eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690697529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 60

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-301

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c9f99fc-7171-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026698/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi nadzoru inwestorskiego dla dwóch zadań inwestycyjnych ( Klinika Ortopedii)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470885/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP250/089/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 180055,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja Kliniki Ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
2. Miejsce realizacji zadania:
Budynek łóżkowy 1A sześcio-kondygnacyjny oraz Budynek Przychodni Dorosłych w części Poradni Ortopedycznej Dorosłych. wchodzące w skład połączonego kompleksu budynków szpitalnych zlokalizowanych na działce Nr 56/34 , obr. 219 Rzeszów – Wilkowyja Południe, Dojazd do budynku od ul. Leszka Czarnego od strony wschodniej kompleksu Szpitala. Oraz
Zakres robót budowlanych polega głównie na przebudowie, remoncie oraz adaptacji części pomieszczeń kuchni dla potrzeb Kliniki Ortopedii
Powierzchnia ogólna zadania A : ok 1 129,79 m2.
3. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem (dot. części 1 i 2) określony jest w:
a) dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy zakres robót,
b) projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 74174,27 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
2. Miejsce realizacji zadania nr 2:
Budynek Histopatologii/ Patomorfologii wchodzący w skład połączonego kompleksu budynków szpitalnych zlokalizowanych na działce Nr 56/34 , obr. 219 Rzeszów – Wilkowyja Południe, Dojazd do budynku od ul. Leszka Czarnego od strony wschodniej kompleksu Szpitala.
Zakres robót budowlanych polega głównie na przebudowie, remoncie i częściowej nadbudowie dla potrzeb Klinicznego Zakładu Patomorfologii
Powierzchnia użytkowa zdania B : ok 1 410,00 m2.
3. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem (dot. części 1 i 2) określony jest w:
a) dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy zakres robót,
b) projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 105881,58 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72324,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72324,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa Inwestor Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8131001406

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 72324,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77859,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77859,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa Inwestor Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8131001406

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77859,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.