eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rozprza › Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rozprza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. 900 - lecia 3

1.5.2.) Miejscowość: Rozprza

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-340

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 449496108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rozprza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozprza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f381f5a-7172-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_rozprza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_rozprza Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy: 1) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie
przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona 2) za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Dokumenty elektroniczne (pliki) przekazywane do zamawiającego należy sporządzić w formatach danych .pdf,: .doc, .xls, .jpg,
.zip., 7Z – dopuszczone odpowiednimi przepisami prawa, przy czym zamawiający rekomenduje stosowanie plików w formacie .pdf. z
uwagi na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu.
3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania
wybranej metody podpisania plików oferty.
9. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i
zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Rozprza reprezentowana przez Wójta Gminy Rozprza z siedzibą w Rozprzy przy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza; tel.: 44 615 80 68; faks: 44 615 80 04;
email: ug@rozprza.pl.
2) administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail rodo@rozprza.pl
lub pisemnie na adres Administratora. 3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego,
a podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Pzp)
(Dz.U.2021.1129).
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Open Nexus Sp. z o.o. prowadzący Platformę Zakupową pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_rozprza
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania - zgodnie z art. 78 Pzp, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata zamawiający
przechowuje protokół wraz z złącznikami przez cały okres obowiązywania umowy.
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,
następujące uprawnienia:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowań oraz
jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.
9) nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych oraz nie
przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.
10) nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane w celu profilowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa serwerów wraz z wyposażeniem serwerowni tj.:
Serwer – 2 szt, Serwer NAS -1 szt, Dyski do serwera NAS – 4 szt, Konsola KVM – 1 szt, Zasilacz awaryjny -3 szt, Switch- 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe

48823000-3 - Serwery plików

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert
zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena i gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres grwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego mono A3 - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert
zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena i gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego tj.: serwera domeny, oprogramowania do szyfrowania poczty, sprzętowych urządzeń autoryzacyjnych do systemu operacyjnego lub kontrolera domeny tj.:
Serwer zarządzający – 1szt, Serwer zapasowy – 1 szt, Urządzenia autoryzacyjne do systemu operacyjnego lub serwera kontrolera domeny- 50 szt, Licencje oprogramowania do szyfrowania wiadomości email technologia END TO END – 50 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48811000-6 - System poczty elektronicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert
zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena i gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT tj.:
50 licencji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert
zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena i gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w należytym wykonaniu (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu), w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.:
− dla części 1: polegającego na dostawie sprzętu komputerowego o wartości minimum 60 000,00 zł brutto;
− dla części 2: polegającego na dostawie urządzenia wielofunkcyjnego A3 o wartości minimum 15 000,00 zł brutto;
− dla części 3: polegającego na dostawie sprzętu komputerowego oraz wdrożeniu oprogramowania do szyfrowania poczty o wartości minimum 60 000,00 zł brutto;
− dla części 4: polegającego na dostawie oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT o wartości minimum 8 000,00 zł brutto;
do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną (dotyczy warunku dla każdej części).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw, o których mowa w rozdziale 16 pkt 2 ppkt 4 lit a) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane urządzania/oprogramowanie wymagań zamawiającego określonych w SWZ, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do przedłożenia załącznika nr 1a, nr 1b, nr 1c, nr 1d do SWZ tj. Specyfikacji technicznej - parametrów oferowanego sprzętu/oprogramowania potwierdzających minimalne wymagania zamawiającego;
2) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 1) należy złożyć wraz z ofertą;
3) jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie;
4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 1) Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Załącznik nr 1a, nr 1b, nr 1c, nr 1d do SWZ tj. Specyfikacja techniczna - parametry oferowanego sprzętu/oprogramowania potwierdzające minimalne wymagania zamawiającego;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:
1) wypełniony formularz oferty (każda pozycja) - załącznik nr 1 do SWZ
2) wypełniona Specyfikacja techniczna - parametry oferowanego sprzętu/oprogramowania potwierdzające minimalne wymagania zamawiającego (każda pozycja) - załącznik nr 1a, nr 1b, nr 1c, nr 1d do SWZ (dot. tej części zamówienia na którą składana jest oferta);
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
4) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - załącznik nr 2 do SWZ - jeżeli dotyczy,
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 4 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
o którym mowa w art.117 ust. 4, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia [konsorcjum, spółki cywilne] (załącznik nr 5 do SWZ) - jeśli dotyczy;
6) oferta ma być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania do oferty należy dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca w formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy;
8) wydzielony plik jako tajemnica przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Zgodnie z art. 58 ust. 1 Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej):
1) w tym celu wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą,
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający go żąda,
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, a w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy wykonawca,
5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4 Pzp (załącznik nr 5 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w:
1) załączniku nr 7a (dla części 1 i 2), do SWZ,
2) załączniku nr 7b (dla części 3), do SWZ,
3) załączniku nr 7c (dla części 4), do SWZ,
Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy oraz SWZ.
Zamawiający przewiduje w szczególności możliwość zmiany Umowy w przypadku:
1) wycofania z sieci dystrybucji lub z innego powodu niedostępności oferowanego modelu Sprzętu/oprogramowania i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu a nadto nowo oferowany przedmiot umowy będzie posiadał parametry nie niższe niż parametry techniczne i funkcjonalności oraz spełnia wszystkie parametry określone wskazane w ofercie Wykonawcy oraz będzie kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem, oprogramowaniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SWZ; ponadto Wykonawca przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie innego modelu Sprzętu/oprogramowania, a Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie tej zmiany i zmiana ta nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego;
2) pojawienia się na rynku nowego rozwiązania technologicznego w zakresie przedmiotu zamówienia, bez względu na fakt, iż dotychczasowe nie zostało wycofane z produkcji Wykonawca może zaproponować zastąpienie dotychczasowego rozwiązania innym, nowym rozwiązaniem, o nie gorszych funkcjach i parametrach technicznych, a Zamawiający może taką propozycję przyjąć. Przy czym cena nie może ulec zmianie;
3) zmiany terminu realizacji:
a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
d) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
e) w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 Zmawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, nie więcej jednak niż o 10 dni roboczych;
2. W przypadkach opisanych w pkt 1 Wykonawca, przed dostawą jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające brak możliwości dostarczenia sprzętu/oprogramowania określonego w Umowie oraz wskazać model i typ proponowanego sprzętu/oprogramowania wraz z zapewnieniem o spełnieniu parametrów określonych w jego ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_rozprza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.