eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reguły › "Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań powietrza w gminie Michałowice"Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań powietrza w gminie Michałowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań powietrza w gminie Michałowice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a70b386d-2474-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022724/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa samochodu elektrycznego i stacji pomiarowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320692/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.55.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem mobilnego laboratorium służącego do monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Michałowice.
2. Wykonawca w ramach Przedmiotu umowy dostarczy mobilne laboratorium składające się z:
1) pojazdu osobowego o napędzie elektrycznym,
2) urządzenia do pomiaru jakości powietrza zamontowanego w pojeździe, wyposażonego w:
a) analizator do ciągłego automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz PM 2,5,
b) stację meteorologiczną obejmującą czujnik kierunku i prędkości wiatru, temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienie atmosferycznego,
c) tablet z oprogramowaniem do wizualizacji danych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w „Szczegółowej specyfikacji przedmiotu”, stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia elementów składowych mobilnego laboratorium:
1) fabrycznie nowych (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy), nieużywanych, pełnowartościowych, które nie służyły do celów demonstracyjnych, ani nie były wykorzystywane wcześniej przez innego użytkownika, wolnych od wad fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawnych osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia;
2) spełniających wszelkie wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa i normach mających zastosowanie do Przedmiotu umowy oraz normy i wymagania techniczno-eksploatacyjne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
3) kompletnych i gotowych do pracy – użycia, zgodnie ze swym przeznaczeniem - bez dodatkowych jakichkolwiek zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego;
5. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami mającymi zastosowanie,
2) zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych oraz zaplecza technicznego i sprzętowego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego skierowanych przez niego do obsługi przedmiotu zamówienia, w terminie 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp: Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144900-7 - Pojazdy elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 248214,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 248214,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 248214,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. Car-Bud Konrad Karpiuk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7121813674

7.3.3) Ulica: Ogródkowa 1/30

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-067

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 248214 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.