eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I INNYCH Z DZIERŻAWĄ ORAZ TRANSPORTEM BUTLI DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I INNYCH Z DZIERŻAWĄ ORAZ TRANSPORTEM BUTLI
DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072147187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Sobieskiego 83

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpediatryczny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpediatryczny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I INNYCH Z DZIERŻAWĄ ORAZ TRANSPORTEM BUTLI
DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b26ee64e-71a8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471742

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035125/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I INNYCH Z DZIERŻAWĄ ORAZ TRANSPORTEM BUTLI DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalpediatryczny.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalpediatryczny.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
Przetargowej/Zakupowej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej (zwanej dalej: Platformą), dostępnej pod adresem:
https://szpitalpediatryczny.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html oraz poczty elektronicznej.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie.
Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności
pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
4) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy: 1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i
nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
6) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar,
włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader,
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
7) W przypadku pojawienia się w trakcie trwania aukcji białego ekranu bądź informacji "Przerwa techniczna" obowiązkowo w
pierwszej kolejności należy odświeżyć przeglądarkę. W przypadku wystąpienia dalszych problemów prosimy o kontakt z działem
Helpdesk Logintrade: 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8ºº - 16ºº,
który udzieli wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy.
8) Dopuszczalne obsługiwanych rozszerzeń: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .doc, .xls,.ppt ,.docx, .xlsx, .pptx, .csv,
.jpg(.jpeg), .tif(.tiff), .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .mpeg4, .zip, .tar, .gz(.gzip), .7Z,
9) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
10) Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez
Wykonawcę na Platformie.
11) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział I pkt 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.TZP.250.TP2.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest Dostawa gazów medycznych i innych wraz z dzierżawą oraz transportem butli dla potrzeb
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00445120/01 z dnia 2022-11-17
2022-11-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 83.
2) Szczegółowy asortyment wskazany został w Załączniku nr 2 Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego
zaopatrywania Zamawiającego w gazy medyczne i inne zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym - Załącznik nr 2
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria określone poniżej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada koncesję lub zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego albo ministra właściwego do spraw zdrowia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, która umożliwia sprzedaż gazów medycznych spoza miejsc wytwarzania lub w
przypadku gdy Wykonawca jest producentem gazu medycznego - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez
Ministra Zdrowia wraz z zezwoleniem na wytwarzanie produktów leczniczych wydanym przez Główny Inspektorat
Farmaceutyczny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wyłącznie oświadczenie zał
nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wyłącznie oświadczenie zał
nr 3 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wyłącznie oświadczenie zał
nr 3 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 poz. 835), Zamawiający
wykluczy:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r.
dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie
środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy lub im zagrażających (zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00445120/01 z dnia 2022-11-17
2022-11-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
bezpieczeństwa narodowego;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 4.
6. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 4, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
7. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
8. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 4, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze
pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział II.4 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której nastąpił wybór wykonawcy, w zakresie zmiany ilości poszczególnych pozycji
w pakiecie stanowiącym przedmiot zamówienia przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian
w sytuacji gdy:
- nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez Zamawiającego;
- wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na
wykonywaniu świadczeń zdrowotnych;
- w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością
medyczną.
Powyższa zmiana wymaga zgody Wykonawcy.
PEŁNE ZAPISY Paragraf 9 - Załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitalpediatryczny.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.