eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 2Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6818 006

1.5.8.) Numer faksu: 44 6818 006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice,pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0e379dd-4ae6-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471600

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013821/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 2”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00391966/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1788714,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 2”.
4.2. Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane w zakresie nawierzchni odcinka drogi gminnej (ul. Łąkowa) oraz drogi wewnętrznej (ul. Zielona), w miejscowości Gorzkowice oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Łąkowej. Planowany do realizacji odcinek kanalizacji deszczowej jest niezbędnym elementem infrastruktury drogowej, zapewniającym zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Zakres prac dotyczący nawierzchni dróg to m.in. :
- frezowanie/rozbiórka nawierzchni,
- odcinkowa wymiana konstrukcji,
- warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej,
- pobocza z kruszyw.
Zakres prac dotyczący budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej z odprowadzeniem wód do rzeki Prudki to m.in.:
- budowa odcinaka kanałów z rur PCV fi 160,200,250 wraz ze studniami rewizyjnymi,
- budowa wylotu do rowu,
- budowa rowu i wylotu do rzeki Prudki.
Gmina Gorzkowice jest gminą na obszarze której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Zgodnie z opinią KOWR z dnia 21.10.2021r.,funkcjonowałtutaj zlikwidowany Kombinat Rolniczo-Przemysłowy Niechcicach w obrębach Bujnice PGR, Bujnice, Gorzkowice, Gorzkowiczki, Sobakówek oraz zlikwidowane Państwowe Gospodarstwo Rybackie Dziepółć w obrębach Cieszanowice i Wilkoszewice.
Przedmiotowa inwestycja wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych w gminie z miejscowościami na terenie których znajdowały się zlikwidowane przedsiębiorstwa rolnicze. Ponadto Inwestycja ta służy wyrównywaniu szans i redukcji nierówności poprzez umożliwienie osiągnięcia podstawowego standardu życia mniej zamożnym mieszkańcom terenów po PGR, którym przysługuje prawo równego dostępu do rozwiązań infrastrukturalnych służących m.in. bezpieczeństwu w ruchu drogowym, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystyczno-rekreacyjnej, poprawa estetyki krajobrazu. Realizacja inwestycji na terenach po PGR była przekładana z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy. Długoletnie zaniedbania infrastrukturalne w tym obszarze rzutują na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy.
I. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miej-scowości Gorzkowice ul Zielona odc.I
Zakres opracowania obejmuje remont drogi wewnętrznej ul. Zielonej w Gorzko-wicach w km od 0+000,00 do 0+364,32 (Odcinek I). Długość odcinka w opracowaniu 364,32mb
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem:
- szerokość jezdni – 5,0m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
- długość odc. w opracowaniu – 364,32 m,
- zjazdy – indywidualne ,
- kategoria obciążenia ruchem – KR1,
- odwodnienie drogowe wody opadowe odprowadzane na niżej położone tereny pasa drogowego oraz do istniejących wpustów deszczowych .
Zestawienie powierzchni:
- nawierzchnia jezdni – 1738 ,20 [m2],
- pobocza z kruszywa – 408,50 [m2].
II. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości
Gorzkowice ul. Łąkowa
Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej ul. Łąkowa w Gorzkowicach w km od 0+000,00 do 0+615,10. Długość odcinka w opracowaniu 615,10mb .
Parametry charakterystyczne obiektu objętego zadaniem :
-szerokość jezdni – 5,0m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
- długość odc. w opracowaniu – 615,10 m,
- zjazdy – indywidualne i publiczne ,
- kategoria obciążenia ruchem – KR1,
- odwodnienie drogowe wody opadowe odprowadzane na niżej położone tereny pasa drogowego oraz do istniejących wpustów deszczowych .
Zestawienie powierzchni:
- nawierzchnia jezdni – 3389,4 [m2],
- pobocza z destruktu asf. – 931,3 [m2].
III. Roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej w miejscowości Gorzkowice ul Łąkowa
- budowa odcinaka kanałów z rur PCV fi 160 wraz ze studniami rewizyjnymi, na długości 25,16m,
- budowa odcinaka kanałów z rur PCV fi 200 wraz ze studniami rewizyjnymi, na długości 6,09m,
- budowa odcinaka kanałów z rur PCV fi 250 wraz ze studniami rewizyjnymi na długości 136,31m,
- budowa wylotu do rowu,
- budowa rowu na odcinaku o długości 57,52 m i wylotu do rzeki Prudki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2397270,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2397270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2397270,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Robót Drogowych „PEUK” S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 771-000-80-78

7.3.3) Ulica: ul. Roosevelta 39

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski,

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

budowa kanalizacji deszczowej - Firma Budowalno- Inżynieryjna BINEX Przemysław Bińczyk

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2397270 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.