eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Budowa ul. Wiśniowej w BrzeguOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ul. Wiśniowej w Brzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Robotnicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 416 99 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: www.bzp@brzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. Wiśniowej w Brzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92196bad-7221-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016829/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa ul. Wiśniowej w Brzegu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub
podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający
określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet;
posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows
7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi
wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem
Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami
przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie
terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; o terminie przesłania
decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający- Gmina Brzeg reprezentowana przez Burmistrza Brzegu. Adres
Zamawiającego: Urząd Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: pisemnie na adres: Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg,
adres e-mail: bb@brzeg.pl, telefon: 77 416 97 14;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
2. Zgodnie z art. 14 RODO na wykonawcy ciąży obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane wykonawca
przekaże zamawiającemu i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w niniejszym postępowaniu,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
[Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.]
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
[Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.]
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.IV.271.1.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) budowę drogi publicznej gminnej nr 102271 O na działce nr 984 obręb Brzeg-Rataje w zakresie jezdni, chodników, zatoki postojowej,
2) przełożenie istniejącej nawierzchni części działki nr 984 obręb Brzeg-Rataje w obrębie skrzyżowania z ul. Lompy,
3) wykonanie sączków drenarskich drogowych,
4) przebudowę istniejącego hydrantu poza jezdnię,
5) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
6) budowę kanału technologicznego dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej,
7) budowę oświetlenia ulicznego,
8) zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej wraz z wycinką kolidujących drzew i krzewów,
9) przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej oraz regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją,
10) wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem dla budowanego odcinka drogi,
11) wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych,
12) wykonanie wszystkich robót budowlanych towarzyszących koniecznych do realizacji przedmiotu umowy w obrębie wydzielonego zakresu działki nr 984 – ulicy Wiśniowej wraz z przebudową ogrodzenia pomiędzy pasem drogowym a działką nr 386/2.
Ponadto w trakcie realizacji zadania konieczne będą: opracowanie przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem przez Komisję ds. zarządzania ruchem przy Starostwie Powiatowym w Brzegu, obsługa geodezyjna zadania, zlecenie nadzorów branżowych teletechnicznych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wykonanie badań i sprawdzeń dla zrealizowanych robót, a także sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla realizowanego zadania.
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, projektu stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentów pomocniczych do wyceny dla wskazania technologicznej kolejności wykonania robót, którym są przedmiary robót budowlanych nie będące podstawą opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje roboty podobne w zakresie: robót ziemnych i rozbiórkowych, robót branży drogowej w pełnym zakresie wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z prawidłowego wykonania robót drogowych, robót związanych z budową oświetlenia dróg i ich odwodnienia oraz wykonania w pasie drogowym robót związanych z budową kanalizacji teletechnicznej, a także wykonania oznakowania drogowego. Przedstawiony zakres robót podobnych przewidzianych do realizacji obejmować będzie roboty w obrębie działki stanowiącej pas drogowy budowanej drogi oraz teren działek przyległych, na których wystąpi konieczność przeprowadzenia robót. Wartość robót podobnych została oszacowana na poziomie 30% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Roboty podobne zgodne z opisanym powyżej zakresem będą realizowane na podstawie odrębnej umowy, która będzie poprzedzona postępowaniem przeprowadzonym w trybie z wolnej ręki po negocjacjach z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp,
dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w celu bieżącego finansowania robót posiada
środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 500.000,00 zł oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 500.000,00 zł.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) doświadczenie:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże i udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych robót, ich powierzchni, daty i miejsca wykonania oraz nazwy inwestora, dla którego roboty te były wykonywane, a także załączeniem dokumentów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących wykonanie ich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych, polegających na:
• wykonaniu co najmniej 2 zadań polegających na przebudowie lub budowie drogi lub placu o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej o łącznej powierzchni co najmniej 1500m2 wraz z jej odwodnieniem poprzez odcinki sieci kanalizacji deszczowej (dla każdego zadania osobno),
Zamawiający uzna spełnienie wymaganego doświadczenia w zakresie wykonania przebudowy drogi lub placu, w ramach której zakres obejmował wykonanie nowej konstrukcji pod przebudowywaną drogą. Przebudowa lub budowa drogi lub placu musi obejmować zadania, które będą dotyczyły jednego ciągu komunikacyjnego, tj. jednej drogi lub placu lub bezpośrednio powiązanego ze sobą ciągu kilku dróg tworzących powiązany ze sobą ciąg komunikacyjny wykonany w ramach jednego zadania.
