eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Transport i odbiór zwierząt padłych w wyniku zdarzenia komunikacyjnego bądź innego na drogach wojewódzkich Województwa Podlaskiego w 2023r. z podziałem na zadania.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Transport i odbiór zwierząt padłych w wyniku zdarzenia komunikacyjnego bądź innego na drogach wojewódzkich Województwa Podlaskiego w 2023r. z podziałem na zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050667863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elewatorska 6

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-620

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami wojewódzkimi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Transport i odbiór zwierząt padłych w wyniku zdarzenia komunikacyjnego bądź innego na drogach wojewódzkich Województwa Podlaskiego w 2023r. z podziałem na zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3ac1773-7177-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024157/32/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Transport i odbiór zwierząt padłych w wyniku zdarzenia komunikacyjnego bądź innego, na drogach wojewódzkich Województwa Podlaskiego w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzdw.logintrade.net/zapytania_email,108902,b42030a33ee6196d376ee73775500933.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdw.logintrade.net/zapytania_email,108902,b42030a33ee6196d376ee73775500933.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe Instrukcje korzystania z Platformy dostępne są pod adresem:
https://pzdw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego.
- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB.
• dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
• dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: https://pzdw.logintrade.net/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.2512.73.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Dodatkowo w okresie zawarcia umowy, w przypadku zwiększenia km dróg do utrzymania w związku z pozbawieniem kategorii dróg krajowych i zaliczeniu ich do kategorii dróg wojewódzkich. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia w zakresie transportu i odbioru padłych zwierząt i nakładów pracy którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wymagania zawarte w SWZ dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) cena – 60 %
(T) czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia – 40 %
1) Przez kryterium cena (C) do oceny Zamawiający przyjmuje cenę wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty za 12 miesięcy. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:
C = (C min. / Co) x 60 pkt

2) Przez kryterium czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia (T)

Przez kryterium czas odbioru należy rozumieć czas liczony od chwili zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego do chwili odbioru przez Wykonawcę, do oceny Zamawiający przyjmuje czas (określony w godzinach), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
- za czas odbioru wynoszący do 3,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego - 0 pkt
- za czas odbioru wynoszący do 2,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego - 40 pkt.
Zgodnie z warunkami SWZ czas odbioru wynosi max. do 3,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego .
Oferta w kryterium czas odbioru może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg. poniższego wzoru
(ON) = (C) + (T)
gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Dodatkowo w okresie zawarcia umowy, w przypadku zwiększenia km dróg do utrzymania w związku z pozbawieniem kategorii dróg krajowych i zaliczeniu ich do kategorii dróg wojewódzkich. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia w zakresie transportu i odbioru padłych zwierząt i nakładów pracy którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wymagania zawarte w SWZ dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) cena – 60 %
(T) czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia – 40 %
1) Przez kryterium cena (C) do oceny Zamawiający przyjmuje cenę wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty za 12 miesięcy. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:
C = (C min. / Co) x 60 pkt
2) Przez kryterium czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia (T)
Przez kryterium czas odbioru należy rozumieć czas liczony od chwili zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego do chwili odbioru przez Wykonawcę, do oceny Zamawiający przyjmuje czas (określony w godzinach), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
- za czas odbioru wynoszący do 3,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego - 0 pkt
- za czas odbioru wynoszący do 2,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego - 40 pkt.
Zgodnie z warunkami SWZ czas odbioru wynosi max. do 3,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego .
Oferta w kryterium czas odbioru może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg. poniższego wzoru
(ON) = (C) + (T)
gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Dodatkowo w okresie zawarcia umowy, w przypadku zwiększenia km dróg do utrzymania w związku z pozbawieniem kategorii dróg krajowych i zaliczeniu ich do kategorii dróg wojewódzkich. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia w zakresie transportu i odbioru padłych zwierząt i nakładów pracy którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wymagania zawarte w SWZ dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) cena – 60 %
(T) czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia – 40 %
1) Przez kryterium cena (C) do oceny Zamawiający przyjmuje cenę wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty za 12 miesięcy. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:
C = (C min. / Co) x 60 pkt
2) Przez kryterium czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia (T)
Przez kryterium czas odbioru należy rozumieć czas liczony od chwili zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego do chwili odbioru przez Wykonawcę, do oceny Zamawiający przyjmuje czas (określony w godzinach), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
- za czas odbioru wynoszący do 3,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego - 0 pkt
- za czas odbioru wynoszący do 2,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego - 40 pkt.
Zgodnie z warunkami SWZ czas odbioru wynosi max. do 3,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego .
Oferta w kryterium czas odbioru może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg. poniższego wzoru
(ON) = (C) + (T)
gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Dodatkowo w okresie zawarcia umowy, w przypadku zwiększenia km dróg do utrzymania w związku z pozbawieniem kategorii dróg krajowych i zaliczeniu ich do kategorii dróg wojewódzkich. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia w zakresie transportu i odbioru padłych zwierząt i nakładów pracy którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wymagania zawarte w SWZ dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) cena – 60 %
(T) czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia – 40 %
1) Przez kryterium cena (C) do oceny Zamawiający przyjmuje cenę wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty za 12 miesięcy. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:
C = (C min. / Co) x 60 pkt
2) Przez kryterium czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia (T)
Przez kryterium czas odbioru należy rozumieć czas liczony od chwili zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego do chwili odbioru przez Wykonawcę, do oceny Zamawiający przyjmuje czas (określony w godzinach), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
- za czas odbioru wynoszący do 3,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego - 0 pkt
- za czas odbioru wynoszący do 2,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego - 40 pkt.
Zgodnie z warunkami SWZ czas odbioru wynosi max. do 3,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego .
Oferta w kryterium czas odbioru może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg. poniższego wzoru
(ON) = (C) + (T)
gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Dodatkowo w okresie zawarcia umowy, w przypadku zwiększenia km dróg do utrzymania w związku z pozbawieniem kategorii dróg krajowych i zaliczeniu ich do kategorii dróg wojewódzkich. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia w zakresie transportu i odbioru padłych zwierząt i nakładów pracy którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wymagania zawarte w SWZ dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) cena – 60 %
(T) czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia – 40 %
1) Przez kryterium cena (C) do oceny Zamawiający przyjmuje cenę wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty za 12 miesięcy. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:
C = (C min. / Co) x 60 pkt
2) Przez kryterium czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia (T)
Przez kryterium czas odbioru należy rozumieć czas liczony od chwili zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego do chwili odbioru przez Wykonawcę, do oceny Zamawiający przyjmuje czas (określony w godzinach), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
- za czas odbioru wynoszący do 3,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego - 0 pkt
- za czas odbioru wynoszący do 2,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego - 40 pkt.
Zgodnie z warunkami SWZ czas odbioru wynosi max. do 3,0 godzin liczony od chwili zgłoszenia przez zamawiającego .
Oferta w kryterium czas odbioru może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg. poniższego wzoru
(ON) = (C) + (T)
gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas odbioru liczony od chwili zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 1 zamówienie na usługi związane z transportem i odbiorem zwierząt padłych w wyniku zdarzenia komunikacyjnego bądź innego na drogach o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowe wymagania zawarto w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SWZ - Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta złożona przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy
2) pełnomocnictwo do złożenia oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą o ile upoważnienia nie wynikają z innych dokumentów składanych w postępowaniu.
3) zobowiązania wymagane postanowieniami SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.