eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w WągrowcuOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Solna 10

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-736

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618852000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.popoz@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.po.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ef01afc-0efe-11ed-8000-d680d39e541a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ef01afc-0efe-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023102/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa siedziby Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3032-7.261.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Budowa budynku Prokuratury Rejonowej o dwóch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia wraz z dźwigiem osobowym,
• Budowa wjazdu z drogi wewnętrznej
• Budowa garażu wolnostojącego
• Budowa wewnętrznej instalacji:
- wodociągowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- elektrycznej słabo i silnoprądowej
- teleinformatycznej,
- gazowej,
- centralnego ogrzewania,
- sygnalizacji alarmu pożarowego oraz oddymianie klatki schodowej
- systemu sygnalizacji napadu i włamania
- monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku
- kontroli dostępu wybranych pomieszczeń.
- Wyposażenie budynku w odnawialne źródła energii (OZE) takie jak instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła w centralach wentylacyjnych.
• Budynek przyłączony zostanie do sieci:
- wodociągowej
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- elektroenergetycznej,
- teleinformatycznej
• Budowa 5 stanowisk postojowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,
• Budowa ciągów pieszo – jezdnych
• Budowa miejsc gromadzenia odpadów stałych,
• Zieleń – nowe nasadzenia 2 drzewa, krzewy oraz trawniki
• Budowa oświetlenia zewnętrznego, oraz oświetlenie posadzkowe stanowiące dodatkowe źródło światła oraz iluminację architektury oraz zieleni od strony ulic.
• Wyposażenie budynku w meble oraz pozostałe wyposażenie stałe
• Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312300-0 - Instalowanie anten

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.