eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Dostawa mebli i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowegoOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ZIELONOGÓRSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podgórna 5

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-057

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43b8cc8a-7214-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472526

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036298/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Meble i wyposażenie do pracowni kształcenia zawodowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.powiat-zielonogorski.pl/zamowienia_publiczne/11/239/Dostawa_mebli_i_wyposazenia_do_pracowni_ksztalcenia_zawodowego/#

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal, zamowienia@powiat-zielonogorski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta (oraz wszystkie załączniki) musi być sporządzona w sposób staranny, czytelny
i trwały, w języku polskim, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt w formie elektronicznej tj. opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – Zamawiający zaleca format pdf.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych i ich przekazywania musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r. poz. 2452).
3. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
4. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (skompresowany folder do jednego pliku archiwum (ZIP), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w niniejszej SWZ muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
a) być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
b) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
c) umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
d) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
e) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz 1A lub według takiego schematu.
f) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi odpowiadać treści SWZ.
g) Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
h) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji dostępnych na miniPortalu.
i) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały z Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
j) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania
z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając
z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu
Z uwagi na brak miejsca w tej części ogłoszenia cd. znajduje się w Dziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Postępowanie niniejsze łączy się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej w skrócie „RODO”.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej (zwane dalej „danymi osobowymi”) mogą w dotyczyć tak samego Wykonawcy będącego osobą fizyczną (w tym również Wykonawcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą), jak i innych niż Wykonawca osób fizycznych - jeżeli ich dane znajdą się w składanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania (lub w związku z tym postępowaniem) dokumentach, w szczególności w:
1) ofercie (np. dane osób podpisujących ofertę, dane osób do kontaktowania
z Zamawiającym);
2) oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w wykonaniu postanowień SWZ;
3) ewentualnych innych oświadczeniach lub innych dokumentach składanych wraz z ofertą (w szczególności pełnomocnictwie/pełnomocnictwach;
4) oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w związku z przygotowaniem, zawarciem lub wykonaniem Umowy o zamówienie.
3. Przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej zastosowanie ma RODO oraz ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781 t.j. z dnia 2019.09.19).
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu, że:
• administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Zielonogórski ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, dane kontaktowe: tel, 68 452 75 41 fax: 68 452 75 00 , e-mail: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl;
• z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail : iod@powiat-zielonogorski.pl tel. 68 452 75 11;
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
• odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
Z uwagi na brak miejsca w tej części ogłoszenia cd. znajduje się w Dziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.273.51.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera załącznik nr 1A oraz 4 do SWZ.
4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych nieużywanych przedmiotów wyszczególnionych w zał. nr 1A do SWZ, rozładunek, wniesienie do miejsc wskazanych przez Dyrektora CKZiU w Sulechowie ( ul. Armii Krajowej 75 lub ul. Piaskowa 53)

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42000000-6 - Maszyny przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – waga 60%
2) Termin dostawy- waga 40%
2. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 poz. 1076 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: (kompletna oferta)
1) Wypełniony Formularz oferty wg. załącznika nr 1 do SWZ
2) Wypełniony Formularz cenowo-techniczny wg. załącznika nr 1A do SWZ
UWAGA: Załączniki nr 1 oraz 1A do SWZ – stanowią integralną część OFERTY i nie podlegają uzupełnieniu. Brak przedłożenia któregokolwiek z ww. załączników tj. zał. nr 1 lub 1A skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu w przypadku wskazania przez niego w formularzu oferty danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnopolskich
i bezpłatnych bazach danych z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez zamawiającego.
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z dokumentu określonego w ust. 2)
5) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy wg. załącznika nr 2

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Współpartnerzy zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp musza ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywać wszystkich współpartnerów.
3) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
4) Wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów
a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego z współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w zał. nr do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskue dostepnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na miniPortalu bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.