eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › "Budowa drogi gminnej nr 105 758 B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski."Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa drogi gminnej nr 105 758 B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 1a

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminalomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminalomza.pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa drogi gminnej nr 105 758 B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6846a035-7173-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031278/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 „Budowa drogi gminnej nr 105 758 B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://gminalomza.pl/bip/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/gminalomza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane w dziale XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisane w dziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR.271.1.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 105 758 B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski.
W zakresie robót objętych projektem budowlanym znajduje się m.in. wykonanie następujących robót:
1) wykonanie robót przygotowawczych takich jak ustawienie oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu na czas budowy, wytyczenie trasy sytuacyjnie i wysokościowo oraz wycięcie kolidujących z inwestycją drzew;
2) wykonanie robot rozbiórkowych, tj. rozbiórka istniejących przepustów i ogrodzeń;
3) wykonanie robót ziemnych w postaci korytowania, wykopów i nasypów wynikających
z budowy korpusu drogowego, zjazdów, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, poboczy gruntowych, a także kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego, trapezowego rowu odwadniającego, przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej, sanitarnej oraz montażu rur osłonowych,
4) wymiana gruntu: namułów z podłoża na zasypkę piaszczysto-żwirową o wskaźniku zagęszczenia Is > 0,98÷1,0,
5) budowa trapezowego rowu odwadniającego;
6) budowa kanalizacji deszczowej,
7) przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej,
8) przebudowa i rozbudowa wodociągu,
9) budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,
10) budowy oświetlenia ulicznego,
11) ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,
12) ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej z oporem,
13) ustawienie obrzeży betonowych,
14) wykonanie konstrukcji jezdni i progów zwalniających poprzez:
a) wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny,
b) ułożenie georusztu trójosiowego (heksagonalnego),
c) wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowanym mechanicznie C50/30 frakcja 0/31,5 o współczynniku filtracji k≥8m/dobę, wykonanie podbudowy zasadniczej (warstwa górna) z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcja 0/31,5,
d) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej,
15) wykonanie konstrukcji chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz zjazdów poprzez:
a) wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny,
b) wykonanie warstwy ulepszonego podłoża (warstwy osączającej) z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowanym mechanicznie CNR frakcja 0/31,5
o współczynniku filtracji k≥8m/dobę,
c) wykonanie podbudowy zasadniczej (warstwa górna) z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C50/30 frakcja 0/31,5,
d) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej,
16) wykonanie poboczy gruntowych poprzez:
a) wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny,
b) wykonanie nawierzchni poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowanym mechanicznie C50/30 frakcja 0/31,5;
17) wykonanie robót wykończeniowych;
18) wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wg projektu organizacji ruchu;
19) urządzenie terenów zieleni poprzez zasianie traw na warstwie humusu o grubości 10cm,
20) rozebranie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zastosowanych na czas budowy drogi.
21) usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną
22) budowa kanału technologicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Opisane w dziale VIII SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
• z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
1) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub wpisu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do tego warunku:
a) wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty –- Zakres referencji i innych dokumentów musi potwierdzać
spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4. lit. b) SWZ. - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4a do
SWZ.
Konieczne jest, aby przedkładane dowody potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców
Roboty budowlane zostały wykonane należycie i w terminie ukończone, zawierały jednoznaczne i nie budzące wątpliwości
potwierdzenie należytego wykonania i nie zawierały sprzecznych z wykazem informacji.
W przypadku wykazania realizacji robót wskazanych w niniejszej SWZ, wykonywanych u
zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia, odstępuje się od
obowiązku dostarczenia dowodu, o którym mowa wyżej
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać
spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2.4 ppkt. 2.4.2 SWZ. załącznik nr 4b do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gminalomza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.