eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Implementacja w zakresie rozbudowy, udoskonalania i serwisowania Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)Ogłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Implementacja w zakresie rozbudowy, udoskonalania i serwisowania
Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366974655

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przedzamcze 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kpfr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpfr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Implementacja w zakresie rozbudowy, udoskonalania i serwisowania
Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64f0f459-720c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/696352

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696352

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu komunikowania się Wykonawca musi posiadać aktywne konto e-mail. Korespondencję (poza ofertą i dokumentami składanymi wraz z nią) Wykonawcy wysyłają poprzez „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” . Zamawiający przekazuje informacje w zakładce „Komunikaty”. Indywidualne wezwania Zamawiający przekazuje za pośrednictwem Platformy, na adres e-mail Wykonawcy. 1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320, ze zm.), tj. w szczególności w formaty: doc, .docx, .pdf, .xml, .rtf, .xps, .odt, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z . Inne oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych wskazanych wyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w SWZ. 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Chrome i Fire Fox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 3. Dopuszczalna ilość plików lub spakowanych folderów oferty to 10 plików lub spakowanych folderów, przy maksymalnej wielkości 150 MB każdy. W przypadku większych plików zaleca się skorzystanie z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Zaleca się, aby łączna objętość plików przesyłanych do Zamawiającego nie była większa niż 0,5 GB. 4. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h. 5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. Inne niż oferta dokumenty, oświadczenia, informacje uważa się za wniesione z chwilą umieszczenia ich na Platformie. 6. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (wykonawcy/wykonawców/podmiotu udostępniającego zasoby) przekazuje się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7. Wszelkie środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie wykonawców, o którym mowa w dziale 12 pkt. 3 SWZ, pełnomocnictwa przekazuje się w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli dokument przekazywany w postępowaniu został wystawiony jako dokument elektroniczny przez upoważniony podmiot inny niż wykonawca/y lub podmiot udostępniający zasoby (np. informacja z KRK pozyskana przez Internet w formacie XML wraz z plikiem podpisu kwalifikowanego), wówczas przekazuje się ten dokument elektroniczny. 8. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentu w postaci papierowej następuje poprzez cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie skompresowanym, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 10. Tajemnica przedsiębiorstwa powinna zostać złożona w osobnym pliku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu jest Kujawsko- Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. +48 475 63 00, e-mail: biuro@kpfr.pl; 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu:a) związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 roku – Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w związku z art. 6 ust. 1 lit.) c RODO,b) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz jeżeli dana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,c) realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, jeśli dana oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,d) przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa, np. na podstawie przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, czy dostępu do informacji publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych, w szczególności na podstawie art. 74 pzp, lub:a) banki, firmy audytowe i konsultingowe,b) firmy świadczące usługi IT i cloud, pocztowe, kurierskie,c) inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych;4) dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,c)statystycznych i archiwizacyjnych;5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zawarcia umowy, jeżeli umowa zostanie zawarta z osobą fizyczną, a w pozostałych przypadkach przez okres trwałości Projektu, jednak nie krócej niż 4 lata od zawarcia umowy;6) osoba ma: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku osoba wnioskująca może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 7) osobie nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;8) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą dane osobowe ma: a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPFR/SOPF/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 65147,03 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa implementacji w zakresie rozbudowy, udoskonalania i serwisowania Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF), w wymiarze do 200 roboczogodzin (min. 60 roboczogodzin) w okresie 12m, miesięcy, składająca się z:
1) Serwisowania utrzymania systemu:
Serwis będzie polegać na serwisowaniu, administrowaniu, monitorowaniu działania i bieżącym usuwaniu problemów, błędów w funkcjonowaniu SOPF (Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych), do którego Zamawiający ma pełnię praw autorskich. Serwis obejmuje całą aplikację SOPF, tj. zarówno program w zakresie, w jakim funkcjonuje na dzień zawarcia umowy, jak i nowe moduły, które w okresie obowiązywania umowy zostaną uruchomione dla użytkowników.
2) Implementacji w zakresie rozbudowy, udoskonalania i konsultacji:
Rozbudowa polegać będzie na implementacji, zaprojektowaniu, zaprogramowaniu i wdrożeniu modułów i nowych funkcjonalności systemu informatycznego Zamawiającego do obsługi Pośredników Finansowych - „SOPF”, do którego Zamawiający ma pełnię praw autorskich. Przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ - Wzór umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SWZ,
- Wzór Umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48440000-4 - Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ. 2. W kryterium "Cena" (C) zamawiający dokona oceny wg wzoru Pi (C) = (C min/C i) x 80, gdzie Pi(C) to ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena",
Cmin to najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, Ci to cena brutto oferty „i" . 3. W kryterium „Kwalifikacje personelu” (K) maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta to 20 punktów. Wykonawca uzyska dodatkowe 10 punktów za każdego pracownika oddelegowanego do realizacji zamówienia, który posiada doświadczenie w zakresie udziału w minimum jednym procesie implementacji systemu sprawozdawczego dla instytucji, która w ramach swojej działalności gospodarczej lub realizowanych projektów (zadań) ewidencjonuje przepływ środków w ramach pożyczek i/lub poręczeń np. jako analityk, programista, asystent techniczny lub równoważne. Punkty będą przyznawane przez Zamawiającego na podstawie załączonego do oferty Wykazu osób. 4. Ostateczna ocena oferty w danej części stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach: Pi= Pi (C)+ Pi(K)
