eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2023.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011443594

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chemików 1A

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 775 50 75

1.5.8.) Numer faksu: 22 775 53 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp5.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndmpiatka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1916c70c-7162-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00185722/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1916c70c-7162-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.ndmpiatka.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://bip.ndmpiatka.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji (art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim; 05-100. Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Chemików 1a (w sekretariacie) nie później niż do dnia 09 grudnia 2022 r. do godziny 10 00.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ZAMAWIAJAJĄCY informuje, a WYKONAWCA przyjmuje informację, że: Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Chemików 1a nr tel. 22 775-50-75, email: sekretariat@sp5.com.pl
Dane przetwarzane są na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu:
- wykonania czynności niezbędnych przed zawarciem umowy,
- zawarcia umowy,
- czynności związanych z wykonywaniem umowy,
- archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy przez administratora lub osobę trzecią;
1. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja oraz podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych.
2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż przez 6 lat od dnia zawarcia umowy;
4. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
5. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2;
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy;
7. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, gdyż konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie, w tym wszystkim osobom reprezentującym wykonawcę oraz wskazanym przez wykonawcę do kontaktu informacji zawartych w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa powyżej.
9. Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych wskazanych w komparycji umowy na tablicach na stronie internetowej zamawiającego celem wykonania niniejszej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 723719,90 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2023 wymienionych w załączniku 1 A

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (dla każdej grupy artykułów spożywczych wg zał. 1A-1F i zał. 1), zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia – 60 pkt
b) termin rozpatrzenia reklamacji - 20 pkt
c) termin płatności faktur - 20 pkt
2. Każdy z wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego wzoru lub zasad:
ad. a) P1 - cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia
CN
P1 = ----------- x W1
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
P1 – ilość punktów,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie odrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej,
W1 – waga kryterium wyrażona w punktach - 60 pkt.
ad. b) P2 - termin rozpatrzenia reklamacji
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 1 godz. od zgłoszenia reklamacji - 20 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym po 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 0 pkt
ad. c) P3 - termin płatności faktur (po zakończeniu dostaw w danym miesiącu i złożeniu faktury)
- za termin płatności wynoszący 7 dni – 0 pkt
- za termin płatności wynoszący 15 dni – 10 pkt
- za termin płatności wynoszący 30 dni – 20 pkt
P = P1 + P2 + P3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2023 wymienionych w załączniku 1 B

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (dla każdej grupy artykułów spożywczych wg zał. 1A-1F i zał. 1), zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia – 60 pkt
b) termin rozpatrzenia reklamacji - 20 pkt
c) termin płatności faktur - 20 pkt
2. Każdy z wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego wzoru lub zasad:
ad. a) P1 - cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia
CN
P1 = ----------- x W1
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
P1 – ilość punktów,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie odrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej,
W1 – waga kryterium wyrażona w punktach - 60 pkt.
ad. b) P2 - termin rozpatrzenia reklamacji
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 1 godz. od zgłoszenia reklamacji - 20 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym po 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 0 pkt
ad. c) P3 - termin płatności faktur (po zakończeniu dostaw w danym miesiącu i złożeniu faktury)
- za termin płatności wynoszący 7 dni – 0 pkt
- za termin płatności wynoszący 15 dni – 10 pkt
- za termin płatności wynoszący 30 dni – 20 pkt
P = P1 + P2 + P3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2023 wymienionych w załączniku 1 C

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (dla każdej grupy artykułów spożywczych wg zał. 1A-1F i zał. 1), zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia – 60 pkt
b) termin rozpatrzenia reklamacji - 20 pkt
c) termin płatności faktur - 20 pkt
2. Każdy z wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego wzoru lub zasad:
ad. a) P1 - cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia
CN
P1 = ----------- x W1
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
P1 – ilość punktów,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie odrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej,
W1 – waga kryterium wyrażona w punktach - 60 pkt.
ad. b) P2 - termin rozpatrzenia reklamacji
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 1 godz. od zgłoszenia reklamacji - 20 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym po 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 0 pkt
ad. c) P3 - termin płatności faktur (po zakończeniu dostaw w danym miesiącu i złożeniu faktury)
- za termin płatności wynoszący 7 dni – 0 pkt
- za termin płatności wynoszący 15 dni – 10 pkt
- za termin płatności wynoszący 30 dni – 20 pkt
P = P1 + P2 + P3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2023 wymienionych w załączniku 1 D

