eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690697529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 60

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-301

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c9f99fc-7171-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026698/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi nadzoru inwestorskiego dla dwóch zadań inwestycyjnych ( Klinika Ortopedii)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych przez system obsługujący proces udzielania zamówień publicznych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. 2. System jest
dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do
Systemu. 4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności:
przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. 5.
Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty
przez System. 6. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w
Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik
będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po
kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy,
oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning. 7. Zgodnie z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im.
Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres:
iod@szpital2.rzeszow.pl, telefonicznie nr tel. 17 86 64 500, listownie na adres Kliniczny Szpital
Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, kontakt
osobisty w siedzibie Szpitala
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4l
at od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących
jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP250/089/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja Kliniki Ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
2. Miejsce realizacji zadania:
Budynek łóżkowy 1A sześcio-kondygnacyjny oraz Budynek Przychodni Dorosłych w części Poradni Ortopedycznej Dorosłych. wchodzące w skład połączonego kompleksu budynków szpitalnych zlokalizowanych na działce Nr 56/34 , obr. 219 Rzeszów – Wilkowyja Południe, Dojazd do budynku od ul. Leszka Czarnego od strony wschodniej kompleksu Szpitala. Oraz
Zakres robót budowlanych polega głównie na przebudowie, remoncie oraz adaptacji części pomieszczeń kuchni dla potrzeb Kliniki Ortopedii
Powierzchnia ogólna zadania A : ok 1 129,79 m2.
3. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem (dot. części 1 i 2) określony jest w:
a) dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy zakres robót,
b) projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość wizyt inspektorów nadzoru (branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) na budowie w ciągu każdego tygodnia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
2. Miejsce realizacji zadania nr 2:
Budynek Histopatologii/ Patomorfologii wchodzący w skład połączonego kompleksu budynków szpitalnych zlokalizowanych na działce Nr 56/34 , obr. 219 Rzeszów – Wilkowyja Południe, Dojazd do budynku od ul. Leszka Czarnego od strony wschodniej kompleksu Szpitala.
Zakres robót budowlanych polega głównie na przebudowie, remoncie i częściowej nadbudowie dla potrzeb Klinicznego Zakładu Patomorfologii
Powierzchnia użytkowa zdania B : ok 1 410,00 m2.
3. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem (dot. części 1 i 2) określony jest w:
a) dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy zakres robót,
b) projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość wizyt inspektorów nadzoru (branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) na budowie w ciągu każdego tygodnia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność techniczna lub zawodowa
1.1 Określenie warunków:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie i uprawnienia budowlane*:
- Koordynator - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej 800 m2
- Inspektor nadzoru branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku obiektu ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej 800 m2
- Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku obiektu ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej 800 m2

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający nie dopuszcza połączenia wyżej wskazanych funkcji

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz OFERTA;
2) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy):
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania
nie wymaga złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
b) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w lit. a), zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-lenie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wyko-nawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezen-towania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być za-łączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te po-twierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadcze-nie, z którego wynika, jaki
zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy – zawarte w Formularzu OFERTA.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania skła-da każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wszystkie zmiany zawarł w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełna nazwa zamówienia - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych:
1 ”Modernizacja Kliniki Ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.”
2 „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.