eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategoriiOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-256

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343285076

1.5.8.) Numer faksu: 343285057

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f17010ac-6f0b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472909

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000511/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f17010ac-6f0b-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pomocą formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem formularzy do komunikacji odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielenie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,Dodaj załącznik"). Zamawiający dopuszcza również dołączenie możliwości składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl (z wyłaczeniem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum Pomocy”.
2.Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
3.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja
5.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefon 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, tel. 34 328 50 76, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl;
b.Administrator Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
c.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
d.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p
e.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
f.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p.., .
g.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
h.posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych );
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i.nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
j.przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.29.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii.
2.Rzeczowa realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj w tym:
a)wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg wraz z infrastrukturą techniczną
b)uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej/decyzji pozwolenia na budowę/ pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych od organu administracji architektoniczno-budowlanej bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych,
c)sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
d)wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia robót.
3.Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
4.Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia:
4.1. Parametry techniczne dróg:
L.p. Rodzaj drogi Oznaczenie drogi Klasa drogi Rodzaj nawierzchni Orientacyjna dł. [m]
1 Publiczne Droga A L Naw. Tłuczniowa 470,00
1. Wewnętrzna Droga B D Naw. Tłuczniowa 600,00
2. Wewnętrzna Droga C L Naw. tłuczniowa 460,00
3. Wewnętrzna Droga D L Naw. tłuczniowa 290,00
4. Wewnętrzna Droga E D Naw. tłuczniowa 300,00
5. Wewnętrzna Droga F D Naw. tłuczniowa 320,00
6. Wewnętrzna Droga G D Naw. tłuczniowa 160,00
7. Wewnętrzna Droga H D Naw. tłuczniowa 140,00
8. Wewnętrzna Droga I L Naw. tłuczniowa 460,00
9. Wewnętrzna Droga J L Naw. tłuczniowa 360,00
10. Publiczna Droga K L Kostka brukowa 110,00
11. Publiczna Droga L L Kostka brukowa 280,00
12. Publiczna Droga Ł L Beton asfaltowy 575,00
13. Wewnętrzną Droga M D Kostka brukowa 200,00

4.2. Charakterystyczne parametry techniczne dla przedmiotowej inwestycji
L.p. Parametr Opis
1. Klasa dróg publicznych Dojazdowe - ‘’L’’
2. Klasa dróg wewnętrznych Dojazdowe - ‘’D’’
3. Nośność nawierzchni (obciążenie) 115 kN/oś – KR 2 dla dróg publicznych
4. Nośność nawierzchni (obciążenie) 100 kN/oś – KR 2 dla dróg wewnętrznych
3. Prędkość projektowa Vp= 30 km/h
4. Spadek poprzeczny jezdni Daszkowy lub jednostronny 2%
5. Przekrój drogi Uliczny: z jednostronnym chodnikiem
6. Jezdnia Szerokość 5,5 m klasa L, szerokość 5,0 m klasa D
9. Chodniki Szerokość 2,00m
10. Pochylenie skarp 1:1,5 (w szczególnych przypadkach 1:1 za zgoda Zamawiającego)
11. Głębokość przemarzania gruntu Hz 1,00 m
12. Łączna długość dróg ok. 4,55 km
4.3. Przewiduje się budowę zjazdów publicznych, które będą posiadały następujące parametry techniczne:
Zjazdy publiczne:
 szerokość nie mniejszą niż 5,00m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
 przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone promieniem Rmin= 5,00m.
4.4. Planuje się budowę kanalizacji deszczowej, do której odprowadzane będą wody opadowe z terenów utwardzonych oraz planowanych dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego czy brukowej kostki betonowej. Długość planowanej sieci ok. 2300 m.
4.5. Przewiduje się występowanie kolizji z istniejącymi sieciami zlokalizowanymi w śladzie ulicy Leśnej, Zielonej, Świętej Puszczy oraz sięgacza od ulicy Zielonej.
4.6. W związku z planowaną inwestycją przewiduje się wykonanie następujących robót:
- wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników
- budowa nowych chodników w ciągu planowanej inwestycji
- budowa nowych zjazdów indywidualnych, publicznych.
- budowę urządzeń kanalizacji deszczowej (kanały deszczowe wraz
z przykanalikami i wpustami deszczowymi) wraz z odprowadzeniem
do systemu rozsączającego czy zbiorników odparowujących,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa sieci wodociągowej w miejscach kolizyjnych,
- przebudowa sieci gazowej w miejscach kolizyjnych
- przebudowa sieci teletechnicznych w miejscach kolizyjnych,
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- regulacja wysokościowa urządzeń.
4.7.Do zakresu prac projektowych objętych przedmiotową inwestycją należy przewidzieć:
- przebudowę sieci rozdzielczo-oświetleniowej (przebudowa i budowa linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z przyłączami)
- dobudowę nowych punktów oświetleniowych w ramach istniejących mocy przyłączeniowych istniejącego oświetlenia drogowego
- budowę nowych linii oświetleniowych zasilanych z nowych szaf (niskiego napięcia)
- przebudowę linii kablowych niskiego napięcia.
Linie napowietrzne niskiego napięcia ze względu na kolizję z planowaną inwestycją należy przebudować (kolizja istniejących słupów z projektowaną drogą).
4.8.Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.
4.9.Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów.
4.10.Jedynym wyjątkiem od tej zasady, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy p.z.p jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
4.11.Jeżeli przedmiot umowy został opisany w sposób, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazuje dla tych elementów projektu, gdzie określono nazwy własne, opis (kryteria), które będą stanowiły podstawę do oceny równoważności. W przypadku, gdy Wykonawca użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe.
4.12.Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
4.13.Wykonawca zobowiązany jest wykonując zamówienie do przestrzegania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .
4.14.Zakres i forma dokumentacji projektowej, którą Wykonawca winien wykonać i przekazać Zamawiającemu: zgodnie z opisem w PFU
4.15.Zakres planowanych robót budowlanych: zgodnie z opisem w PFU

