eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boruja Kościelna › Usługa cateringu - przygotowanie i dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Borui KościelnejOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa cateringu – przygotowanie i dowóz posiłków do
Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W BORUI KOŚCIELNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001225770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 14

1.5.2.) Miejscowość: Boruja Kościelna

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 614411377

1.5.8.) Numer faksu: 614411377

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatspbk@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spbk.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa cateringu – przygotowanie i dowóz posiłków do
Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5399a5a6-71b9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/699081

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/699081

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje w SWZ i w instrukcji https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 j.t.), dalej „PZP” , Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej .
2. Kontakt do inspektora danych osobowych: e –mail: just_jan@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c RODO w celu
związanym z postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Usługa cateringu –
przygotowanie i dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej nr postępowania
SPBK.271.1.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji art. 275 pkt. 1
w związku z art. 359 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021.1129 tj.)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w prawie działania archiwów zakładowych, chyba
ze przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; - w przypadku korzystania przez osobę, której dane są przetwarzane przez
Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust.1-3 RODO, Zamawiający działający na
podstawie art. 75 ustawy Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; - na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 2 ustawy Pzp oraz
art. 76 ustawy Pzp; - na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przepisu art. 19 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp; - prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 Warszawa), gdy uznają Pani/Pana, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPBK.271.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu – na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkola w Borui Kościelnej – gorącego posiłku: śniadania, obiadu, napoju, podwieczorku. Zamawiający szacuje, że w trakcie realizacji zamówienia należy dostarczyć następują ilości posiłków:

a) Zadanie nr 1 -Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej (posiłki przedszkolne):

- śniadań 34 638 (tj. 251 dni x 138 posiłków)
- obiadów 34 638 (tj. 251 dni x 138 posiłków)
- napojów ciepłych do śniadań 34 638 (tj. 251 dni x 138 napojów)
- napojów do obiadów 34 638 (tj. 251 dni x 138 napojów)
- podwieczorków 34 638 (tj. 251 dni x 138 posiłków).

b) Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej (obiady szkolne):
- obiadów 13 148 (tj. 173 dni x 76 posiłków)
- napojów 13 148 (tj. 173 dni x 76 napojów).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono szczegółowo w rozdziale XXII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają decyzję
właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że Wykonawca
spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności
i żywienia w zakresie obiektu kuchni oraz samochodu transportowego, którym będzie
wykonywana usługa. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek, jeżeli Wykonawca
posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia minimum jednym
samochodem osobowo-dostawczym lub innym pozwalającym na dowóz przygotowanych
posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami sanitarnohigienicznym;
b) wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie o wartości
nie niżej niż 100 000, 00 zł brutto polegającej na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla
dzieci/młodzieży uczęszczających do przedszkoli/szkół. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku składania oferty
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców. Zamawiający może, na każdym
etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
(CEIDG) wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww.
dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający
nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa
w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do
grupy kapitałowej – w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów,
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami informacyjnymi potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem –
Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualna decyzja/decyzje właściwego miejscowo organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że Wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne
konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia w zakresie obiektu kuchni oraz
samochodu transportowego, którym będzie wykonywana usługa. Warunek zostanie uznany przez
Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2. Wykaz usług, które wykonał Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno
zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000, 00 zł brutto polegającej na przygotowaniu i dostawie
wyżywienia dla dzieci/młodzieży uczęszczających do przedszkoli/szkół z załączeniem dowodów
określających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
3. Wykaz narzędzi –wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie dysponowania zasobami -
minimum jeden samochód osobowo-dostawczy lub inny pozwalający na dowóz przygotowanych
posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznym

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna)
zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzie-lenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę
Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o
których mowa w SWZ.Zgodnie z art. 117 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112
ust. 2 pkt. 2 spełniony jest jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane, natomiast w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonują roboty budowlane, usługi do realizacji których zdolności są wyma-gane. W
przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie należy załączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określono szczegółowo w załączniku nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/699081

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł szkodę wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp , przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, w
szczególności: 1.1. Odwołanie do Prezesa krajowej Izby odwoławczej zwanej dalej Izbą wnosi
się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnościach Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
1.2. Odwołanie przysługuje na:
1.2.1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienia umowy’
1.2.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,
do której zamawiający był obowiązany na podstawie umowy;
1.2.3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowanie
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli została ona wniesiona w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na
stronie internetowej. 5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w punkcie 1.1 oraz 4
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomo o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie, w przypadku gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty, wnosi się nie później niż w terminie:
6.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania,
6.2. Miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień
publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00306346/01 z dnia 2021-12-08
2021-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.