eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w ramach projektu "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz"Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ EDUKACJI W OLKUSZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780501

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eduk1@umig.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/szedukacji

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

obsługa administracyjno-organizacyjna i finansowo-księgowa szkół

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab1e1845-7172-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034001/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz osobach uprawnionych
do komunikowania się z wykonawcami określone zostały w rozdziale XVII SWZ.
adres strony: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do
systemu (opcja rekomendowana przez platforma zakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików,podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB. Niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a. stały dostęp do sieci Internetowej o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe crobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod
linkiem. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf.doc.xls
.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf . W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a. .zip b. .7Z Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp. numbers.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem
XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego
ze skompresowanych plików. Szczegółowe informacje w tym zakresie określono w rodz. XV , XVII i XVIII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olkusz- Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz;
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej a.janik@umig.olkusz.pl telefonicznie 32/626-01-71 oraz osobiście w siedzibie Administratora Danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. na podstawie art. 75 i art. 19 ust. 3 ustawy Pzp oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.): - w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 w/w rozporządzenia (RODO) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZE.331-2/4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia (w części A) jest dostawa materiałów biurowych zgodnie z załącznikiem nr A1(A1.1-A1.11) do oferty, umowy do:
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 32-300 Olkusz, ul. J. Kantego 5 zgodnie z zał. A1.1,
2) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema, 32-300 Olkusz, ul .Kpt. Hardego 11a zgodnie z zał. A1.2,
3) Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Francesco Nullo, 32-300 Olkusz , ul. Fr. Nullo 36 zgodnie z zał. A1.3,
4) Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy, 32-300 Olkusz, ul. Cegielniana 24 zgodnie z zał. A1.4,
5) Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ppłk. Pilota S. Skarżyńskiego, 32-300 Olkuszu, ul. Kosynierów 14 zgodnie z zał. A1.5,
6) Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego, 32-300 Olkusz, ul. S. Żeromskiego 1 zgodnie z zał. A1.6,
7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Iwaszkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. J. Kochanowskiego 2 zgodnie z zał. A1.7,
8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Fr. Chopina w Olkuszu, 32 300 Olkusz, ul. Długa 67 zgodnie z zał. A1.8,
9) Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach, 32-327 Gorenice, ul. Krakowska 51 zgodnie z zał. A1.9,
10) Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Osieku, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Osieku, 32-300 Olkusz, Osiek 79b zgodnie z zał. A1.10,
11) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Zedermanie, 32-300 Olkusz, Zederman 99 zgodnie z zał. A1.11.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenione zostaną tylko oferty zgodne z warunkami zamówienia. Ocena
zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia (w części B) jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących zgodnie z załącznikiem nr B1(B1.1-B1.11) do oferty, umowy do:
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 32-300 Olkusz, ul. J. Kantego 5 zgodnie z zał. B1.1,
2) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema, 32-300 Olkusz, ul .Kpt. Hardego 11a zgodnie z zał. B1.2,
3) Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Francesco Nullo, 32-300 Olkusz , ul. Fr. Nullo 36 zgodnie z zał. B1.3,
4) Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy, 32-300 Olkusz, ul. Cegielniana 24 zgodnie z zał. B1.4,
5) Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ppłk. Pilota S. Skarżyńskiego, 32-300 Olkuszu, ul. Kosynierów 14 zgodnie z zał. B1.5,
6) Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego, 32-300 Olkusz, ul. S. Żeromskiego 1 zgodnie z zał. B1.6,
7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Iwaszkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. J. Kochanowskiego 2 zgodnie z zał. B1.7,
8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Fr. Chopina w Olkuszu, 32 300 Olkusz, ul. Długa 67 zgodnie z zał. B1.8,
9) Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach, 32-327 Gorenice, ul. Krakowska 51 zgodnie z zał. B1.9,
10) Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Osieku, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Osieku, 32-300 Olkusz, Osiek 79b zgodnie z zał. B1.10,
11) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Zedermanie, 32-300 Olkusz, Zederman 99 zgodnie z zał. B1.11.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125100-2 - Wkłady barwiące

30192113-6 - Wkłady drukujące

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenione zostaną tylko oferty zgodne z warunkami zamówienia. Ocena
zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy, wówczas Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego podwykonawcy – treść oświadczenia zawarta jest w zał. 2 do SWZ w pkt 5.
2. Dokumenty dotyczące samooczyszczenia wykonawcy, o którym mowa w art.110 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca korzysta z samooczyszczenia.
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art.117 ust.4 Pzp (jeżeli dotyczy),
Szczegółowe informacje dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów określone zostały w rozdziale XIII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58-59 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (tj. przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składają odrębnie: - każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak
podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.