eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Dostawa nowych worków na odpady komunalne w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa nowych worków na odpady komunalne w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁADY KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490076704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 46 B

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: (18) 26 77 395

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zku@rabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zk.rabka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nowych worków na odpady komunalne w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5445018-6fd7-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00094119/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa nowych worków na odpady komunalne w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, z wyjątkiem składania ofert, odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji wynosi 150 MB.
2.Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert określone zostały w rozdziale XIV SWZ (sposób oraz termin składania ofert).
3.Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zku@rabka.pl
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
5. We wszelkiej komunikacji związanej z niniejszym postępowaniem prowadzonej za pośrednictwem miniPortalu i ePUAP Zamawiający i wykonawcy posługują się identyfikatorem postępowania z MiniPortalu.
6. W komunikacji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza posługiwanie się również oznaczeniem postępowania ZK.ZP.09.2022.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE b 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Spółki Zakłady Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego 46 B, tel. 18 26 77 395, adres e-mail: zku@rabka.pl
b) we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iodo@pc-consulting.com.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nowych worków na odpady komunalne w roku 2023” prowadzonym w trybie podstawowym
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
h) w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ”;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ROOO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK.ZP.09.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych worków z folii LDPE lub HDPE na odpady komunalne z nadrukiem o następujących kolorach, określonych parametrach i ilościach określonych w SWZ.
2) Parametry worków powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 13592 dotyczącej worków używanych do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.
3) Worki powinny być wykonane z rękawa foliowego LDPE lub HDPE o jednolitej strukturze i grubości na całej powierzchni oraz o neutralnym zapachu (bez zapachu środków chemicznych).
4) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i zapakowany oraz odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5) Wykonanie worków:
- Z obydwu boków posiada wewnętrzną zakładkę.
- Worki muszą posiadać wytrzymałą taśmę do zawieszania lub zawiązywania po napełnieniu. Worek i taśma stanowią komplet.
- Dno worka powinno być zgrzewane liniowo.
- Worki szczelne, wykonane z folii LDPE lub HDPE uniemożliwiającej ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych
- Każdy worek musi posiadać nadruk (w kolorze czarnym lub białym - w zależności od koloru worka) informujący o przeznaczeniu worka. Jakość nadruku nie może powodować utrudnień w odczytaniu treści zamieszczonych na worku.
- Rozmieszczenie nadruku, wielkość czcionki oraz inne uzgodnienia odbywać się będą po podpisaniu umowy na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę projektu matrycy wykonanego na koszt Wykonawcy, w ciągu 5 dni od podpisania umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści nadruku na workach, maksymalnie 2 razy w ciągu trwania umowy.
6) Dostarczone worki muszą być fabrycznie nowe i gatunku I. Intensywność zabarwienia (przejrzystość) worka powinna pozwalać na ocenę zawartości worka (dotyczy worków żółtych, niebieskich, zielonych i brązowych).
7) Przesyłanie zamówienia odbywać się będzie pocztą elektroniczną Wykonawcy na wskazany w umowie adres e-mail.
8) Dostawa worków odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego środkami transportu Wykonawcy do obiektu Spółki Zakłady Komunalne zlokalizowanego w 34-700 Rabka-Zdrój przy ul. Podhalańskiej 17 B, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00, na jego koszt i ryzyko. Dostawa odbywać się będzie w ciągu 5 dni od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia. Przewiduje się, że zamówienia będę zgłaszane przez Zamawiającego w zależności od zapotrzebowania.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji tj. zakupu większych ilości worków (do 20 % wartości zamówienia podstawowego) na zasadach określonych w § 1 projektowanych postanowieniach umownych.
10) Zakres przedmiotu zamówienia może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 50 % w stosunku do szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia.
11) Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Mając na uwadze zakres i nieskomplikowany charakter przedmiotu zamówienia zamówienie jest odpowiednie dla małych przedsiębiorstw. Nie dokonanie podziału przedmiotowego zamówienia na części nie naruszy konkurencji i nie spowoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w tym należącym do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Brak podziału na części Zamawiający uzasadnia jednorodnością i spójnością przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe zamówienie ma charakter wykonawstwa jednobranżowego. Podział realizacji zadania na części spowodowałby trudności realizacyjne, zwiększenie kosztów oraz ryzyko nieterminowego wykonania zamówienia. Oferty częściowe wiązałyby się także potencjalnie ze wzrostem wartości całego zamówienia (efekt skali).
12) Rozwiązania równoważne:
a) Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, jednakże Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentach zamówienia, SWZ lub załącznikach do SWZ, przedmiot zamówienia został opisany ze wskazaniem nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Dotyczą one wszystkich elementów/składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy.
b) Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
c) Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych, niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany.
d) W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji, podwyższenia wynagrodzenia, zmianę harmonogramu realizacji w stosunku do tego wymaganego zapisami SWZ.
e) Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie z podaniem szczegółowych parametrów oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa powyżej.
13 )Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44174000-0 - Folia

18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy PZP, tj. zakupu większych ilości worków (do 20 % wartości zamówienia podstawowego) na zasadach określonych w § 1 projektowanych postanowieniach umownych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę- 100 pkt
B. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria
1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. formuły: Kc= Cmin/C of ocen*100
gdzie:
Kc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”
C min – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
C of ocen – cena oferty badanej
c) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punkcie B.
4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dostawę, która polega na dostawie worków do segregacji odpadów komunalnych o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące formy złożonych środków dowodowych zostały określone w SWZ.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale VII, wykonawca przedłoży:
1.1.sporządzony wg załącznika nr 6 do SWZ wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący minimum jedną dostawę, która polega na dostawie worków do segregacji odpadów komunalnych o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.
1.2. dowody określające, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące formy złożenia podmiotowych środków dowodowych zostały określone w SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie ze wzorem oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
4.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają ci poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów są zawarte w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.