eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › "Budowa drogi gminnej nr 105 758 B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski."Ogłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa drogi gminnej nr 105 758 B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 1a

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminalomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminalomza.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://gminalomza.pl/bip/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa drogi gminnej nr 105 758 B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6846a035-7173-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00522231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031278/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 „Budowa drogi gminnej nr 105 758 B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470884/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.1.25.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 105 758 B ulica Cicha we wsi Stare Kupiski.
W zakresie robót objętych projektem budowlanym znajduje się m.in. wykonanie następujących robót:
1) wykonanie robót przygotowawczych takich jak ustawienie oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu na czas budowy, wytyczenie trasy sytuacyjnie i wysokościowo oraz wycięcie kolidujących z inwestycją drzew;
2) wykonanie robot rozbiórkowych, tj. rozbiórka istniejących przepustów i ogrodzeń;
3) wykonanie robót ziemnych w postaci korytowania, wykopów i nasypów wynikających
z budowy korpusu drogowego, zjazdów, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, poboczy gruntowych, a także kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, oświetlenia drogowego, trapezowego rowu odwadniającego, przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej, sanitarnej oraz montażu rur osłonowych,
4) wymiana gruntu: namułów z podłoża na zasypkę piaszczysto-żwirową o wskaźniku zagęszczenia Is > 0,98÷1,0,
5) budowa trapezowego rowu odwadniającego;
6) budowa kanalizacji deszczowej,
7) przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej,
8) przebudowa i rozbudowa wodociągu,
9) budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,
10) budowy oświetlenia ulicznego,
11) ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,
12) ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej z oporem,
13) ustawienie obrzeży betonowych,
14) wykonanie konstrukcji jezdni i progów zwalniających poprzez:
a) wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny,
b) ułożenie georusztu trójosiowego (heksagonalnego),
c) wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowanym mechanicznie C50/30 frakcja 0/31,5 o współczynniku filtracji k≥8m/dobę, wykonanie podbudowy zasadniczej (warstwa górna) z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcja 0/31,5,
d) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej,
15) wykonanie konstrukcji chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz zjazdów poprzez:
a) wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny,
b) wykonanie warstwy ulepszonego podłoża (warstwy osączającej) z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowanym mechanicznie CNR frakcja 0/31,5
o współczynniku filtracji k≥8m/dobę,
c) wykonanie podbudowy zasadniczej (warstwa górna) z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C50/30 frakcja 0/31,5,
d) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej,
16) wykonanie poboczy gruntowych poprzez:
a) wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny,
b) wykonanie nawierzchni poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem stabilizowanym mechanicznie C50/30 frakcja 0/31,5;
17) wykonanie robót wykończeniowych;
18) wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wg projektu organizacji ruchu;
19) urządzenie terenów zieleni poprzez zasianie traw na warstwie humusu o grubości 10cm,
20) rozebranie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zastosowanych na czas budowy drogi.
21) usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną
22) budowa kanału technologicznego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3759497,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4696142,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3759497,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GEOBRUK Tomasz Smolarczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 113-136-82-50

7.3.3) Ulica: Deotymy 19/21/88

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-407

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3759497,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.