eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów ZOD FREGATA sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia
dla pacjentów ZOD FREGATA sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZOD FREGATA Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812012078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bydgoska 14

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zodfregata.swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zpo.swinoujscie/proceedings

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia
dla pacjentów ZOD FREGATA sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80e36856-719b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zpo.swinoujscie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zpo.swinoujscie(zwanej dalej „Platformą”).
2.Składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
3. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga założenia konta użytkownika.
W celu założenia konta użytkownika konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@zodfregata.swinoujscie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin Platformy (dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@zodfregata.swinoujscie.pl; sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U poz. 2452).
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 poz. 1 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOD FREGATA sp. z o.o., przy
ul. Bydgoskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000896149,
NIP 8551485813, REGON 812012078, reprezentowana przez: Małgorzatę Szewczuk - Prezesa Zarządu Spółki,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ZOD FREGATA sp. z o.o., przy ul. Bydgoskiej 14, z siedzibą w Świnoujściu, lub e-mail: iodo@zodfregata.swinoujscie.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na „Przygotowanie
i dostarczanie całodziennych posiłków dla pacjentów ZOD FREGATA sp. z o.o., przy
ul. Bydgoskiej 14,” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy na „Przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o.”, służby księgowe, firmy z którymi administrator ma podpisane umowy w celu świadczenia usług oraz organy władzy publicznej
i podmioty wykonujące zadania publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
i rozliczenia umowy,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym, administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym
o profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/P/ZO-P/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla pacjentów ZOD Fregata sp. z o.o. dla około 70 osób, w tym:
1) dieta podstawowa ogólna oraz diety specjalistyczne (wysokobiałkowa, nerkowa, wątrobowa i ich modyfikacje) - 20 osób ± 20 %,
2) dieta lekkostrawna - 35 osób ± 20 %,
3) dieta cukrzycowa - 15 osób ± 20 %.
2. Szacunkowa ilość osobodni - 25550, jednak nie mniej niż 20 440, w tym:
1) 7300, jednak nie mniej niż 5840 - dieta podstawowa ogólna i diety specjalistyczne,
2) 12775, jednak nie mniej niż 10220 - dieta lekkostrawna,
3) 5475, jednak nie mniej niż 4380 - dieta cukrzycowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
1) Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub skorzystać w części;
2) prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w części nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
Zamawiającego z tego tytułu;
3) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które powinno wskazywać zakres usługi zamawianej przez Zamawiającego w ramach prawa opcji;
4) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, tj. złożyć Wykonawcy oświadczenie, o którym mowa w pkt 3) niniejszego ustępu, w każdym momencie trwania umowy;
5) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować wykonanie usługi w
zakresie:
a) Zakres rozszerzony (prawo opcji I) – ZR - przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla pacjentów komercyjnych ZOD FREGATA sp. z o.o. – maksymalnie 7 osób, w
tym:
- dieta podstawowa ogólna oraz diety specjalistyczne (wysokobiałkowa, nerkowa, wątrobowa i ich modyfikacje) -
maksymalnie 3 osoby,
- dieta lekkostrawna - maksymalnie 3 osoby,
- dieta cukrzycowa - maksymalnie 1 osoba;
b) Zakres opieki dziennej (prawo opcji II) – ZD - przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie śniadań i
obiadów dla osób korzystających z opieki dziennej ZOD FREGATA sp. z o.o. –
maksymalnie 3 osoby, w tym:
- dieta podstawowa ogólna oraz diety specjalistyczne (wysokobiałkowa, nerkowa, wątrobowa i ich modyfikacje) -
maksymalnie 1 osoba,
- dieta lekkostrawna - maksymalnie 1 osoba,
- dieta cukrzycowa - maksymalnie 1 osoba;
Zamawiający zastrzega, że zakres przedmiotu zamówienia przewidziany w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną,
a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
6) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy;
7) w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków wynikających z realizacji zamówienia podstawowego;
8) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. W konsekwencji do zlecania dodatkowej dostawy będącej przedmiotem prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do pozostałego zakresu przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie sposobu wykonywania Umowy, obowiązków stron, zasad płatności wynagrodzenia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wsad surowca dla wariantu podstawowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu;
1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a) wykaże, że posiada zezwolenie wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego na świadczenie usług żywienia z uwzględnieniem świadczenia usług cateringowych,
b) wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U.
z 2022r., poz. 2132),
c) wykaże, że posiada aktualną decyzję dopuszczającą środek transportu do przewożenia żywności wydaną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia. Wykonawca, który w ramach wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie stosownych uprawnień musi realizować tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania wymaganych uprawnień.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł,
b) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające przychody z okresu ostatnich 3 lat obrotowych o łącznej wartości co najmniej 200.000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje - dietetyczką/kiem:
- posiadającą wydany przez uprawnioną jednostkę dokument (dyplom) potwierdzający wykształcenie w zakresie dietetyki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zezwolenie wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego na świadczenie usług żywienia z uwzględnieniem świadczenia usług cateringowych,
2) aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2132),
3) aktualną decyzję dopuszczającą środek transportu do przewożenia żywności wydaną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
4) polisę Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł,
5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
6) dokumenty potwierdzające przychody z okresu ostatnich 3 lat obrotowych o łącznej wartości co najmniej 200.000,00 zł

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie powinno został złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w Postępowaniu.
2. W przypadku, gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 2, odpowiednio.
3. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ;
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
3) zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca (załącznik nr 4 do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);
4) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich. Ponadto oświadczenie takie musi być złożone przez podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawca składa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
Ponadto Wykonawca składa oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art.117 ust. 4 ustawy PZP (załącznik nr 5 do SWZ). Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumentu potwierdzające umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, w tym
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy,także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na zasadach i w zakresie określonym w § 14 Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zpo.swinoujscie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.