eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › PEŁNIENIE FUNKCJI WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO DLA BUDOWY CENTRUM DOWODZENIA TWIERDZA PRZEMYŚL W RAMACH PROJEKTU PN.: RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚLOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PEŁNIENIE FUNKCJI WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO DLA BUDOWY CENTRUM DOWODZENIA TWIERDZA PRZEMYŚL W RAMACH PROJEKTU PN.: RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Przemyśl

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900341

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@um.przemysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PEŁNIENIE FUNKCJI WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO DLA BUDOWY CENTRUM DOWODZENIA TWIERDZA PRZEMYŚL W RAMACH PROJEKTU PN.: RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8ce810a-7229-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023733/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 PEŁNIENIE FUNKCJI WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO DLA BUDOWY CENTRUM DOWODZENIA TWIERDZA PRZEMYŚL W RAMACH PROJEKTU PN.: RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/696667

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl.
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z nią) Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej niniejszemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. Korespondencja przesłana do Zamawiającego nie może być szyfrowana.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się sygnaturą akt pod którą prowadzone postępowanie – sygnatura akt znajduje się na stronie tytułowej SWZ oraz w pkt 4.1.2) ogłoszenia o zamówieniu.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy w Rozdziale XVIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na www.platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
a) pamięć min. 2 GB Ram,
b) procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
c) jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa za wyjątkiem Internet Explorer,
e) włączona obsługa JavaScript,
f) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
3) szyfrowanie na www.platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla budowy budynku usługowego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 981/1 obr. 212 w Przemyślu przy ul. Pasteura, przeznaczonego na Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl, w zakresie:
2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający utworzy listę rankingową, na której znajdą się oferty Wykonawców, o których mowa w ust. 1.
3. Na pierwszym miejscu listy rankingowej znajdzie się oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, ustaloną na podstawie kryteriów oceny ofert ustanowionych w danym zadaniu częściowym i obliczoną na podstawie wzoru P (punkty suma) = P(C) + P(D).
4. Na kolejnych miejscach listy rankingowej znajdą się oferty, które otrzymały mniejszą liczbę punktów – malejąco obliczonych na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 3.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (Cena oferty).
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował minimum:
a) 1 osobą pełniącą obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie ww. uprawnień;
b) 1 osobą pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie ww. uprawnień;
c) 1 osobą pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadający uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie ww. uprawnień;
d) 1 osobą pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub w ograniczonym zakresie o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie ww. uprawnień;
e) 1 osobą, która pełnić będzie funkcję specjalisty i dokonywać odbiorów zakresu związanego z instalacją multimediów, posiadającą odpowiednie doświadczenie tj. pełniła funkcję koordynatora, specjalisty lub inspektora ds. instalacji multimedialnych lub kierowała zespołem realizującym co najmniej jedną aranżację przestrzeni w zakresie instalacji multimedialnych o okresie funkcjonowania nie krótszym niż 6 miesięcy o łącznej wartości całej wystawy/aranżacji nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto dla jednej wystawy/aranżacji;
f) 1 osobą, która pełnić będzie funkcję specjalisty i dokonywać odbiorów zakresu związanego z instalacją scenografii i aranżacji, która uczestniczyła w co najmniej jednym odbiorze scenografii i/lub aranżacji wystawy stałej w muzeum lub podziemnej trasie turystycznej lub w centrum nauki lub w innej instytucji lub obiekcie zajmującym się wystawiennictwem (przez wystawę stałą Zamawiający rozumie wystawę o okresie funkcjonowania nie krótszym niż 6 miesięcy) o łącznej wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych (np. makiety i zabudowy i mapy i umundurowanie itp.) nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto dla jednej scenografii/aranżacji,
g) 1 osobą, która pełnić będzie funkcję specjalisty do spraw treści merytorycznej sprawdzającą zgodność wydarzeń, dat, militariów i faktów historycznych, która posiada fachową wiedzę o tematyce Twierdzy Przemyśl, udokumentowaną:
- 1 publikacją (książka, artykuł prasowy lub artykuł w mediach społecznościowych) albo
- 1 prelekcję publiczną albo
- 1 wykładem edukacyjnym lub blokiem wykładów (w szkole lub na uczelni wyższej)
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji.
Spośród personelu pełniącego nadzór inwestorski Wykonawca wskaże:
- jedną osobę pełniąca obowiązki koordynatora zespołu inspektorów nadzoru,
- jedną osobę pełniąca obowiązki koordynatora zespołu specjalistów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podst. art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnego na dzień złożenia wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami odpowiednio na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) w przypadku wpisania w ust. 3 Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, że dysponowane osoby posiadają dodatkowo punktowane doświadczenie (zgodnie z kryteriami oceny ofert wymienionymi w Rozdziale XXXV ust. 2 pkt 2 SWZ, do Oferty należy dołączyć dowody potwierdzające doświadczenie odpowiednio:
a) specjalisty ds. instalacji multimediów,
b) specjalisty ds. instalacji scenografii i aranżacji;
UWAGA: W przypadku niedołączenia do Oferty dowodów potwierdzających wskazane doświadczenie Zamawiający odpowiednio nie przyzna punktów w kryteriach oceny ofert.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (z treści dowodów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione).
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców zaś oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ten z wykonawców, który dany warunek spełnia z zaznaczeniem, który warunek postawiony przez Zamawiającego jest spełniony przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ;
6) w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego, Wykonawca składa także oświadczenie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wypełniając formularz oferty, w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, podają nazwy i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają ofertę za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.
3. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej, w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.), to znaczy, że musi być sporządzona w jednym z formatów wymienionych w Załączniku Nr 2 (część dotycząca danych zawierających dokumenty tekstowe) do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Oferta musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
4. Do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające osobę podpisującą ofertę do złożenia i podpisania oferty w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawców lub notariusza.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy w Rozdziale XV SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy na Roboty/dostawy objęte Nadzorem inwestorskim, o którym mowa w § 1 projektu umowy– o czas wydłużenia Umowy.
2. Zmiana umowy, o której mowa w niniejszym paragrafie może zostać wprowadzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dotyczącej sposobu i formy złożenia oferty dostępnej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.