eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wzorcowego, pasywnego budynku biurowego - etap I" (...) w Zielonej Górze (...) w formule zaprojektuj i wybuduj.Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wzorcowego, pasywnego budynku biurowego − etap I" (...) w Zielonej Górze (...) w formule zaprojektuj i wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977895931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podgórna 7

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-057

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.czekalski@lubuskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargiumwl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wzorcowego, pasywnego budynku biurowego − etap I" (...) w Zielonej Górze (...) w formule zaprojektuj i wybuduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d589ba0-716f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00487494

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019779/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Inżynier kontraktu dla zadania „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego etapI”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie realizowane jest w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470899/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.III.2721.2.54.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 441666,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu − inwestora zastępczego − zwanego dalej „Inżynierem Kontraktu”, obejmująca zarządzanie, nadzór inwestorski i rozliczanie pozyskanych środków nad realizowanym przez Województwo Lubuskie − Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zadaniem, w ramach Projektu współfinansowanego ze środków UE, polegającym na zaprojektowaniu, wybudowaniu i oddaniu do użytkowania pasywnego budynku biurowego pn. „Budowa wzorcowego, pasywnego budynku biurowego – etap I” w Zielonej Górze – Nowym Kisielinie w formule zaprojektuj i wybuduj.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

79994000-8 - Usługi zarządzania umowami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.