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – załącznik nr 1 oraz w projektowanych postanowieniach umownych - załącznik nr 12 do SWZ
6.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Olsztyn.
7.Uwaga: zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
8.Równoważność. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy p.z.p. w sytuacji, gdyby w dokumentacji programie funkcjonalno-użytkowym, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy p.z.p., a takim określeniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
9.Zgodnie z art. 101 ust. 5 p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy p.z.p., że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
10.Gwarancja: Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej
w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi –60 miesięcy.
11.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskimi Normami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie kryterium i sposobu oceny ofert opisanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art.7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust.2 ustawy Pzp dot:
1.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.4.zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej jeśli wykaże, że:

a)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy drogi o długości min. 900 m

b)wykonał nie wcześniej niż, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi o powierzchni co najmniej 10 000,00 m2

Uwagi:
Wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym.
Doświadczenie Wykonawcy, powinno być związane z faktycznym jego udziałem w ramach zrealizowanego zamówienia. Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie usług, robót budowlanych potwierdzić, jaki zakres prac oraz jaki rodzaj prac faktycznie zrealizował w ramach danego konsorcjum.
Warunek ten ma być spełniony:
samodzielnie przez wykonawcę, lub
przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie, i który zrealizuje te usługi, roboty budowlane lub
w przypadku wykonawców wspólnych – samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

c)skierują do realizacji zamówienia minimum:

jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności inżynierii drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

Uwaga:Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07. 07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy p.z.p. zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 9 SWZ
1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 10 SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.
1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 11 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2.1.Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy”-stanowiący załącznik nr 2 do SWZ
2.2.Oświadczenia wstępne (art. 125 ust. 1 ustawy p. z. p.)
a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
b. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. – którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ
c. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca – którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ (składane tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu)
d. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca – którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ (składane tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu)
2.3.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór załącznik nr 7 do SWZ. Dokument ma być złożony z ofertą tylko
w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu.
b.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
-zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
-sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
-czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.4.Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
a.Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem, uzasadnione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
b.W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Pełnomocnictwo ma być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
2.5.Dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 80 000,00 ZŁ (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.pieniądzu;
3.2.gwarancjach bankowych;
3.3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 p.z.p. zostanie odrzucona
8.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp.)
b.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c.Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie /pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
d.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
e.Jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
f.Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 2.2 lit. a i b SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
g. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, dostawy wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia załącznik nr 8 SWZ. Oświadczenie ma być podpisane przez każdego z wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz na warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 12 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za posrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.