eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wzorcowego, pasywnego budynku biurowego - etap I" (...) w Zielonej Górze (...) w formule zaprojektuj i wybuduj.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wzorcowego, pasywnego budynku biurowego − etap I" (...) w Zielonej Górze (...) w formule zaprojektuj i wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977895931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podgórna 7

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-057

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.czekalski@lubuskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wzorcowego, pasywnego budynku biurowego − etap I" (...) w Zielonej Górze (...) w formule zaprojektuj i wybuduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d589ba0-716f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019779/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Inżynier kontraktu dla zadania „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego etapI”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargiumwl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargiumwl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.III.2721.2.54.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 441666,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu − inwestora zastępczego − zwanego dalej „Inżynierem Kontraktu”, obejmująca zarządzanie, nadzór inwestorski i rozliczanie pozyskanych środków nad realizowanym przez Województwo Lubuskie − Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zadaniem, w ramach Projektu współfinansowanego ze środków UE, polegającym na zaprojektowaniu, wybudowaniu i oddaniu do użytkowania pasywnego budynku biurowego pn. „Budowa wzorcowego, pasywnego budynku biurowego – etap I” w Zielonej Górze – Nowym Kisielinie w formule zaprojektuj i wybuduj.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

79994000-8 - Usługi zarządzania umowami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami rozdziału XXVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje kadry

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
4) zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. który do wykonania zamówienia skieruje osoby spełniające następujące wymagania:
a) co najmniej jedna osoba do pełnienia funkcji doradczej w zakresie architektoniczno-budowlanym, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (Architekt-projektant), która wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, dwóch projektów wykonawczych w specjalności architektonicznej budynków o maksymalnym zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym Eu < 15kWh/m2rok;
b) co najmniej jedna osoba do pełnienia funkcji doradczej w zakresie instalacji sanitarnych posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacje sanitarne bez ograniczeń (instalacje sanitarne-projektant), która wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, dwóch projektów wykonawczych w specjalności instalacji sanitarnych budynków o maksymalnym zapotrzebowaniu na ciepło wynosząca Eu < 15kWh/m2rok;
c) co najmniej jedna osoba przewidziana do pełnienia funkcji doradcy i do kontroli prac projektowych w zakresie wymogów budownictwa energooszczędnego i pasywnego wpisaną do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej budynków prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 497 z późn. zm.); posiadająca doświadczenie w wykonaniu obliczeń energetycznych dla co najmniej jednego nowego budynku pasywnego, dla parametrów energii użytkowej (Eu) do celów grzewczych maksymalnie 15 kWh/(m2 x rok) oraz zapotrzebowania na energię pierwotną (Ep) maksymalnie 60 kWh/(m2 x rok);
d) co najmniej jedna osoba przewidziana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego – Ogólnobudowlane − posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika budowy przynajmniej na jednym budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej 1000m2, który charakteryzował się zapotrzebowaniem na energię użytkową wynoszącą maksymalnie 15 kWh/m2rok;
e) co najmniej jedna osoba przewidziana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego – Instalacje sanitarne posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także będąca certyfikowanym europejskim projektantem budownictwa pasywnego (CEPHd), która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykazuje się doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji sanitarnych dla przynajmniej jednego budynku o maksymalnym zapotrzebowaniu na ciepło wynosząca Eu < 15kWh/m2rok;
f) co najmniej jedna osoba przewidziana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego – Instalacje elektryczne posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
g) co najmniej jedna osoba będąca Koordynatorem prac inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający dopuszcza wykazywanie przez Wykonawcę tej samej osoby do pełnienia maksymalnie dwóch funkcji pod warunkiem spełniania wymagań stawianych tym dwóm osobom łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” − zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Tabela do kryterium oceny ofert Kwalifikacje kadry („K”) – załącznik nr 2a do SWZ.
UWAGA. Wskazany dokument nie podlega uzupełnieniu. W sytuacji gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego dokumentu, Zamawiający uzna, że osoby wykazane w „Wykazie osób” nie posiadają dodatkowego doświadczenia i przyzna w tym kryterium 0 punktów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby dla Wykonawcy (jeżeli dotyczy) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny, winno być złożone w oryginale:
a) w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
b) w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym, lub
c) w postaci elektronicznej podpisane podpisem osobistym.
Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu, który pierwotnie sporządzono jako dokument w postaci papierowej − dokument w postaci elektronicznej musi być opatrzony przez mocodawcę lub notariusza podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa − jeżeli dotyczy.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku (ZIP).
Uwaga! W przypadku braku wykazania (braku uzasadnienia) przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty oraz złożone w formie wskazanej w rozdziale XVII ust. 5 SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale XVI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zmiany warunków umowy określone zostały w § 10 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
2) Zamawiający dopuszcza zmianę osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe osoby muszą spełniać te same wymagania, co określone w postępowaniu i ofercie Wykonawcy oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
3) Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargiumwl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.