• wykonaniu co najmniej 2 zadań polegających na budowie oświetlenia dróg, placów, ciągów pieszych lub pieszo-jezdnych o wartości co najmniej 50 tys. złotych
Zamawiający uzna spełnienie wymaganego doświadczenia w zakresie budowy oświetlenia dla zadań realizowanych jako oddzielne zadanie lub stanowiących element zadania wielobranżowego, np. wykonywanego łącznie z budową/ przebudową drogi.

2) osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
a) Kierownik budowy:
- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności drogowej lub inne uprawnienia do wykonywanie tych czynności, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia tj. kierowania budową w zakresie budowy dróg lokalnych,
- posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót bądź inspektora nadzoru inwestorskiego,
- posiadający doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zadań przy przebudowie lub budowie drogi (lub ciągu dróg) lub placu.

b) Kierownik robót elektrycznych:
- posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót branży elektrycznej w zakresie niniejszego zamówienia
- posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
- posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) Kierownik robót branży kanalizacyjnej:
- posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót branży sanitarnej w zakresie niniejszego zamówienia,
- posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
- posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) Kierownik robót telekomunikacyjnych:
- posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót branży telekomunikacyjnej w zakresie niniejszego zamówienia
- posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
- posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 5 do SWZ;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych.
3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie– załącznik nr 8 do SWZ;
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 9 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie wykonawcy lub wszystkich wykonawców występujących wspólnie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania– załącznik nr 2 do SWZ,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania,
UWAGA: wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w
złożonej ofercie.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3) powyżej (jeżeli dotyczy),
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa SWZ– załącznik nr 3 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania– załącznik nr 4 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
8) oświadczenie wykonawców występujących wspólnie wskazujące, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (współpartnerzy) – załącznik nr 6 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
9) wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia),
10) wykaz pracowników– załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:
1) w przypadku pieniądza wpłaca się je w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w:
Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629.
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty dzień uznania rachunku zamawiającego.
2) w przypadku gwarancji lub poręczeń należy przekazać zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej.
4. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z
okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo
nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w SWZ, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz
z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zwraca poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi
oświadczenia o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub
poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład np. konsorcjum lub
spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu.
2. Współpartnerzy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa w SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych współpartnerów, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr 6 do SWZ), z którego treści wyraźnie będzie wynikać, z zachowaniem postanowień SWZ, które usługi wykonają poszczególni współpartnerzy. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
5. W przypadku wniesienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wadium i/ lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającej rolę i zadania poszczególnych wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia kopii zawartej umowy regulującej współpracę.
7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w przypadkach wyszczególnionych w § 21 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pomocą Platformy e-ProPublico: https://e-propublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie
realizacji zadania tj.: osoby wykonujące roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem konstrukcji drogi i układaniem nawierzchni drogowych, roboty elektryczne, roboty sanitarne oraz roboty związane z budową kanału technicznego dla sieci szerokopasmowej i roboty budowlane, zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).
2. W odniesieniu do osób wymienionych ust. 1 Zamawiający może zażądać udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub
d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności wskazanych powyżej w ust.2 dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę z pracownikami, lub dokumentów, o których mowa w ust. 2, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust.2 lub stwierdzenie przez właściwy inspektorat pracy braku zatrudnienia osób wskazanych w ust.1 na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust.1 na podstawie umowy o pracę.
5. Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust.1 na podstawie umowy o pracę Zamawiający, oprócz naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §18 ust. 2 ma prawo od umowy odstąpić z winy Wykonawcy zgodnie z § 22 ust. 1 lit. e) i naliczyć dodatkowo kary umowne z tego tytułu.
6. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osób, których umowy zostały przedłożone Zamawiającemu zgodnie z ust.2 innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu i warunków zatrudnienia pracowników na okres realizacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.