eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowe Warpno › Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe WarpnoOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Warpno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWE WARPNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685438

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Zwycięstwa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowe Warpno

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-022

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 913129660

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@nowewarpno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowewarpno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Warpno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f66da459-717b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471416

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065682/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Warpno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowewarpno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowewarpno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane szczegółowo w dziale V SWZ oraz na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/nowewarpno

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/nowewarpno

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisany szczegółowo w dziale XVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisany szczegółowo w dziale XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NW.ZP-04.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym również z
domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjnowypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno
2. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w dziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo opisane w dziale XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gotowość do podstawienia, wymiany lub zabrania pojemnika

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1.1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Warpno, o którym mowa w art.
9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach,
1.2) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów, lub
posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie przetwarzania odpadów, o których
mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
1.3) posiada zezwolenie na transport odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach;
1.4) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 300.000,00 zł,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1.1) realizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
1.2) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę,
polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu lub przekazaniu do zagospodarowania odpadów o
łącznej masie minimum 500 Mg w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełnić wszyscy łącznie.
1.3) dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji
zadania. Wszystkie pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie
oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, winny być
zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu. Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do realizacji usług odbioru
odpadów komunalnych musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełnić wszyscy łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego o których mowa:
a) w art. 108 ust.1 ustawy,
b) art.109 ust.1 pkt 4 ustawy,
wg załącznika nr 3 do SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie składa
każdy z podmiotów.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca
w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego
reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w
załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowo opisano w dziale VIII pkt 6 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie wykonawcy
o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SWZ;
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu
udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
działa osoba, której umocowanie do reprezentowania wynika z tych dokumentów;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg wzoru stanowiącego do
SWZ załącznik nr 4). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione
innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
uwaga! ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub
sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
5) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w
jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu
winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Gryfinie, nr rachunku: 90 9377 0000 0400 0512 2000 0080, na adres:
Urząd Gminy Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno z określeniem tytułu
wpłaty: „Zamówienie– usługa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – nr
zamówienia NW.ZP-04.2021”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych
wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy w zakresie zmiany terminu, wysokości
wynagrodzenia i sposobu realizacji zamówienia w przypadku:
- zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
- zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta
spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie WYKONAWCY.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego
WYKONAWCY o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową
wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany
jego wysokości,
- zmiany wysokości stawek opłaty za przyjęcie odpadów w instalacji przetwarzającej, do której
dostarczane są odpady komunalne,
- zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub
zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych,
- dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia niniejszej umowy nie skutkującej zmianą
zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia,
2. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 może wpłynąć na zmianę
wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy
może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów
świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty w zakresie:
1) wydania (przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w trybie i na zasadach określonych w
ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)) ograniczeń mających wpływ na realizację
umowy.
2) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa jeżeli zmiany te miały wpływ na koszty
wykonania zamówienie przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowewarpno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Dziale VIII pkt 6 ppkt 3 - składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie,
o którym mowa w Dziale VIII pkt 7 ppkt 3;
2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Dziale VIII pkt 6 ppkt 4 - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed jego złożeniem.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Przepis pkt 2 i 3 stosuje się.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.