eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Remont niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Kustronia 96 , stanowiącego zasób Gminy Bielsko - Biała zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (RIT UKRAINA - etap VI).Ogłoszenie z dnia 2023-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Kustronia 96 , stanowiącego zasób Gminy Bielsko – Biała zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (RIT UKRAINA – etap VI).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 475 77 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9da41349-5dea-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont niezamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Kustronia 96 , stanowiącego zasób Gminy Bielsko – Biała zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (RIT UKRAINA – etap VI).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9da41349-5dea-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00473345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037710/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Remont 2 niezamieszkałych lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społ. i zdrowotna, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.5.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418747

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGM/23/101/NU

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 182197,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu mieszkalnego (niezamieszkałego) nr 1 przy ul. Kustronia 96 w Bielsku-Białej o powierzchni użytkowej 57,17 m2, w zakresie określonym:
1) dokumentacją projektową,
2) przedmiarem robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, wraz z dostawą wyposażenia kuchni i sprzętu AGD,
3) Pozwoleniem na budowę – Decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr 735/2023 z dnia 18.10.2023 r.
stanowiącymi łącznie załącznik nr 3 do Specyfikacji, w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 309609,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 337848,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 309609,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arkadiusz Jęczalik "ARBUD"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240817560

7.3.3) Ulica: ul. Stanisława Staszica 8 lokal 1

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 309609,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.