eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrzeń Wielki › Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu WielkimOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobrzeń Wielki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 44

1.5.2.) Miejscowość: Dobrzeń Wielki

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-081

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jkurtz@dobrzenwielki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9dd283d-7216-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00331227/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzenwielki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej opennexus.pl
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
- w zakresie merytorycznym: Dariusz Bieniek: dbieniek@dobrzenwielki.pl
- w zakresie proceduralnym: Joanna Kurtz : jkurtz@dobrzenwielki.pl
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzenwielki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;- -przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Zalecenia:
1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2017r poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności , minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim z/s ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwany dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO).
2)W Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, funkcję tę pełni: Pan Marcin Tynda, tel.: 504 112 162, e-mail: iod@efigo.pl
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego pn. „ Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim”.
4) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą firma Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, z którą administrator zawarł umowę na obsługę platformy zakupowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówień publicznych .
5) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty i osoby fizyczne, które zażądają dostępu do dokumentacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w zakresie i na zasadach określonych w art.. 74 PZP
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania umowy obejmuje cały czas trwania umowy; albo przez 10 lat po rozliczeniu dofinansowania zamówienia - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE lub z innych źródeł chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub realizację innych obowiązków prawnych. Niniejszy okres przechowywania dotyczy również danych osobowych Wykonawców, których oferty zostały odrzucone lub niewybrane przez Zamawiającego (administratora).
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych osobowych określa ustawa Pzp;
8)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.
9)Posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.422.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych i wyposażenie obiektu dla zadania pn. Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim”. Inwestycja w swym zakresie obejmować będzie m.in.:
- wykonanie wykopów pod fundamenty;
- wykonanie ław fundamentowych;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
- wykonanie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwodną i izolacją termiczną;
- wykonanie ścian zewnętrznych z izolacją termiczną;
- wykonanie ścian wewnętrznych ;
- wykonanie wewnętrznych robót okładzinowych, tynkarskich i robót malarskich;
- wykonanie ociepleń i okładzin elewacyjnych;
- wykonanie warstw posadzkowych ;
- wykonanie stropodachów;
- wykonanie sufitów podwieszanych;
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji i klimatyzacji;
- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, monitoringu, teletechnicznej i przeciwpożarowej;
- wyposażenie wszystkich pomieszczeń w obiekcie;
- wykonanie zagospodarowania terenu wraz z utwardzeniem dojazdów i dojść do budynków oraz parkingów

2. Zadanie inwestycyjne obejmuje dodatkowo:

2.1 organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
2.2 odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji,
2.3 ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania,
2.4 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu),
2.5 sporządzenie kosztorysu ofertowego (przed podpisaniem umowy - Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty);
2.6 sporządzenie harmonogramu rzeczowo- finansowego - Wykonawca zobowiązany jest na 2 dni przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy,
2.7 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),
2.8 opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli będzie konieczne),
2.9 wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót,
2.10 sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive),
2.11 sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacja powykonawczą,
2.12 inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze Specyfikacją Techniczną

3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
3.1 Projekt robót budowlanych i specyfikacja techniczna
3.2 Projekt instalacji elektrycznej i specyfikacja techniczna
3.3 Projekt instalacji sanitarnej i specyfikacja techniczna
3.4 Przedmiar robót : budowlany, elektryczny, sanitarny
3.5 Projekt aranżacji wnętrz

4.Informacje dodatkowe:
4.1 Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu terenu prac, nie będących przedmiotem robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
4.2 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów pozwalających na zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla danego zakresu robót,
4.3 Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami i uzgodnieniami m.in. zawartymi w projekcie,
4.4 Wykonawca przewidzi i zabezpieczy, a także zapewni mieszkańcom dostęp do mieszkań/budynków przez cały okres trwania budowy. Zasady organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami, w szczególności w okresie wzmożonego ruchu:
- minimalizowanie całkowitego czasu prowadzenia robót;
- minimalizowanie długości odcinków wyłączonych z ruchu;
- zapewnienie takiej organizacji robót, która umożliwiłaby minimalizowanie utrudnień dla mieszkańców i użytkowników dróg a nawet ewentualne przerywanie realizacji robót w dniach weekendowych,
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony znaków geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, należy je odtworzyć zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.
4.5 Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego,
4.7 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,
4.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem projektu i uzyskaniem odpowiednich pozwoleń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj. załącznik nr 4 do SWZ tj. opis przedmiotu zamówienia oraz:
- przedmiar robót 4a do SWZ ( branża budowlana, elektryczna, sanitarna)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b do SWZ
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 4c do SWZ
- projekt aranżacji wnętrz- załącznik nr 4d do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421148-3 - Instalowanie bram

45410000-4 - Tynkowanie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena (koszt) 60 %
b) Długość okresu gwarancji 40%
1. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
a) Zamawiający dokona oceny ofert według wzoru:
(Cmin/Cb * 60 % + Gb/Gmax * 40 %) * 100 = ilość punktów
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
Gb – okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej;
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych;
100 – stały wskaźnik.
b) Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.
Zaoferowanie przez Wykonawcę w ofercie Okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy będzie traktowane, jako niezgodność treści oferty z treścią SWZ i zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp oferta będzie podlegała odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 3 000 000,00 zł ( słownie trzy miliony złotych brutto), która polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego.

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

Uwaga: Pojęcie budowy oraz przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm.).
Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełnienia warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

b) Wykonawca winien wykazać ,że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia które spełniają następujące warunki:

- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną/zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1117),
lub spełniającą/spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/spełniającymi wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie wy, wym. funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców. Wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie wstępne Wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne każdy z Wykonawców. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.
3) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. W załączniku wykonawca składa również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6)Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), wg Załącznika nr 5 do SWZ.
7) Przedmiotowe środki dowodowe:
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
8) Dowód wniesienia wadium:
W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z ust. 5 Rozdziału XXIV SWZ;
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.
9) Spis wszystkich załączonych dokumentów ( spis treści) – zalecane, niewymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN. ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).
4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 21.12.2022.r. o godzinie 10:00.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w treści oświadczenia stanowiącego zał. nr 5 do SWZ, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Warunek w zakresie doświadczenia, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi potwierdzać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania, przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.
10. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy( tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art.455 ust.1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ.
3. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach , o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 2-4 oraz ust.2 ustawy.
4. Zmiana warunków umowy może nastąpić również w związku z wystąpień sytuacji o której mowa w art.15 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych( tekst jed. Dz. U. z 2021r. poz. 2095, z póź zm.)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzenwielki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Podstawy wykluczenia o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), zwanej dalej Ustawą o szczególnych rozwiązaniach.

3.1 Zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art. 7 ust.1 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek , tj.

– wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
– wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
– wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.