5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej pod warunkiem, że Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 7, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje personelu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy.
Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy:
1) wykażą, że dysponują/będą dysponować co najmniej 1 osobą oddelegowaną do realizacji zamówienia, która posiada certyfikat Oracle Certified Java Professional (lub równoważny) oraz brała udział w minimum jednym procesie implementacji systemu sprawozdawczego
2) w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę zaimplementowania i wdrożenia przynajmniej jednego systemu sprawozdawczego w zakresie usług polegających na ewidencjonowaniu przepływów finansowych w zakresie pożyczek i/lub poręczeń;
3) zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. System bezpieczeństwa informacji, musi zapewniać następujące elementy:
- spełnienie wymagań określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, a w szczególności w art. 28, 29, 30, 32 i 33,
- gwarancje, że dostęp do powierzonych danych osobowych, przetwarzanych w każdej formie (np. elektronicznej, papierowej, ustnej), w imieniu Administratorów, będą miały jedynie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania w poufności tak pozyskane informacje oraz że Wykonawca posiada w tym zakresie stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie,
- zapewnienie, że upoważnione osoby przez Wykonawcę, które w ramach swoich obowiązków, będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przeszły odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
- zapewnienie, że systemy, aplikacje informatyczne i urządzenia komputerowe stosowane przez Wykonawcę, na których przetwarzane będę powierzone dane osobowe, są zabezpieczone i posiadają wymagania określone przepisami prawa (np. posiadają odpowiednią autoryzację do systemów informatycznych, oprogramowania antywirusowe, politykę back up-ów, licencje, aktualizacje itp.),
- o ile Wykonawca będzie korzystał ze zdalnego dostępu do systemu informatycznego zapewnienie, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego będzie odbywało się w sposób bezpieczny, szyfrowanym kanałem,
- zapewnienie, że Wykonawca, który będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego w ramach powierzonych czynności przetwarzania, będzie korzystał tylko z usług takich podmiotów zewnętrznych, którzy zostali przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych,
- zapewnienie, że Wykonawca posiada (lub będzie posiadał), środki kontroli dostępu fizycznego do budynku, czy pomieszczeń, w których będą przetwarzane powierzone dane osobowe (np. procedury przechowywania kluczy, kart dostępu itp.).
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w zakresie RODO musi spełniać każdy z Wykonawców.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) Wykazu osób - wykonawca składa go wraz z ofertą;
3) Opisu środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości,
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeśli dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)Formularz Oferty, 2) stosowne pełnomocnictwa, w tym dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli
dotyczy), 3)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (w Formularzu Ofertowym) 4) informacja o podwykonawcach (w Formularzu Ofertowym)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale 11 pkt. 1 SWZ, składa z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w Formularzu oferty).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swej treści następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
4) określenie lidera Konsorcjum,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
1) jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym siły wyższej, uniemożliwiających realizację umowy na warunkach w niej określonych, bez możliwości uniknięcia powyższych okoliczności lub zdarzeń, jaki i uniknięcia lub likwidacji ich skutków. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania przedmiotu zamówienia/jego części lub zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
2) jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy strony mogą dokonać wydłużenia terminu realizacji umowy,
3) jeżeli zaistnieje konieczność zmiany osoby skierowanej do realizacji przedmiotu umowy i wskazanej w „Wykazie osób” zmiana taka będzie możliwa pod warunkiem, że nowa osoba spełni wymogi SWZ dla osoby zastępowanej,
4) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się zmiany w zakresie niezbędnym dla spełnienia wymogów zmienionych wytycznych i zaleceń,
5) cena jednostkowa może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmianie podlega wyłącznie kwota podatku, a cena netto pozostaje bez zmian. Zmiana obowiązuje do dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku,
6) w przypadku zmiany innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek za stron,
7) okres trwania umowy może zostać wydłużony w celu prawidłowego dokończenia realizacji zamówienia w zakresie rozbudowy SOPF, jeśli zamówienie cząstkowe zostało zaakceptowane przez Zamawiającego w okresie trwania umowy, a Wykonawca z przyczyn obiektywnych nie będzie zdolny do jego wykonania w okresie obowiązywania umowy,
8) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany następujących kosztów realizacji zamówienia:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.02 r. o minimalnym wynagrodzeniu,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Strona Umowy mająca interes w dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-7 wnioskuje na piśmie do drugiej Strony o dokonanie zmiany, przekazując wraz z wnioskiem szczegółowe uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany. Uzasadnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera w szczególności: podstawę prawną dopuszczalności zmiany, opis okoliczności faktycznych i/lub prawnych skutkujących koniecznością zmiany, zakres wnioskowanych zmian, proponowany termin obowiązywania zmian.
3. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt. 8, stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 Ustawy, Zamawiający ustala zasady wprowadzania zmiany szczegółowo opisane w SWZ i Wzorze Umowy.

4. Wszelkie zmiany postanowień Umowy następują w drodze Aneksów zawieranych pod rygorem nieważności w formie pisemnej, chyba że umowa stanowi inaczej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/696352

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zgodnie z zapisami działu 12 SWZ.
2. Przed zawarciem Umowy Wykonawca przedłoży kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem certyfikatu Oracle Certified Java Professional (lub równoważnego) osoby skierowanej do realizacji zamówienia, o której mowa w dziale 10 pkt. 5 ppkt. 1) SWZ.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.