eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › WYBÓR WYKONAWCY USŁUG ŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 WE WROCŁAWIUOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG ŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000692400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chopina 9b

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-609

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sp036@wroclawskaedukacja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp36.szkolnastrona.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG ŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 WE WROCŁAWIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be14f41c-71a5-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471740

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055584/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi restauracyjne na rzecz Szkoły Podstawowej nr 36 im Bohaterów Westerplatte we Wrocławiu w 2023roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w warunkach korzystania z miniPortalu dostępnymi pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz warunkami korzystania z ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna, niż określona w ust 6 odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP.
8. Dokumenty elektroniczne oraz elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczenia, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. W celu usprawnienia komunikacji, zamawiający zaleca, aby dokumenty elektroniczne niosące za sobą obowiązek odpowiedzi przez zamawiającego, były również przesyłane w formie edytowalnej za pomocą poczty elektronicznej, na adres email sekretariat.sp036@wroclawskaedukacja.pl
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w ust 7 i 8.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarty w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarty w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi żywienia zbiorowego uczniów, w Szkole Podstawowej nr 36 we Wrocławiu (51-609), przy ul. F. Chopina 9b, w miejscu nauki, polegającej na wydawaniu wyżywienia dla średnio 350 uczniów dziennie, przebywających, na co dzień w placówce Zamawiającego.
2. Średnią ilość wydanych obiadów (przez cały okres trwania zamówienia) szacuje się na poziomie 66150. Faktyczna ilość wydawanych posiłków uzależniona jest od frekwencji uczniów w poszczególnych dniach. Minimalna, dzienna ilość obiadów, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany wynosi 10 zestawów.
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi żywienia zbiorowego uczniów, w Szkole Podstawowej nr 36 we Wrocławiu (51-609), przy ul. F. Chopina 9b, w miejscu nauki, polegającej na wydawaniu wyżywienia dla średnio 350 uczniów dziennie, przebywających, na co dzień w placówce Zamawiającego.
2. Średnią ilość wydanych obiadów (przez cały okres trwania zamówienia) szacuje się na poziomie 66150. Faktyczna ilość wydawanych posiłków uzależniona jest od frekwencji uczniów w poszczególnych dniach. Minimalna, dzienna ilość obiadów, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany wynosi 10 zestawów.
3. Zamawiający wymaga, aby cały posiłek był przygotowany i wydany w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na dowożenie i wydawanie jakichkolwiek części posiłków, przygotowanych poza wynajętym blokiem żywieniowym.
4. W celu realizacji zamówienia, Zamawiający wynajmie Wykonawcy blok żywieniowy. Wzór Umowy Najmu zawarty jest w Załączniku nr 5 do SWZ, który reguluje zasady najmu oraz odpowiedzialność za powierzone mienie.
5. Wynajęty blok żywieniowy spełnia wymogi budowlano-techniczne, ale NIE SPEŁNIA WYMOGÓW SANITARNYCH. Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wynajęte pomieszczenia należy dostosować do wymogów sanitarnych poprzez usunięcie nieprawidłowego układu funkcjonalnego pomieszczeń polegającego na:

1) Braku bezpośredniego połączenia obieralni wstępnej z kuchnią (przejście do kuchni odbywa się korytarzem dostępnym również dla pracowników technicznych SP36). Ponadto pomieszczenia te znajdują się na różnych kondygnacjach co wymusza przebudowę schodów.
2) Nieprawidłowym usytuowaniu wejścia do pomieszczenia magazynu spożywczego z poziomu kuchni (dostawa towaru do magazynu odbywa się przez kuchnię)

Dotychczasowy Wykonawca, korzysta z pomieszczeń na zasadzie wcześniej nabytego dopuszczenia (2000 r), warunkowo przedłużanego na lata kolejne, przy corocznej kontroli, dokonywanej przez właściwy organ inspekcji sanitarnej. Wykonawca, na rzecz którego zostanie rozstrzygnięte postępowanie, przed uruchomieniem bloku żywieniowego i jego odbiorem przez ww. organ, będzie zobowiązany doprowadzić go do stanu zgodnego z istniejącymi w tym zakresie zaleceniami (o ile nie będzie posiadał stosownego odroczenia wdrożenia w/w zaleceń)

Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia remontu, w porozumieniu z właściwym organem Urzędu Miasta - inwestycja wymaga ingerencji w elementy konstrukcji schodów i pomieszczeń, a co za tym idzie, wymaga projektu budowlanego, pozwolenia na budowę i znacznych nakładów nie licząc czasu koniecznego na jego wykonanie.

