiającego w powyższym zakresie.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać samodzielnie w całości co najmniej jeden z wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z którymkolwiek z Wykonawców – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym:
- w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz
- w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis lub informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
d) pisemne oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłata lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8 i 10 ustawy Pzp,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w szczególności polisę ubezpieczeniową) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto.
Jeżeli dokument ubezpieczeniowy obejmować będzie okres krótszy niż realizacja przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dokonać przedłużenia ubezpieczenia na dalszy okres nie krótszy niż czas realizacji przedmiotu zamówienia.
Jeżeli z treści załączonej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie wynika wniesienie opłaty składki ubezpieczenia OC, należy dołączyć także potwierdzenie opłacenia składki lub składek jednoznacznie potwierdzających, że ubezpieczenie jest ważne na dzień złożenia oferty.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania/wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (załącznik nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy lub inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, bądź – w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych – należycie wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi na podstawie odrębnych umów polegające na kompleksowej obsłudze urządzeń drukujących, których przedmiotem była/jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz serwis tych urządzeń wraz z wdrożeniem systemu zarządzania drukiem (każda z nich wykonana/wykonywana na rzecz odbiorcy końcowego, tj. niebędącego podmiotem, którego jednym z przedmiotów działalności jest: kompleksowa obsługa urządzeń drukujących i/lub dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i/lub naprawy/serwis/przeglądy urządzeń drukujących) o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, przy czym wartość co najmniej jednej z tych umów nie może być mniejsza niż 80 000,00 zł brutto.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.