eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia w Bytomiu w okresie 12 miesięcyOgłoszenie z dnia 2022-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia w Bytomiu w okresie 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Straszewskiego 21-22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-109

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ast.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ast.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia w Bytomiu w okresie 12 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1918b681-7191-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00185599/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi ochrony osób i mienia w budynku AST przy ul. Piłsudskiego 24 a w Bytomiu (Wydział Teatru Tańca) w okresie 1 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ast.krakow.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.ast.krakow.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w Rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia -
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego RODO znajdują się w Rozdziale XX SWZ - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego RODO znajdują się w Rozdziale XX SWZ - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZKK.261.2.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej całodobowo we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz.1955 z późn. zm.), wraz z zakresem usług portierskich, wykonywanych przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w budynku Zamawiającego w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 24a.
2. Budynek, w którym mają być świadczone usługi wynikające z zakresu zamówienia, pełni funkcję dydaktyczną, posiada podwórko z miejscami do parkowania oraz wjazd – służebny dla sąsiednich budynków: przedszkola i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w budynku znajdują się również pokoje gościnne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymagań zakresowych i funkcjonalnych określony jest w rozdziale III SWZ.
4. Zamówienie polega przede wszystkim na wykonywanie z należytą starannością usługi dozoru przez 1 pracownika ochrony na terenie obiektu przy ul. Piłsudskiego 24 a w Bytomiu i przyległego terenu, tj. podwórka z miejscami do parkowania oraz wjazdu – służebnego dla budynków przedszkola i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego codziennie w systemie całodobowym, w godz. 7.00 – 19.00 i 19.00 – 7.00. Usługa polegać będzie na pełnieniu dyżuru przez uprawnionych pracowników ochrony, zatrudnionych przez wykonawcę na obszarze chronionym, obejmującym budynek i przyległy teren oraz przeprowadzanie patroli kontrolno-prewencyjnych terenu i budynku. Obsługa całodobowej ochrony ma zapewnić ochronę obiektu przed kradzieżą, włamaniem, rozbojem, wandalizmem, nieuprawnionym wstępem na teren obiektu. Zamawiający, w przypadku zaistnienia wyjątkowej potrzeby, może zwiększyć liczbę pracowników ochrony, podając zapotrzebowanie ilości osób. Zwiększenie liczby pracowników ochrony może nastąpić tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą składane przez Zamawiającego pisemnie lub mailem, według potrzeb, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godz.: 7:30-15:30.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do pełnienia usług lub spowodowanie natychmiastowego usunięcia z terenu obiektu każdego pracownika Wykonawcy, który rażąco narusza obowiązujące przepisy prawa i zapisy umowy.
6. Zamawiający, w związku z art. 95 ustawy Pzp, wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na bezpośredniej całodobowej ochronie obiektu i wykonywaniu usług portierskich były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1510 z późn. zm.). Każda roboczogodzina ochrony musi być wypracowana wyłącznie w ramach umowy o pracę. Wykonawca od dnia rozpoczęcia do zakończenia realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawiać bieżące dokumenty potwierdzające, że bezpośrednie świadczenie usług całodobowego dozoru i obsługi portierni jest wykonywane przez osoby będące pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały uregulowane w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do nin. SWZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest skierować do pracy osoby w pełni sprawne zarówno fizycznie, jak i psychicznie, charakteryzujące się nienagannym i schludnym wyglądem zewnętrznym, o wysokiej kulturze osobistej. Od skierowanych pracowników Wykonawcy oczekujemy ponadto asertywności i łatwości w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Zastosowanie wymienionych w treści SWZ wymagań wynika ze specyfiki obiektu i zakresu jego funkcji.
8. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w:
a) materiały piśmienne niezbędne do prowadzenia dokumentacji ochrony obiektu;
b) estetyczne umundurowanie i identyfikatory imienne;
c) latarkę, telefon komórkowy i pilot antynapadowy (lub inny środek łączności bezpośredniej), umożliwiający skuteczne wezwanie grupy interwencyjnej;
d) środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk).
9. Wykonawca musi udzielić skutecznego wsparcia grupie ochronnej obiektu w oparciu o zmotoryzowane załogi - patrole interwencyjne, co należy uwzględnić w cenie oferty, gdyż dojazdy patroli interwencyjnych nie będą dodatkowo płatne, przy czym radiowóz z co najmniej 2-osobową załogą interwencyjną ma przybyć do obiektu na wezwanie, w czasie do 20 minut w godzinach od 7.00 do 19.00 oraz w czasie do 10 minut w godzinach od 19.00 do 7.00.
10. Zamawiający wymaga, aby usługi ochrony osób i mienia świadczone były przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 lub równoważnej w zakresie świadczenia usług ochrony.
11. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 zł i utrzymywać ubezpieczenie co najmniej takiej wartości przez cały okres realizacji zamówienia.
12. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w dni powszednie w godzinach 9:00-15:00 po uprzednim ustaleniu terminu, tel. 32 701 09 11. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
13. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98341120-2 - Usługi portierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg ustalonych w SWZ kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone poniżej.
2. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1995 z późn. zm.).
