eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Zamówienie na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia Powiatu Nowosądeckiego oraz Jednostek PowiatuOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zamówienie na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia Powiatu Nowosądeckiego oraz Jednostek Powiatu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 41 41 600

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 41 41 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@nowosadecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: DB PATRON Sp. z o. o

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343523066

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Grunwaldzka 10

1.11.4.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.11.5.) Kod pocztowy: 33-300

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.11.9.) Numer telefonu: 882-435-101

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: bwieczorek@dbpatron.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.dbpatron.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia Powiatu Nowosądeckiego oraz Jednostek Powiatu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10659475-7148-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025342/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Świadczenie usługi kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia powiatu nowosądeckiego oraz jednostek powiatu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dbpatron

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dbpatron

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania komunikacji elektronicznej.
a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
b) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
c) Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest wyłącznie strona internetowa prowadzonego postępowania znajdująca się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dbpatron
• Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
• Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniem i innymi wymaganymi załącznikami za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dbpatron
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone podczas składania oferty w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U z 2020 r. poz. 2452/ w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1233/, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Dodatkowo zamawiający zaleca aby objęte tajemnicą przedsiębiorstwa fragmenty dokumentów zamieszczonych w takim pliku zostały odpowiednio przez wykonawcę oznaczone.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wczytania do systemu za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” potwierdzonego komunikatem, że oferta została złożona.
• Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje składane/przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dbpatron
Za datę złożenia/przekazania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” potwierdzonego komunikatem, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
d) Dostęp do postępowania jest możliwy przy użyciu linku do postępowania dostępnego na stronie internetowej pełnomocnika zamawiającego www.dbpatron.pl lub bezpośrednio poprzez dedykowany profil pełnomocnika zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/dbpatron
Ciąg dalszy informacji znajduje się w sekcji IX ogłoszenia o zamówieniu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/dbpatron

