eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › Świadczenie usług gastronomicznych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług gastronomicznych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006910565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Armii Krajowej 34

1.5.2.) Miejscowość: Wołomin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@ops.wolomin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.naszops.pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług gastronomicznych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74d525ff-721c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023411/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług gastronomicznych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ops_wolomin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ops_wolomin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: http://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DS.26.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług gastronomicznych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie w 2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kucharza

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 106 poz. 730), posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej”.
b) Wykonawca powinien posiadać ważną decyzję (zezwolenie, opinię, protokół) lub inny dokument właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu (lokalu) do przygotowywania posiłków i wydawania posiłków w zbiorowym żywieniu.
2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiada wiedzę i doświadczenie- warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje (dot. świadczeń okresowych lub stałych) co najmniej jedno zamówienie porównywalne co do charakteru i wielkości. Wielkość porównywalna, to dla Zamawiającego usługa gastronomiczna na łączną kwotę 150.000,00 zł netto ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych netto).
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym
- dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
* minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia , posiadającą aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych, przewidzianą do wykonywania usług kucharza posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu kucharz ( wykształcenie gastronomiczne tj. co najmniej wykształcenie zasadnicze branżowe lub średnie zawodowe lub ukończony kwalifikacyjny kurs zawodowy
* minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych przewidziane do wykonywania usług- wydawanie posiłków w punkcie żywieniowym
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 pzp, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
2. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem , a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które
rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106 poz. 730 ze zm.), - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub
zaświadczenie o spełnieniu ww. wymagania z właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej.
2. Ważna decyzja (zezwolenie, opinia, protokół, zaświadczenie) lub inny dokument wystawiony przez
właściwego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków i wydawania
posiłków w zbiorowym żywieniu.
3. Wykaz wykonanych usług ( minimum jedna usługa gastronomiczna o wartości minimum 150.000,00
zł netto), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00272460/01 z dnia 2021-11-17
2021-11-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy;- Wykaz usług stanowi Załącznik nr 3 do SWZ
4. Wykaz osób skierowanych do świadczenia usług z podaniem ich imienia i nazwiska, stanowiska,
wykształcenia, informacji o podstawie do dysponowania ww. osobami, a w przypadku kucharza
dodatkowo uprawnienia do wykonywania zawodu kucharza a także oświadczenie, że osoby te
posiadają aktualne orzeczenia do celów sanitarno epidemiologicznych oraz spełniają wymagania
Zamawiającego postawione w SWZ- stanowiący załącznik nr 4 do SWZ
5. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia ( minimum 150.000,00 zł)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych w przypadku ubiegania się Wykonawcy o przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert K2- doświadczenie kucharza tj. „świadectwa pracy” lub „zaświadczenia”, zgodnie z zapisami SWZ XXX.
Zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (na cały czas realizacji zamówienia) w jakim mają być wydawane posiłki .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w
pkt 1,
2) zobowiązanie w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób
Wykonawcy,
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania osoby
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy Pzp,
3) oświadczenie, o którym mowa w części VII pkt 4 SWZ (oświadczenie, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – Zamawiający
dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

b. Zmiany umowy dokonywane będą jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
b) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
c) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ops_wolomin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.