eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa tuszy i tonerówOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000018046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czerniakowska 16

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-701

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226234630

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lugra@ciop.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowy Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23cecc93-7149-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ciop-pib.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: https://cioppib.
ezamawiajacy.pl.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie pytania do SWZ,
wnioski, zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na
wezwanie Zamawiającego, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej
dostępnej pod adresem: https://ciop-pib.ezamawiajacy.pl poprzez:
a) bez logowania – funkcjonalność „Zadaj pytanie”,
b) funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce „Korespondencja”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Za datę złożenia oferty, przekazania
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zakupową Zamawiającego – opisano to w Instrukcji dla
Wykonawców która jest udostępniana na Platformie (https://ciop-pib.ezamawiajacy.pl).
6. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.
7. Zamawiający poniżej określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu:
Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem
https://ciop-pib.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty
w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
8. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej jako „Rozporządzenie”) określa
dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8, określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox; Google Chrome lub MS Edge.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8, określa informacje na temat kodowania i czasu
odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż
istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu składania ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
przy ul. Czerniakowskiej 16, 00-701 Warszawa;
2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ciop.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.230.5.2022.U.14 „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego”;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18, 19, 74, 75 ustawy Pzp;
5) w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Prezes UZP
zapewnia techniczne utrzymanie systemu oraz określa okres przechowywania danych osobowych w BZP;
6) zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO;
7) w odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO
Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej do upływu terminu do ich wniesienia;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZ.230.7.2022.U.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający wykaz tuszy i tonerów, określony został w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

10. Zamawiający, zgodnie z art. 441 Ustawy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu o maksymalnie 20% pierwotnej wartości umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania w tusze i tonery. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie (skorzystanie Zamawiającego z opcji nie wymaga aneksu).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznane punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane i nie będą wynosiły więcej niż 100.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty
z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 248 ust. 3 Ustawy).
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
a) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny,
b) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie,
c) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będą wpisani do jednego
z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:
co najmniej dwie dostawy tuszy i tonerów
o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiat tysięcy złotych) każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r.
poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4) Ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa Rozdziale 9 pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2) Formularz asortymentowo-cenowy, zgodny z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
3) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania –
wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
4) Dowód wniesienia wadium;
5) Dowody dot. „samooczyszczenia” (jeżeli dotyczy);
6) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
8) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
9) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione
w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia ….01.2023 r.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Bank PEKAO S.A., Oddział
w Warszawie, ul. Jasna 1, nr konta: 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963
z dopiskiem w treści przelewu: „Wadium w postępowaniu nr OZ.230.7.2022.U.21 na: Sukcesywną dostawę tuszy i tonerów”.
5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, REGON 000018046, NIP 525 000 82 70,
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 kwotę gwarancji/poręczenia,
 termin ważności gwarancji/poręczenia,
 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.
7. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) Ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) Ustawy.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 Ustawy.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale 9 pkt 1 ppkt 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
czynności (dostawy/usługi/roboty budowlane) wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie składa osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy, a także
w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) wystąpi siła wyższa, o której mowa w § 4 ust. 10 Umowy, w takim przypadku termin realizacji Umowy może ulec przesunięciu o czas występowania siły wyższej;
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
3) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy – z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było przewidzieć
w momencie przygotowania i prowadzenia postępowania, a także w momencie zawarcia Umowy;
4) na wypadek ograniczenia środków, jakie mają być przyznane Zamawiającemu na realizację Przedmiotu umowy - w zakresie wskazanym wysokością przyznanych środków;
5) nastąpiło zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia – dopuszcza się zmianę Artykułu na nowy o tych samych, bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. jego zwiększenie lub obniżenie, w przypadku zmiany ceny Artykułów związanych z wykonaniem Umowy, z zachowaniem łącznie następujących zasad :
1) minimalny poziom zmiany cen Artykułów, który uprawnia do dokonania zmiany wynagrodzenia, wynosi 20% względem cen obowiązujących w dniu zawarcia Umowy;
2) wskaźnik zmiany cen Artykułów określa się zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
3) wpływ zmiany cen Artykułów na koszt wykonania Umowy określa się
z uwzględnieniem zakresu pozostałych do wykonania usług;
4) zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen Artykułów może nastąpić maksymalnie raz na każde 6 kolejnych miesięcy obowiązywania Umowy;
5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany cen Artykułów wynosi 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w Umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://cioppib. ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.