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Starosta Nowosądecki, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 41 41 600, faks (+48) 18 41 41 700, e-mail: powiat@nowosadecki.pl;
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Czerniec, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 41 41 807, faks (+48) 18 41 41 700, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr DB/01/12/2022 zamówienie na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia Powiatu Nowosądeckiego oraz Jednostek Powiatu, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo żądania usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DB/01/12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia Powiatu Nowosądeckiego oraz Jednostek Powiatu
Na przedmiot zamówienia na część 1 składają się:
a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
b) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Okres na jaki zostanie udzielone zamówienie:
Podział wartości zamówienia dla całego okresu obowiązywania tj. 36 miesięcy w rozbiciu na poszczególne części:
o Pierwszy okres ubezpieczenia: 12 miesięcy tj. od: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
o Drugi okres ubezpieczenia: 12 miesięcy tj. od: 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
o Trzeci okres ubezpieczenia: 12 miesięcy tj. od: 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ będącym integralną częścią SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena oferty - znaczenie: 60 %
2) Klauzule fakultatywne - znaczenie: 40 %
2. Sposób oceny ofert w ramach kryteriów:
1) W zakresie kryterium „Cena oferty” zamawiający dokona oceny wg wzoru:
(cena najniższa spośród złożonych, nieodrzuconych ofert: cena oferty badanej) x 100 pkt x 60 %
Do obliczeń wg powyższego wzoru zostanie zastosowana cena oferty (dla części I zamówienia) za realizację całości zamówienia w ramach tej części zamówienia wyliczona w oparciu o zasady określone w SWZ.
2) W zakresie kryterium „Klauzule fakultatywne” zamawiający dokona oceny wg wzoru: (łączna ilość punktów uzyskana w ofercie badanej za wartość merytoryczną tj. klauzule fakultatywne: maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną tj. klauzule fakultatywne) x 100 pkt x 40 %, przy czym punkty zostaną przyznane wg reguły:
DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
1. Klauzula kradzieży zwykłej (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) 10 pkt
2. Klauzula funduszu prewencyjnego 5 pkt
3. Klauzula 72 godzin (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 5 pkt
4. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 5 pkt
5. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – zieleń 9 (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk) 10 pkt
6. Klauzula składowania mienia (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 5 pkt
7. Klauzula katastrofy budowlanej (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 10 pkt
8. Klauzula aktów terroryzmu (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 10 pkt
9. Klauzula likwidacji drobnych szkód (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk) 5 pkt
10. Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 10 pkt
11. Klauzula odbudowy po szkodzie w innej technologii (dotyczy ubezpieczenia mienia) 10 pkt
12. Klauzula ubezpieczenia zapór przeciwpowodziowych poza miejscem ubezpieczenia – podczas akcji przeciwpowodziowych (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk) 10 pkt
13. Klauzula strajków, rozruchów i zamieszek społecznych (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 5 pkt
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa odpowiednio w pkt XIII ppkt 4 SWZ. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia Powiatu Nowosądeckiego oraz Jednostek Powiatu.
Na przedmiot zamówienia na część 2 składają się:
a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona Karta”,
b) ubezpieczenie Auto-casco,
c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
d) ubezpieczenie Assistance.
Okres na jaki zostanie udzielone zamówienie:
Podział wartości zamówienia dla całego okresu obowiązywania tj. 36 miesięcy w rozbiciu na poszczególne części:
o Pierwszy okres ubezpieczenia: 12 miesięcy tj. od: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
o Drugi okres ubezpieczenia: 12 miesięcy tj. od: 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
o Trzeci okres ubezpieczenia: 12 miesięcy tj. od: 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ będącym integralną częścią SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena oferty - znaczenie: 60 %
2) Klauzule fakultatywne - znaczenie: 40 %
2. Sposób oceny ofert w ramach kryteriów:
1) W zakresie kryterium „Cena oferty” zamawiający dokona oceny wg wzoru:
(cena najniższa spośród złożonych, nieodrzuconych ofert: cena oferty badanej) x 100 pkt x 60 %
Do obliczeń wg powyższego wzoru zostanie zastosowana cena oferty (dla części II zamówienia) za realizację całości zamówienia w ramach tej części zamówienia wyliczona w oparciu o zasady określone w SWZ.
2) W zakresie kryterium „Klauzule fakultatywne” zamawiający dokona oceny wg wzoru: (łączna ilość punktów uzyskana w ofercie badanej za wartość merytoryczną tj. klauzule fakultatywne: maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną tj. klauzule fakultatywne) x 100 pkt x 40 %, przy czym punkty zostaną przyznane wg reguły:
DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
1. Klauzula dokonania oględzin (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 20 pkt
2. Klauzula zasad proporcji „15” (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 10 pkt
3. Klauzula likwidacji szkód (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 20 pkt
4. Klauzula utraty kluczy lub kart kodowych (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 10 pkt
5. Klauzula samochodu zastępczego (dotyczy ubezpieczenia Assistance) 10 pkt
6. Klauzula szkód w ogumieniu (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 10
7. Klauzula otwarcia pokrywy silnika lub bagażnika (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 10pkt
8. Klauzula wzrostu wartości rynkowej 10 pkt
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa odpowiednio w pkt XIII ppkt 4 SWZ. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W tym zakresie zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał ważne zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 655, ze zmianami/, - tj. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku uzyskania zezwolenia przed 1 stycznia 2004 r. – zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej albo potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczął działalność przed 28.08.1990 r.), lub inny równoważny dokument, jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
A. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt VI.2 SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
a. oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3C do SWZ. Oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI.2 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3 i 3A do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Uwaga: Forma elektroniczna jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dbpatron W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3B do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3 i 3A do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Uwaga: Forma elektroniczna jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dbpatron W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3B do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składając ofertę wykonawca:
a) składa wypełniony formularz ogólny oferty (załącznik nr 5 do SWZ z załącznikami szczególnymi 5A, 5B), sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ,
b) składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3, 3A do SWZ, sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ,
c) składa oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 4, sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ,
d) jeżeli wykonawca polega na zdolności lub sytuacji pomiotów udostępniających zasoby składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3B do SWZ sporządzone, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem -zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy. Treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3C do SWZ, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ,
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeśli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (patrz pkt IX ppkt 8 SWZ), sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony
w pkt VII ppkt 1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt VI ppkt 1 SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI.2 SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy. Treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3C do SWZ, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII ppkt 1 SWZ,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacja ta została zawarta w § 10 wzoru umowy na część I i II zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ)
1. Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej poprzez m.in. powstanie obowiązku lub potrzeby zmiany limitów odpowiedzialności wykonawcy;
2) konieczności dostosowania umowy ubezpieczenia do zmian przedmiotu lub zakresu działalności, powodującą zmianę składki ubezpieczeniowej określonej w § 4 ust. 1;
3) zmian dotyczących przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, zmian franszyz lub udziałów własnych, zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia.
Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf.
4) zmian wysokości składki lub raty składki w wyniku zmiany (podwyższenia, uzupełnienia lub obniżenia) wysokości sumy gwarancyjnej lub zmiany (podwyższenia, uzupełnienia lub obniżenia) limitów odpowiedzialności, w przypadku:
- obniżenia lub wyczerpania limitów lub podlimitów odpowiedzialności w wyniku wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia,
Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SWZ zapisami klauzuli warunków i taryf
5) zmiany limitów lub podlimitów odpowiedzialności Wykonawcy mających zastosowanie w ubezpieczeniu, jeżeli zmiana ta ma wpływ na zmianę wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na wniosek Zamawiającego w następujących okolicznościach:
a) nastąpi obniżenie lub wyczerpanie limitów lub podlimitów odpowiedzialności w wyniku wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia,
b) nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa
c) nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego.,
6) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
3. Warunkiem dokonania zmian określonych w ust. 2 pkt 1- 5 są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, w szczególności zmiany zakresów ubezpieczenia lub zmiany struktury organizacyjnej Zamawiającego lub zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy PZP, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (zmiana stawki podatku od towarów i usług dotyczyć będzie składki, w części, w jakiej dotyczą jej te zmiany przepisów);
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
5. Zmiany postanowień Umowy, o których mowa w ust. 4, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających te zmiany, a w przypadku:
(...) dalsze zapisy zawarte są w § 10 wzorów umów na część I i II zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania znajdującą się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dbpatron

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy informacji w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej:
e) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. /Dz. U. z 2020 r. poz. 2415/ w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są przez wykonawcę jako załączniki za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dbpatron
f) Formaty przesyłanych danych muszą być zgodne z formatami zawartymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
g) Sposób złożenia oferty i dokumentów, zasady korzystania z portalu, wymagania techniczno – sprzętowe, a także organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl
h) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U. z 2020 r. poz. 2452/
i) W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy www.platformazakupowa.pl, uczestnicy niniejszego postępowania mogą komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej – nie dotyczy składania ofert i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę złożenia dokumentu przyjmuje się datę wpływu na serwer zamawiającego lub wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zamawiającym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bwieczorek@dbpatron.pl

Dodatkowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia zawarte są w pkt VI ppkt 1 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.