4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:
5.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w sposób ciągły przez okres 1 roku co najmniej 3 usługi (3 odrębne umowy)* w zakresie usług ochrony fizycznej osób i mienia świadczonych całodobowo w obiektach użyteczności publicznej**, w tym co najmniej jedno w obiekcie dydaktycznym*** szkoły wyższej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku zamówień nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
*jako jedno zamówienie zostanie uznane świadczenie usług w ramach jednej umowy zawartej w wyniku jednego postępowania o udzielenie zamówienia, zamówienia polegające wyłącznie na stałym dozorze sygnałów z systemu alarmowego, monitoringu, przyjazdach patroli interwencyjnych nie zostaną uznane za spełniające warunek świadczenia usług całodobowej ochrony fizycznej
** przez obiekt użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek określony w par. 3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
***przez obiekt dydaktyczny szkoły wyższej zamawiający rozumie budynek, w którym znajdują się sale dydaktyczne i odbywają się zajęcia ze studentami
5.2 dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
- co najmniej 1 osobą koordynującą, nadzorującą i kontrolującą wykonanie usługi, wpisaną na listę kwalifikowanych* pracowników ochrony posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu usług w zakresie ochrony osób i mienia,
- co najmniej 4 osobami wyznaczonymi do wykonywania stałej fizycznej ochrony osób i mienia i obsługi portierskiej w chronionym budynku, wpisanymi na listę kwalifikowanych* pracowników ochrony, każda spośród wykazanych osób musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu usług w zakresie ochrony osób i mienia, ukończone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udzielanie informacji osobom korzystającym z chronionego budynku, wymagane jest, aby osoby te były zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji
zamówienia;
- co najmniej 6 osobami, które stanowić będą skład co najmniej 3 zmotoryzowanych załóg interwencyjnych**, wpisanymi na listę kwalifikowanych* pracowników ochrony, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie usług ochrony,
*kwalifikowanych, tj. posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1995 z późn. zm.)
**Zamawiający pod pojęciem „załogi interwencyjnej” ma na myśli patrol interwencyjny składający się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego
5.3 dysponują urządzeniami technicznymi, tj.:
- co najmniej 3 pojazdami mechanicznymi dla załóg (patroli) interwencyjnych,
- co najmniej 1 stacją dwutorowego monitoringu sygnałów alarmowych, umożliwiającą odbiór sygnałów alarmowych na terenie Miasta Bytomia, przy czym dopuszcza się tor radiowy, GSM lub połączenie analogowe po linii telefonicznej,
5.4 spełniają wymagania normy zarządzania jakością PN - EN ISO 9001: 2015 lub równoważnej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia.
6. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu Wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w SWZ.
7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez ten podmiot, na zasadach wskazanych w Rozdziale VIII do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących potencjału technicznego lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Składane wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Wykonawca musi dołączyć do oferty
oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do formularza oferty oraz:
1.1) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej w części dotyczącej
podwykonawców,
1.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu i, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do formularza oferty.
Składane na wezwanie:
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do SWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Składane z ofertą:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale VII SWZ, wzór - zał. nr 1b do formularza oferty.
Przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich: - Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wzór – zał. nr 2 do formularza oferty, - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór - zał. nr 2 do formularza oferty.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych:
1) w odniesieniu do warunku dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.08.1997 r. – o ochronie osób i mienia;
2) w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - kopia opłaconej aktualnej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000 zł.
3) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór - zał. nr 4 do formularza oferty.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór - zał. nr 5 do formularza oferty,
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór - zał. nr 6 do formularza oferty.
d) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, potwierdzającego, iż wykonawca spełnia wymogi określone w normie PN - EN ISO 9001: 2015 lub równoważnej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wymaga się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu 2, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. 2022 r., poz. 1799 z późn. zm.).
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia do punktacji w kryterium ,,Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” – w przypadku zadeklarowania w formularzu oferty skierowania do realizacji zamówienia osób posiadających określone w Rozdziale XIV SWZ doświadczenie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Niewniesienie wadium w tym terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
4. Wadium ustala się w wysokości 3 000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
6. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANKU Santander Bank Polska nr: 91 1500 1487 1214 8007 2258 0000 z adnotacją „Wadium ZKK.261.2.5.2022 – świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku AST Filia w Bytomiu”.
8. Dowodem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kopia polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w art. 97 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał dokumentu w postaci elektronicznej (oryginał pozyskany przez Wykonawcę od gwaranta lub poręczyciela – bez dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumencie elektronicznym).
10. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 98 ust.6 pkt 1-3 ustawy Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ.
11. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, do upływu terminu składania ofert.
12. Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi ,,zabezpieczenie wadium na rzecz Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym znak spr. ZKK.261.2.5.2022 na świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku AST Filia w Bytomiu”.
13. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.
14. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
15. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
16. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 15, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale XVIII SWZ.
17. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
18. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
19. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 96 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w formularzu oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) spełnianie warunku opisanego w pkt. 3 i pkt. 5.4 Rozdziału VII SWZ musi wykazać samodzielnie każdy z Wykonawców (każdy musi posiadać aktualną koncesję i spełniać wymagania normy zarządzania jakością PN - EN ISO 9001: 2015 w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia.), warunek ten dotyczy również tzw. podmiotu trzeciego (podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje);
b) wymagana zgodnie z pkt. 5.1 Rozdziału VII SWZ liczba usług nie sumuje się, tj. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykonać wszystkie wymagane usługi, warunek ten dotyczy również tzw. podmiotu trzeciego;
c) wymagana zgodnie z pkt. 5.2 i 5.3 Rozdziału VII SWZ liczba osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, posiadanych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: MiniPortal - zgodnie z SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.