4.2.6.) Główny kod CPV: 15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (dla każdej grupy artykułów spożywczych wg zał. 1A-1F i zał. 1), zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia – 60 pkt
b) termin rozpatrzenia reklamacji - 20 pkt
c) termin płatności faktur - 20 pkt
2. Każdy z wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego wzoru lub zasad:
ad. a) P1 - cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia
CN
P1 = ----------- x W1
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
P1 – ilość punktów,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie odrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej,
W1 – waga kryterium wyrażona w punktach - 60 pkt.
ad. b) P2 - termin rozpatrzenia reklamacji
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 1 godz. od zgłoszenia reklamacji - 20 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym po 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 0 pkt
ad. c) P3 - termin płatności faktur (po zakończeniu dostaw w danym miesiącu i złożeniu faktury)
- za termin płatności wynoszący 7 dni – 0 pkt
- za termin płatności wynoszący 15 dni – 10 pkt
- za termin płatności wynoszący 30 dni – 20 pkt
P = P1 + P2 + P3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2023 wymienionych w załączniku 1 E

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (dla każdej grupy artykułów spożywczych wg zał. 1A-1F i zał. 1), zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia – 60 pkt
b) termin rozpatrzenia reklamacji - 20 pkt
c) termin płatności faktur - 20 pkt
2. Każdy z wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego wzoru lub zasad:
ad. a) P1 - cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia
CN
P1 = ----------- x W1
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
P1 – ilość punktów,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie odrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej,
W1 – waga kryterium wyrażona w punktach - 60 pkt.
ad. b) P2 - termin rozpatrzenia reklamacji
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 1 godz. od zgłoszenia reklamacji - 20 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym po 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 0 pkt
ad. c) P3 - termin płatności faktur (po zakończeniu dostaw w danym miesiącu i złożeniu faktury)
- za termin płatności wynoszący 7 dni – 0 pkt
- za termin płatności wynoszący 15 dni – 10 pkt
- za termin płatności wynoszący 30 dni – 20 pkt
P = P1 + P2 + P3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2023 wymienionych w załączniku 1 F

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (dla każdej grupy artykułów spożywczych wg zał. 1A-1F i zał. 1), zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia – 60 pkt
b) termin rozpatrzenia reklamacji - 20 pkt
c) termin płatności faktur - 20 pkt
2. Każdy z wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego wzoru lub zasad:
ad. a) P1 - cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia
CN
P1 = ----------- x W1
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
P1 – ilość punktów,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie odrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej,
W1 – waga kryterium wyrażona w punktach - 60 pkt.
ad. b) P2 - termin rozpatrzenia reklamacji
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 1 godz. od zgłoszenia reklamacji - 20 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym w ciągu 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 10 pkt
- rozpatrzenie i przyjęcie reklamacji - wymiana złego towaru i dostarczenie towaru odpowiadającego normom jakościowym po 2 godz. od zgłoszenia reklamacji - 0 pkt
ad. c) P3 - termin płatności faktur (po zakończeniu dostaw w danym miesiącu i złożeniu faktury)
- za termin płatności wynoszący 7 dni – 0 pkt
- za termin płatności wynoszący 15 dni – 10 pkt
- za termin płatności wynoszący 30 dni – 20 pkt
P = P1 + P2 + P3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wymagane złożenie oświadczenia wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane złożenie oświadczenia wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 2 oświadczenia wykonawcy .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ewentualna zmiana cen możliwa będzie jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności ściśle określonych w Kodeksie Cywilnym (nadzwyczajna zmiana stosunków grożąca rażącą stratą dla jednej ze stron, której nie przewidywały one w chwili zawarcia umowy, np zmiany stawki VAT przy zachowaniu jednostkowej ceny netto).
Ponadto, w związku z aktualną sytuacją gospodarczą i nie dającymi się przewidzieć na dzień przeprowadzanego postepowania jej skutkami finansowymi, zamawiający nie wyklucza w okresie obowiązywania umowy, na wniosek wykonawcy, po przeprowadzeni negocjacji, zmiany cen jednostkowych w stosunku do zaproponowanych cen w ofercie i przyjętych do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim; 05-100. Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Chemików 1a (w sekretariacie) nie później niż do dnia 09 grudnia 2022 r. do godziny 1000.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.