eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku - w ramach projektu "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku - w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Słupsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979625

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 3

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.slupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku - w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cc8067f-720f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022199/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku w ramach projektu "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru (...)"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: oświadczenia o których mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe (jeśli
dotyczy), w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem
podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o
których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane
zostały w Regulaminie korzystania przesyłania dokumentów dostępnych pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dostępnej na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący;
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z Platformy w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty
przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie
brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek
wymagany w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3,
76-200 Słupsk;
2) inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Słupsku, kontakt: iod@um.slupsk.pl,
telefon 59 84 88 459;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Administrator informuje, że wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak
pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak
minimalizacja danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AT.ZP.271.34.2022.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - Kurs obsługi koparko-ładowarki dla 3 nauczycieli

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla poszczególnych części na podstawie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia (wagi).
2. Kryteria oceny ofert:

1) Cena (C), znaczenie (waga): 60 %, tj. max. 60 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert za pomocą systemu punktowego, przy czym maksymalną liczbę punktów w ramach niniejszego kryterium (60 punktów) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za przedmiot zamówienia dla danej części, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa brutto
C = ----------------------------------------------- x 60 % x 100 pkt
cena oferty badanej brutto


2) Doświadczenie 40 % (D), znaczenie (waga): 40 %, tj. max 40 pkt.

Ocena punktowa w kryterium Doświadczenie dokonana zostanie na podstawie zadeklarowania przez Wykonawcę najdłuższego doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia w przeprowadzaniu kursów zgodnych z zakresem dla danej części zamówienia - w wymiarze:

3 lat – 0 pkt
4 lat – 20 pkt
5 lat i więcej - 40 pkt

Zamawiający, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu - wymaga, aby doświadczenie dwóch osób skierowanych do realizacji zamówienia w przeprowadzaniu kursów zgodnych z zakresem dla danej części zamówienia wynosiło minimum po 3 lata dla każdej z osób. W przypadku kiedy wykonawca w Formularzu oferty nie zaznaczy najdłuższego okresu doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - zamawiający przyjmie, że okres ten wynosi minimum (tj. 3 lata) i w takim wypadku przyzna Wykonawcy 0 pkt.

3. Łączna ocena oferty jest sumą punków uzyskanych w poszczególnych kryteriach
z uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekraczać 100 punktów:

POFERTY = C + D < 100

4. Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taką samą ilością punktów, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
1) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
2) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1 zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Oferty, które nie będą spełniały warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 - Kurs obsługi koparko-ładowarki dla 3 uczniów – branża TLIM

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla poszczególnych części na podstawie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia (wagi).
2. Kryteria oceny ofert:

1) Cena (C), znaczenie (waga): 60 %, tj. max. 60 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert za pomocą systemu punktowego, przy czym maksymalną liczbę punktów w ramach niniejszego kryterium (60 punktów) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za przedmiot zamówienia dla danej części, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa brutto
C = ----------------------------------------------- x 60 % x 100 pkt
cena oferty badanej brutto


2) Doświadczenie 40 % (D), znaczenie (waga): 40 %, tj. max 40 pkt.

Ocena punktowa w kryterium Doświadczenie dokonana zostanie na podstawie zadeklarowania przez Wykonawcę najdłuższego doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia w przeprowadzaniu kursów zgodnych z zakresem dla danej części zamówienia - w wymiarze:

3 lat – 0 pkt
4 lat – 20 pkt
5 lat i więcej - 40 pkt

Zamawiający, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu - wymaga, aby doświadczenie dwóch osób skierowanych do realizacji zamówienia w przeprowadzaniu kursów zgodnych z zakresem dla danej części zamówienia wynosiło minimum po 3 lata dla każdej z osób. W przypadku kiedy wykonawca w Formularzu oferty nie zaznaczy najdłuższego okresu doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - zamawiający przyjmie, że okres ten wynosi minimum (tj. 3 lata) i w takim wypadku przyzna Wykonawcy 0 pkt.

