eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › WM/SZP/TP/49/2022/G_Remont budynku przy ul. Aleja Kromera 4 we Wrocławiu w zakresie wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego wraz z remontem dachu i więźby dachowej oraz wymianą stolarki okiennej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
WM/SZP/TP/49/2022/G_Remont budynku przy ul. Aleja Kromera 4 we Wrocławiu w zakresie wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego wraz z
remontem dachu i więźby dachowej oraz wymianą stolarki okiennej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WM/SZP/TP/49/2022/G_Remont budynku przy ul. Aleja Kromera 4 we Wrocławiu w zakresie wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego wraz z
remontem dachu i więźby dachowej oraz wymianą stolarki okiennej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3780520-1fa0-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/49/2022/G

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1862985,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
Zadanie nr 1 Roboty budowlane w budynku przy ul. Aleja Kromera 4
1) Dokumentacja projektowa, w tym:
a) Pozwolenie na budowę - Decyzja nr 4412/2021 z dnia 23.12.2021 r.;
b) Zaświadczenie nr 1703/2022 z dnia 04.03.2022 r o ostateczności Decyzji nr 4412/2021.;
c) Zaświadczenie nr 2579/2022 o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego;
d) Projekt budowlany;
e) Projekty wykonawcze; branże (architektoniczno-budowlana, elektryczna, sanitarna)
f) Zatwierdzony projekt przyłącza wodociągowego;
g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż;
h) Przedmiary robót;
i) Przedmiary robót prac wynikających z nakazu PINB;
2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 9 do SWZ.
Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania
remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do pozwolenie na budowę -
Decyzja nr 4412/2021 z dnia 23.12.2021 r.; zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót
budowlanych oraz wszystkie roboty wchodzące w zakres prac wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu;
5. Przedmiot zamówienia :
Roboty budowlane w budynku przy ul. Aleja Kromera 4 we Wrocławiu, w szczególności:
1) docieplenie stropodachu nad klatką i mieszkaniami,
2) docieplenie ścian strychu przy klatce schodowej i mieszkaniach m 26, m27,
3) remont więźby i pokrycia dachowego,
4) likwidacja indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym demontaż
pieców stałopalnych i części pieców kaflowych,
5) pozostawienie i nieuczynnienie części pieców kaflowych,
6) zamurowanie, naprawa tynków na ścianach przy których zlokalizowane były piece, malowanie ścian pomieszczenia przy
piecach, odtworzenie posadzek,
7) wydzielenie i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego wraz z wykonaniem niezbędnych prac
remontowych,
8) wykonanie zasilania węzła cieplnego obejmującego między innymi: WLZ, opomiarowanie, rozdzielnica elektryczna w
węźle, uziemienie oraz oświetlenie,
9) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji w budynku,
10) wydzielenie pomieszczenia wodomierza głównego.
11) realizacja prac wynikających z nakazu PINB w tym: remont klatki schodowej, wykonanie poziomej izolacji ścian
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00281912/01 z dnia 2022-07-28
2022-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
fundamentowych i ścian przyziemia wraz z osuszeniem ścian, naprawa i remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwi
wejściowych
12) tablicę główna budynku RGO99,tablicę administracyjną TADM,
13) instalację oświetlenia ogólnego i miejscowego,
14) instalację ochrony przeciwporażeniowej,
15) instalację połączeń wyrównawczych miejscowych i głównych,
16) instalację antenową RTV-SAT,
17) instalację odgromową.
18) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji w budynku.
19) wykonanie przyłącza wodociągowego i podłączenie kanalizacji deszczowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2317156,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2971962,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2971962,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOMYT Marta Łakota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9121723216

7.3.3) Ulica: Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2971962,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.