eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW PUAS W WAŁBRZYCHU - IV POSTĘPOWANIEOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW
DLA PRACOWNIKÓW PUAS W WAŁBRZYCHU – IV POSTĘPOWANIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891041167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ans.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ans.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW
DLA PRACOWNIKÓW PUAS W WAŁBRZYCHU – IV POSTĘPOWANIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-774a7b2e-70b3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471349

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00238584/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa przeprowadzenia szkoleń, warsztatów i kursów dla pracowników PUAS w Wałbrzychu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Osi III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Sygnatura projektu: POWR.03.05.00-00-A057/21.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ platformy ePUAP, dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę i oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu
miniPortal-ePUAP oraz Regulaminie ePUAP.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, oświadczeń, zawiadomień, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty podać adres skrzynki ePUAP, za pośrednictwem której prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem, a także adresu poczty elektronicznej.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy tj.: Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .txt, .rtf, .doc,
.pdf, .odt, .zip, .7Z, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .zip.
8. Zalecenia odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem
PAdES; dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu
wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworząc jeden plik), a nie oddzielnie
(plik podpisywany i plik podpisu).
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: rektorat@puas.pl, tel. + 48 74 641 92 00,
zwany dalej PU AS, reprezentowana przez rektora uczelni.
2. W PU AS został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z którym można się skontaktować w sposób
następujący: adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: IOD@ans.edu.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) RODO w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą lub wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. w celu zabezpieczenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po tym okresie przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym minął okres płatności podatku oraz okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np.
wynikającego z przepisów
podatkowych lub rachunkowych, posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń.
5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane
oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
f) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,
Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych (adres podany w pkt. 2) lub przez kontakt z ANS AS (adres podany w pkt. 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”),
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji
na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi
techniczne (rozwijanie i
utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy niszczące dokumentację.
7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych będzie
skutkował niemożnością podjęcia działań w celu zawarcia umowy na świadczenie usług/dostaw/robót itp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- część 1 - usługa przeprowadzenia warsztatu z wdrażania edukacji włączającej (8h) – 60 osób, 4 grupy po 15 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 - usługa przeprowadzenia warsztatu z wykorzystania funkcjonalności systemu w praktyce kadry dydaktycznej (16h) - 60 osób, 4 grupy po 15 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 - usługa przeprowadzenia szkolenia Motywacja i automotywacja skuteczne wyznaczanie celów w aspekcie współpracy z osobami z niepełnosprawnością - skuteczne wyznaczanie celów (8h) - 10 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 4 - usługa przeprowadzenia szkolenia Zarządzanie ryzykiem z uwzgl. kwestii niepełnosprawności (16h) - 10 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 5 - usługa przeprowadzenia kursu Innowacyjne prezentacje multimedialne dla osób z niepełnosprawnościami (30 h) - 4 grupy po 15 os., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 6 - usługa przeprowadzenia Kurs Projektowanie i prowadzenie kursów on-line dla osób z niepełnosprawnościami (60 h w tym 18 h stacjonarnie) - 4 grupy po 15 os., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 7 - usługa przeprowadzenia kursu Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami (30 h) - 4 grupy po 15 os., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 8 - usługa przeprowadzenia kursu języka migowego (90 h) – 8 osób, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie:
1.1 Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji usług o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia, czego potwierdzeniem będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty składania ofert wstecz, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na przeprowadzeniu grupowych szkoleń/kursów/warsztatów wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję trenera w zakresie szkolenia wymienionego w OPZ posiadającą łącznie:
- wykształcenie wyższe,
- minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce z zakresu przedmiotu zamówienia dla danej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia;
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy;
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie występujących.
7. Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:
1) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych z zastrzeżeniem Rozdział IX ust. 2;
2) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach tych podmiotów.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
9. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań;
2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom;
3) Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, złożenia oświadczenia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;
4) Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony podwykonawcom;
5) Zlecenie przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wykonie całości zamówienia, tj. usług wykonywanych przez siebie i zleconych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:
- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.