eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › "Dostawa paliw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim w 2023r."Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa paliw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim w 2023r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 219

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpmm@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa paliw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim w 2023r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5826c951-7215-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008395/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa paliw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e56b52fc-f430-4999-8af8-d58153992f15

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e56b52fc-f430-4999-8af8-d58153992f15, https://epuap.gov.pl/wps/portal, zdpmm@wp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa odbiorcy: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSK MAZOWIECKIM) za pośrednictwem formularzy udostępnionych także za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”, a także za pomocą poczty e-mail zdpmm@wp.pl
1.1 Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą należy składać przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
1.2 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (inne niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) składane są przez Wykonawcę elektronicznie za pośrednictwem:
1.2.1 dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana lub
1.2.2 poczty elektronicznej, na adres e-mail zdpmm@wp.pl
1.3 Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych: .pdf oraz .zip, .7z (formaty poddające dane kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub nr sprawy a także identyfikatorem postępowania dostępnym na miniPortalu.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu oraz ePUAP).
7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisanych profilem zaufanym, który wynosi max. 10 MB oraz na ograniczenie wielkości pliku podpisanego w aplikacji eDOApp służącej do składania elektronicznego popisu osobistego, który wynosi max. 5 MB.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, e-mail: zdpmm@wp.pl ;
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt: e-mail iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub listownie: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP. 3.272.77.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim z podziałem na Służby Drogowo-Mostowe, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy:
Zadanie 1 - SŁUŻBA DROGOWO-MOSTOWA W MIŃSKU MAZOWIECKIM. Dostawa obejmuje następujący asortyment:
 benzyna bezołowiowa Pb-95 w ilości 4 500 litrów
 olej napędowego ON w ilości 19 600 litrów
 gaz w butli 11 kg w ilości 30 sztuk
z odbiorem własnym zamawiającego ze stacji paliw położonej w odległości do 5 km od siedziby Służby Drogowo-Mostowej w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Odległość od siedzib Służb Drogowo-Mostowych będzie określona jako długość trasy przejazdu do wskazanej stacji Wykonawcy po drogach publicznych wg. „Google maps” na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps .
Zamawiający zastrzega możliwość tankowania pojazdów na innych stacjach, położonych w odległości różnej od wskazanych powyżej, będących własnością Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia założonych ilości dla poszczególnego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w zawartej umowie.
3. W przypadku braku asortymentu wymienionego w pkt.1, Zamawiający zastrzega możliwość zatankowania/pobrania asortymentu/paliwa alternatywnego, odpowiedniego dla pojazdów i sprzętów będących w posiadaniu Zamawiającego.
4. Parametry pobranego paliwa muszą być zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz normami PN-EN 228+A1:2017-06 i PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2:2018-09 określającymi wymagania dla przedmiotowych asortymentów paliw samochodowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09122000-0 - Propan i butan

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość od stacji paliw

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: upust cenowy - paliwo

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: upust cenowy - butla

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim z podziałem na Służby Drogowo-Mostowe, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy:
Zadanie 2 - SŁUŻBA DROGOWO-MOSTOWA W STANISŁAWOWIE. Dostawa obejmuje następujący asortyment:
 benzyna bezołowiowa Pb-95 w ilości 1 400 litrów
 olej napędowego ON w ilości 14 000 litrów
 gaz w butli 11 kg w ilości 20 sztuk
z odbiorem własnym zamawiającego ze stacji paliw położonej w odległości do 13 km od siedziby Służby Drogowo-Mostowej w Stanisławowie, ul. Polna 57, 05-304 Stanisławów.
Odległość od siedzib Służb Drogowo-Mostowych będzie określona jako długość trasy przejazdu do wskazanej stacji Wykonawcy po drogach publicznych wg. „Google maps” na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps .
Zamawiający zastrzega możliwość tankowania pojazdów na innych stacjach, położonych w odległości różnej od wskazanych powyżej, będących własnością Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia założonych ilości dla poszczególnego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w zawartej umowie.
3. W przypadku braku asortymentu wymienionego w pkt.1, Zamawiający zastrzega możliwość zatankowania/pobrania asortymentu/paliwa alternatywnego, odpowiedniego dla pojazdów i sprzętów będących w posiadaniu Zamawiającego.
4. Parametry pobranego paliwa muszą być zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz normami PN-EN 228+A1:2017-06 i PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2:2018-09 określającymi wymagania dla przedmiotowych asortymentów paliw samochodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09122000-0 - Propan i butan

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość od stacji paliw

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: upust cenowy - paliwo

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: upust cenowy - butla

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm. ).
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem 20 pkt 1.2 SWZ) dokumentu potwierdzającego, posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie.
2. Regulacje dotyczące podwykonawstwa.
2.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2.2 W formularzu ofertowym wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
2.3 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom część zamówienia zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 (rozdział 14 pkt 1 SWZ) i art. 109 ust. 1 pkt 4 (rozdział 14 pkt 2 SWZ) ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 9 do SWZ.
2.4 W przypadku, o którym mowa w pkt 2.3, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
3.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda:
a) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ);
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ)
2. Dokumenty wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
2.1 zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1 ppkt b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkani, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez jego złożeniem.
2.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3. Dokumenty Podwykonawców:
3.1 jeżeli wykonawca powołuje się na Podwykonawcę zamawiający żąda przedstawiania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania, tj. Załącznika nr 9 do SWZ – jeśli na tym etapie dane Podwykonawcy są już znane.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający żąda aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. formularz ofertowy – do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie wymagane informacje;

2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2.1 w przypadku samodzielnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa Wykonawca zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
2.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;

3. oświadczenie, złożone na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), z którego będzie wynikało, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna);
4. Pełnomocnik. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;
5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) pkt 6, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Pzp. określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) zmiana danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) zmiana Wykonawcy w przypadku sukcesji wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów.
3) wystąpienie konieczności: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy Podwykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu. Zmiana musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego,
4) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
5) zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań na warunkach i z zachowaniem terminów określonych w umowie. Mogą być one w szczególności spowodowane wystąpieniem klęsk żywiołowych, działań wojennych, rebelii, terroryzmu, rewolucji, powstania, inwazji, buntu, zamieszek, strajków spowodowanych przez inne osoby nie związane z realizacją umowy, zdarzenia losowego lub być wywołane przez warunki atmosferyczne bądź inne czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności. W takim przypadku strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu i nowych warunków realizacji przedmiotu umowy
6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany przepisów w zakresie zmiany stawki podatku VAT,
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu utrzymania w poufności tych informacji, Wykonawca przekaże je wydzielone i odpowiednio oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (.zip, .7Z). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.