3. Łączna ocena oferty jest sumą punków uzyskanych w poszczególnych kryteriach
z uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekraczać 100 punktów:

POFERTY = C + D < 100

4. Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taką samą ilością punktów, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
1) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
2) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1 zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Oferty, które nie będą spełniały warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 - Kursy na prawo jazdy C, C+E oraz kwalifikacja wstępna dla 7 uczniów - branża TLIM

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla poszczególnych części na podstawie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia (wagi).
2. Kryteria oceny ofert:

1) Cena (C), znaczenie (waga): 60 %, tj. max. 60 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert za pomocą systemu punktowego, przy czym maksymalną liczbę punktów w ramach niniejszego kryterium (60 punktów) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za przedmiot zamówienia dla danej części, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa brutto
C = ----------------------------------------------- x 60 % x 100 pkt
cena oferty badanej brutto


2) Doświadczenie 40 % (D), znaczenie (waga): 40 %, tj. max 40 pkt.

Ocena punktowa w kryterium Doświadczenie dokonana zostanie na podstawie zadeklarowania przez Wykonawcę najdłuższego doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia w przeprowadzaniu kursów zgodnych z zakresem dla danej części zamówienia - w wymiarze:

3 lat – 0 pkt
4 lat – 20 pkt
5 lat i więcej - 40 pkt

Zamawiający, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu - wymaga, aby doświadczenie dwóch osób skierowanych do realizacji zamówienia w przeprowadzaniu kursów zgodnych z zakresem dla danej części zamówienia wynosiło minimum po 3 lata dla każdej z osób. W przypadku kiedy wykonawca w Formularzu oferty nie zaznaczy najdłuższego okresu doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - zamawiający przyjmie, że okres ten wynosi minimum (tj. 3 lata) i w takim wypadku przyzna Wykonawcy 0 pkt.

3. Łączna ocena oferty jest sumą punków uzyskanych w poszczególnych kryteriach
z uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekraczać 100 punktów:

POFERTY = C + D < 100

4. Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taką samą ilością punktów, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
1) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
2) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1 zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Oferty, które nie będą spełniały warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

CZĘŚĆ 1 - Kurs obsługi koparko-ładowarki dla 3 nauczycieli
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu kursów obsługi koparko-ładowarki, w liczbie co najmniej dwóch kursów przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zgodnie z wykazem wykonanych usług stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz załączy dowody określające czy usługi (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kursu, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu kursów obsługi koparko-ładowarki – zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 5a do SWZ.

CZĘŚĆ 2 - Kurs obsługi koparko-ładowarki dla 3 uczniów – branża TLIM
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu kursów obsługi koparko-ładowarki, w liczbie co najmniej dwóch kursów przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zgodnie z wykazem wykonanych usług stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz załączy dowody określające czy usługi (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kursu, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu kursów obsługi koparko-ładowarki – zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 5a do SWZ.
CZĘŚĆ 3 - Kursy na prawo jazdy C, C+E oraz kwalifikacja wstępna dla 7 uczniów - branża TLIM
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu kursów na prawo jazdy kat. C oraz C+E, w liczbie co najmniej dwóch kursów na prawo jazdy kat. C oraz dwóch kursów na prawo jazdy kat. C+E przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zgodnie z wykazem wykonanych usług stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz załączy dowody określające czy usługi (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kursu, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu kursów na prawo jazdy kat. C oraz C+E – zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 5a do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)
wykaz usług (potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane
– załącznik nr 5 do SWZ;
b) dowody określające czy usługi (wymienione w wykazie) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich
3 miesięcy;
c) wykaz osób (potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z przedmiotem zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia
Wykonawcy, zwane dalej „Oświadczeniami”, których wzór określa Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 3a i Załącznik Nr 4 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców „Oświadczenia”, o których mowa w ust. 1 składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą
oświadczenia tych podmiotów.
4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp wraz z
ofertą składa dowody dysponowania zasobami, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia a także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW
DOWODOWYCH

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane wspólnie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4) Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kierować będzie do wskazanego pełnomocnika.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców.
6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym
a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie
przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie
sprawozdawczości;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej lub wystąpienia obiektywnych
czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.