eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNENGO SPÓŁKI Z O.O. W RACIBORZUOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNENGO SPÓŁKI Z O.O. W RACIBORZU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272347744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adamczyka 10

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@pk-raciborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk-raciborz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNENGO SPÓŁKI Z O.O. W RACIBORZU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0b86263-71b0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035631/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pk-raciborz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@pk-raciborz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) Ofertę, a także oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu (pliku) elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt1.
3)Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują droga elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP postępowania).
4) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków) może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@pk-raciborz.pl
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”
6)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8)Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona z wykorzystaniem miniPortalu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane „RODO”, zamawiający, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. K. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz, telefon 32 415 35 77, e-mail: sekretariat@pk-raciborz.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem pod nazwą „USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNENGO SPÓŁKI Z O.O. W RACIBORZU”, numer PK/04/2022, prowadzonym w trybie podstawowym.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 ust. 1 PZP.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 lub ust. 4 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy ubezpieczenia przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
5. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 2 PZP, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP.
*** Wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PK/04/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa części: "Ubezpieczenie majątkowe". Przedmiotem zamówienia jest zakup ubezpieczenia w następującym zakresie:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
c) ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi,
d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Opcja zwiększenia - maksymalnie do 30 % wartości łącznej składki za zamówienie podstawowe, ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość wielokrotnego skorzystania z opcji zwiększenia wielkości i zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający może korzystać z opcji zwiększenia w przypadku uzasadnionych potrzeb, a w szczególności w przypadku konieczności zapłaty dodatkowej składki za udzielaną ochronę w związku ze zmianą zakresu ochrony ubezpieczeniowej, ze wzrostem wartości składników mienia stanowiących przedmiot ubezpieczenia, wynikającego z nabycia tych składników mienia, modernizacji, remontu lub nakładów adaptacyjnych w ubezpieczonych składnikach mienia, w tym również w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w „Klauzuli automatycznego pokrycia”, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, a także w wyniku innych stanów faktycznych lub prawnych prowadzących do zmiany ubezpieczanego mienia, jeżeli ochrona ubezpieczeniowa w tym zakresie nie będzie udzielana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami odpowiednich klauzul umownych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, np. z powodu przekroczenia limitów określonych w tych klauzulach bądź dokonaniem aktualizacji stanu składników mienia. Z tytułu realizacji opcji zwiększenia, Wykonawcy przysługuje dodatkowa składka obliczona za czas trwania odpowiedzialności Wykonawcy w związku z realizacją opcji. Opcja będzie realizowana pod warunkiem dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zamówienia opcjonalnego - najpóźniej w chwili zapłaty składki. Zamawiający przewiduje realizację Umowy co najmniej w 70% łącznej składki za zamówienie podstawowe ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Opcja zmniejszenia – do 30% wartości łącznej składki za zamówienie podstawowe, ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia zakresu i wielkości zamówienia polegające na rezygnacji z wybranego ubezpieczenia, objętego zamówieniem a także zmniejszenia wartości bądź ilości ubezpieczanego mienia bądź innych stanów faktycznych lub prawnych powodujących konieczność ograniczenia zakresu i wielkości zamówienia.
3. Szczegółowe informacje dot. opcji zostały opisane w dokumentach zamówienia – wzór umowy załącznik nr 2a do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki dodatkowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa części: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiotem zamówienia jest zakup ubezpieczenia w następującym zakresie:
a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zwane również ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
b) ubezpieczenie auto-casco.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Opcja zwiększenia - maksymalnie do 30 % wartości łącznej składki za zamówienie podstawowe, ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość wielokrotnego skorzystania z opcji zwiększenia wielkości i zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający może korzystać z opcji zwiększenia wielkości i zakresu zamówienia polegającego na dopłacie składki za dokupienie jednostkowego ubezpieczenia OC, AC. Zamawiający może wielokrotnie korzystać z opcji zwiększenia w przypadku nabycia pojazdu niewskazanego w Załączniku nr 3 do Umowy, objęcia pojazdu ubezpieczeniem które nie było wnioskowane dla tego pojazdu w dniu wszczęcia postępowania, wzrostu wartości pojazdów oraz innych stanów faktycznych lub prawnych prowadzących do zmiany wartości lub ilości floty, itp. Warunkiem uruchomienia opcji zwiększenia, jest posiadanie w budżecie Zamawiającego środków na sfinansowanie składki dopłacanej w ramach opcji – najpóźniej w chwili jej realizacji.
2. Opcja zmniejszenia – do 30% wartości łącznej składki za zamówienie podstawowe, ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia zakresu i wielkości zamówienia polegające na rezygnacji z jednostkowego ubezpieczenia OC, AC.
3. Szczegółowe informacje dot. opcji zostały opisane w dokumentach zamówienia – wzór umowy załącznik nr 2b do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, posiadał odpowiednie zezwolenie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji (w skrócie uduir), w grupie ubezpieczeń:
a) 3, 8, 9 i 13 Działu II Załącznika do UDUiR – w przypadku Części 1,
b) 8, 9 i 10 Działu II Załącznika do UDUiR – w przypadku Części 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 11 SWZ, to jest zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, w odpowiednich dla danej części zamówienia grupie ubezpieczeń Działu II Załącznika do UDUiR, a gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, potwierdzające, że wykonawca wykonuje działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie. W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane, wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu wskazany w Rozdziale 11 SWZ, przedkładając odpowiednie środki dowodowe, na przykład dokumenty lub oświadczenia złożone przez wykonawcę, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przedstawili zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowę konsorcjum, poolu lub inną umowę o podobnym charakterze, w szczególności umowę o współpracy).
6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 11, jest spełniony, jeżeli każdy jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, został określony w załączniku nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie określonym w § 6-8 wzoru umowy stanowiącego załącznik 2a i b do SWZ.
2. Zmiany przewidziane w art. 454-455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz.
835), wykluczy z postępowania:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późń. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
ustawy przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie ustawy przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.