6. Wynajmowane jest wyłącznie puste pomieszczenie - należy je wyposażyć w sprzęt kuchenny niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia, a w szczególności:

1) Stoły kuchenne (do mięsa, do potraw mącznych, wydawcze, zwrotu naczyń, do jarzyn);
2) Obierak do ziemniaków;
3) Patelnia elektryczna;
4) Robot kuchenny wielofunkcyjny;
5) Sztućce (łyżki, widelce, noże po około 150 szt.);
6) Lodówki – min. 4 szt. + oddzielna chłodziarka do przechowywania próbek;
7) Zlew 3-komorowy – 2 szt.;
8) Zlew 2-komorowy – 3 szt.;
9) Wieszaki na naczynia - w niezbędnej ilości;
10) Umywalki – 2 szt.;
11) Metalowe regały na warzywa - w niezbędnej ilości;
12) Kuchenka gazowa z piekarnikiem/elektryczna (6 – palnikowa);
13) Regały magazynowe - w niezbędnej ilości;
14) Waga, mikser, blender;
15) Szklanki – min. 100 szt.;
16) Talerze płytkie i głębokie – po min. 150 szt.
17) Ociekacze na naczynia - w niezbędnej ilości;
18) Przemysłowa zmywarko - wyparzarka do naczyń;
19) Stoliki podawcze na wyparzone naczynia;
20) Min. 3 duże patelnie ręczne;
21) Min. 7 patelni naleśnikowych;
22) Min. 3 duże i 3 małe durszlaki;
23) Min. 6 średnich garnków i min. 3 duże – wykonane ze stali nierdzewnej
24) Chochle – min. 8 szt.
25) Wazy – w niezbędnej ilości
26) Wiadra, miski - w niezbędnej ilości
27) Kosze na śmieci - w niezbędnej ilości
28) Noże kuchenne - w niezbędnej ilości
29) Szafki w szatni - w niezbędnej ilości
30) Szafki i regały kuchenne - w niezbędnej ilości

7. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia publicznego – standardy jakościowe - stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje – Ocena jadłospisów dekadowych

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kadra

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

1) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w kuchni centralnej, którą dysponuje, wdrożył i funkcjonuje zgodnie z wytycznymi Systemu Zrządzania Bezpieczeństwem Żywności według normy ISO 22000:2005 lub PN-EN ISO 22000:2006.
2) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje przez okres obejmujący przynajmniej 1 rok szkolny lub co najmniej 10 miesięcy – min. 2 usługi związane z realizacją wyżywienia dla min. 350 uczniów szkół podstawowych (w ramach pojedynczego zamówienia).
3) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że będzie dysponował co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 1 rok stażu zawodowego w pracy na stanowisku dietetyka lub specjalisty do spraw żywienia, która:

- odbyła studia wyższe na kierunku dietetyka i uzyskała tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, inżyniera, licencjata lub

- rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 studia wyższe o specjalności dietetyka obejmującą co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł magistra lub

- rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 roku studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej , wykonawca złoży:

1) Certyfikat ISO 22000:2005 lub PN-EN ISO 22000:2006 lub inny równoważny wystawiony przez niezależną od Wykonawcy jednostkę certyfikującą, potwierdzający prowadzenie działalności w oparciu o wdrożony System Zrządzania Bezpieczeństwem Żywności.

2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powoływać się będzie na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług, dotyczyć musi tylko takich, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany załączyć dwa jadłospisy dekadowe (wiosenno – letni i jesienno - zimowy) dla uczniów szkół podstawowych (2 x 10 dni) sporządzone przez Wykonawcę, uwzględniające skład asortymentowy poszczególnych składników posiłków – wszystkie jadłospisy winny być sporządzone według wzoru jadłospisu znajdującego się w Załączniku nr 7 do SWZ oraz spełniać wymogi dotyczące ich treści, zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ. Każdy jadłospis musi być podpisany przez Wykonawcę oraz dietetyka, wskazanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem uwag wskazanych w Rozdziale XV ust 4, pkt 5) SWZ.
3. Spółka cywilna zamiast pełnomocnictwa może dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę, z których wynika ustanowione pełnomocnictwo.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wskazane w Rozdziale X, ust. 1, pkt 1) SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w formularzu ofertowym należy wskazać podmioty (Wykonawców) składających ofertę wspólną (pełne nazwy i adresy siedzib).
6. Ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
9. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej lub elektronicznej z podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem, dotyczących w szczególności:

1) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;
2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa.
3) Zmian terminów realizacji umowy, o ile zmiana jest konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy
4) W przypadku wystąpienia siły wyższej (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne, zgony, klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;
5) Wprowadzenie nowych diet nie wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy u dzieci objętych żywieniem stwierdzi się konieczność ich stosowania.
6) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, z przyczyn:

a) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
b) Zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, technicznej lub ekonomicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

2. Zgodnie z art 455, ust 2 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rzeczowej i/lub ilościowej zakresu umowy, jeżeli łączna wartość tych zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej wartości umowy.
3. Zgodnie art. 439 ust. 1 ustawy PZP, po 6 miesiącach realizacji umowy, Zamawiający może dokonać zmiany wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy założeniu, że w trakcie 6 miesięcy realizacji umowy, wskaźnik ten był wyższy niż 10 %, w stosunku do miesiąca, w którym nastąpiło podpisanie umowy.
4. Zmiany są możliwe do dokonania w przypadkach uznanych za nieistotne, w szczególności:

1) Wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych;
2) Zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.