eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Toruńskie Centrum Usług Społecznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520850227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Konopnickiej 13

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tcus.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://tcus.torun.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5979ec3-719a-11ed-abdb-a69c1593877c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5979ec3-719a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471685

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do części A w następującym zakresie:
a. do części I zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych usług w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w zakresie
nie większym niż 1/3 zamówienia podstawowego objętego niniejszym postępowaniem tj. 40 godzin.
Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z ww. uprawnienia w terminie do 15.12.2022 roku.
Nabycie usługi objętej ww. zamówieniem nastąpi po cenach jednostkowych podanych w ofercie
Wykonawcy za wykonanie zamówienia. W celu skorzystania z ww. uprawnienia Zamawiający złoży
Wykonawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania z ww. uprawnienia w terminie nie krótszym niż
10 dni od planowanego terminu rozpoczęcia świadczenia usług.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-4c9e8eca-3385-11ed-8832-4e4740e186ac

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Sp.US.2611.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 594 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w związku z prowadzonym postępowaniem na usługę świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania), w ramach projektu pn. „Bank Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, zgodnie z warunkami postępowania SP.US.2611.13.2022 – część I zamówienia i ofertą z dnia 16 września 2022 roku oraz protokołem z negocjacji z dnia 24 listopada 2022 roku stanowiącym załącznik nr 2 do umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 594 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 594 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 594 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790169015

7.3.3) Ulica: ul. Żółkiewskiego 37/41

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 594 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.