eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisko Dolne › PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1271R RELACJI GRODZISKO DOLNE-CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 1259R DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 1273R" W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1271R RELACJI GRODZISKO DOLNE-CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 1259R DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 1273R" W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodzisko Dolne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodzisko Dolne 125a

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisko Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-306

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 172428265

1.5.8.) Numer faksu: +48 172436038

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@grodziskodolne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziskodolne.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1271R RELACJI GRODZISKO DOLNE-CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 1259R DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 1273R" W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86439914-117b-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025071/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1271R RELACJI GRODZISKO DOLNE-CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 1259R DO SKRZYŻOWNIA Z DROGĄ NR 1273R" W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://grodziskodolne.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://grodziskodolne.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej określono w SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://grodziskodolne.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grodzisko Dolne oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której gmina Grodzisko Dolne prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://oneplace.marketplanet.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 6154951,19 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1271 R, budowa ciągu pieszego, budowa ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa zjazdów, remont istniejących przepustów, budowa przepustów, rozbudowa istniejącego oświetlenia w pasie drogowym w km 0+000,00 do km 2+800,00 z realizacją zaprojektowanej inwestycji.
Lokalizacją inwestycji: Droga powiatowa Nr 1271R relacji Grodzisko Dolne - Chałupki Dębniańskie położona , nadz.nr ewid.4498.
Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych i uzgodnień umożliwiających realizację przedmiotowego zadania, w tym uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją w tym uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych bądź przygotowanie wniosku wydanie pozwolenia na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług/robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych zostanie ustalona w drodze negocjacji z Wykonawcą. Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy pod warunkiem, że zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 6 000 000,00 zł. ( W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie co najmniej jednego obiektu drogowego o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto. Co najmniej jeden z wykonawców składając ofertę wspólną lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia, musi spełniać ten warunek.
Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 5 SWZ.
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia n/w osobami:
• Projektantem w branży drogowej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalności bez ograniczeń, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
• Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”), posiadający min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu w/w robotami budowlanymi oraz zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji, pod warunkiem posiadania przez jedną osobę wymaganych uprawnień budowlanych. Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 6 SWZ.
Co najmniej jeden z wykonawców składając ofertę wspólną lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia, musi spełniać ten warunek.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy PZP).
Podane przez Wykonawcę lub przez podmiot udostępniający zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wartości zrealizowanych robót budowlanych w walutach innych niż złoty polski (PLN) będą przeliczane na PLN w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany w NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Załącznik nr 4 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7,potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasobygwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający informuje na podstawie art. 118 ust 2 ustawy PZP, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie, w przypadku umów o podwykonawstwo, wymagał spełnienia tego wymagania przez wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby. Przypomina także, że w takim wypadku podmiot udostępniający zasoby musi złożyć w ofercie wykonawcy zobowiązanie o udostępnieniu zasobów Załącznik nr 4 do SWZ zawierający także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
W przypadkach dotyczących postawionych warunków udziału w postępowaniu nieopisanych w niniejszej SWZ mają zastosowania wymagania i obowiązki narzucone przepisami ustawy PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • W zakresie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu:
1) Aktualizującego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP – wg Załącznika nr 7 SWZ. W przypadku złożenia oferty wspólnej aktualizujące oświadczenie składa każdy z wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykazu wykonanych robót budowlanych oraz dokumentu potwierdzającego
należytą realizację – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału wskazanego
w załączniku nr 5 SWZ (wykaz wykonanych robót budowlanych - doświadczenie).
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału wskazanego w załączniku nr 6 SWZ (wykaz osób, kwalifikacje).
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
4) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku
Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym nr rachunku ( tj. BS Leżajsk oddział Grodzisko
Dolne 53 9187 1024 2003 2000 1270 0005).z dopiskiem "Wadium - nr postępowania (RI.271.11.2022). UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w PZP., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Grodzisko Dolne;
7) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://grodziskodolne.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.