eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bietowo, Mościska, Szteklin i Zielona GóraOgłoszenie z dnia 2023-10-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bietowo, Mościska, Szteklin i Zielona Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT STAROGARDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 587673500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@powiatstarogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatstarogard.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatstarogard.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bietowo, Mościska, Szteklin i Zielona Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cface0c-56d2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00471485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033315/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obiektów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402932

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GG.IV.661.23.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 341463,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Bietowo, Mościska, Szteklin i Zielona Góra.
2. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.
3. Realizacja zamówienia została podzielona na trzy etapy:
- etap I – analiza materiałów archiwalnych zgromadzonych w PODGiK,
- etap II – wykonanie projektu operatu opisowo – kartograficznego,
- etap III – opracowanie wyników i skompletowanie operatu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 274990,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 699660,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 274990,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat" Sp.zo.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ECO-BART Sp. z o.o., Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Pryzmat" - inż. Zenon Kulesza

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242329798

7.3.3) Ulica: Aluzyjna 19 lok. 26

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-149

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 274990,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 301 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.