eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sarzyna › Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sarzynie o szyb windowy wraz z zewnętrzną instalacją elektrycznąOgłoszenie z dnia 2022-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sarzynie o szyb windowy wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA SARZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sarzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-310

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowasarzyna.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowasarzyna.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sarzynie o szyb windowy wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e439004f-70ac-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057690/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o szyb windowy z wewnętrzną instalacją elektryczną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal
e-mail: zamowienia@nowasarzyna.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
b) ePUAPu, który jest dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c) poczty elektronicznej: zamowienia@nowasarzyna.eu

2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym postępowania.
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),
2) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@nowasarzyna.eu, z wyjątkiem oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać wyłącznie w sposób wskazany w pkt. 1 ppkt 1.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5. Regulamin korzystania z systemu miniPortal jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi. Natomiast warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.

6. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę, akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w SWZ oraz Instrukcji użytkownika dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.

7. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony.

8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczenia czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

9. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0;
2) Mozilla Firefox od wersji 15;
3) Google Chrome od wersji 20;
4) Microsoft Edge.

10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

11. Zasady składania oferty zamieszczono w rozdz. 19 SWZ.

12. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

13. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w rozdz. 14 SWZ dostępnym na stronie prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zawarta jest w rozdziale 29 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej o szyb windowy z zewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr ewid. 2596/1 w miejscowości Sarzyna w ramach realizacji zadania pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Zakres zadania obejmuje
1) roboty przygotowawcze i pomiarowe
2) zakup oraz dostawa materiałów
3) wykonanie robót budowlanych
4) uporządkowanie terenu placu budowy,

Zakres robót obejmuje budowę szybu windowego oraz montaż kabiny windy. Szyb o konstrukcji żelbetowej i murowanej z przeznaczeniem do obsługi parteru oraz I i II piętra budynku szkoły Podstawowej w Sarzynie. Dach szybu wykonany zostanie w konstrukcji drewnianej jako dwuspadowy pokryty blachą trapezową. Belki, wieńce, naproża oraz płyta stropowa wykonane zostaną z betonu C20/25. W szybie zamontowany zostanie dźwig osobowy elektryczny - udźwig 630 kg / 8 osób. Kabina windy o wymiarach (Sz. x Gł. x Wys.): 1,1 x 1,4 x 2,1 m wykonana zostanie ze stali szlachetnej oraz z laminatu. Winda posiadać będzie system łączności awaryjnej GSM oraz system informacji głosowej z komunikatami wyboru kierunku poruszania się, gdzie wszelkie przyciski i kontrolki obsługujące dźwig umieszczone zostaną w strefie 90-110 cm nad posadzką. Przyciski wyróżniać się będą wizualnie i zawierać będą oznaczenia w języku Brille'a. Dostęp do windy ograniczony zostanie na kartę dostępu. W ramach zadania należy wykonać również instalacje elektryczną zasilania windy, oświetleniową oraz uziemienia szybu windowego, a także roboty dot. instalacji c.o. (przełożenie grzejników).

Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej załączonej do SWZ.

2. Zakres zamówienia obejmuje również:
1) przygotowanie terenu budowy,
2) zabezpieczenie terenu budowy,
3) roboty przygotowawcze i pomiarowe
4) zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
5) wykonanie robót budowlanych,
6) uporządkowanie terenu budowy,
7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

3. Inne obowiązki i koszty Wykonawcy
Do zakresu obowiązków i kosztów Wykonawcy należy także:
1) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) obsługa geodezyjna,
3) zabezpieczenie własnym kosztem i staraniem, mediów niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
4) koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych,
5) utylizacja odpadów,
6) zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających,
7) oznakowanie prowadzonych robót,
8) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,
9) serwisowanie urządzenia w okresie gwarancji.
W/w opracowania należy doliczyć do kosztów zadania.

4. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia winny spełniać i posiadać:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów).

6. Powody nie dokonania podziału zamówienia na części:
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ nie jest to uzasadnione ze względu na niewielki zakres prac objętych zamówieniem. Podział zamówienia na części został wprowadzony przez ustawodawcę w celu zwiększenia udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych oraz zwiększenia konkurencyjności. Zdaniem Zamawiającego zakres niniejszego zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności jego dalszego rozdrabniania. Dokonanie jego podziału jest zatem niecelowe. Ponadto podział taki mógłby przynieść odmienne od zamierzonych przez ustawodawcę skutki dla konkurencyjności postępowania i racjonalności dokonywanych wydatków, ponieważ, jeśli zamówienie zostałoby zbyt rozdrobnione, to mogłoby przestać być atrakcyjne także dla MŚP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – (C) – waga 60%,
2) Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G) – waga 40%.

2. Zasady oceny za kryterium „Cena”:
1) Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone w następujący sposób:

C = C(of. min) / C(of. bad) × 60 pkt

gdzie:
C – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
C(of. min) – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C(of. bad) – cena oferty badanej.

2) W kryterium „Cena” oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. natomiast pozostałe oferty po przeliczeniu zgodnie z powyższym wzorem odpowiednio mniej.

3. Zasady oceny za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia”.
1) Punkty za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G)” zostaną obliczone w następujący sposób:

- okres gwarancji: 36 miesięcy - 0 pkt
- okres gwarancji: 42 miesiące - 10 pkt
- okres gwarancji: 48 miesięcy - 20 pkt
- okres gwarancji: 54 miesiące - 30 pkt
- okres gwarancji: 60 miesięcy - 40 pkt

2) Zamawiający do oceny kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G)” pobierze dane z oferty Wykonawcy (sekcja C ppkt 2 formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ).
3) Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy.
4) Wykonawca w formularzu ofertowym podaje długość gwarancji w miesiącach. Dopuszcza się podanie wyłącznie gwarancji w okresach: 36, 42, 48, 54, 60 miesięcy. Podanie innej wielkości spowoduje przyznanie punktów wg niższego przedziału np.: podanie gwarancji o długości 44 miesiące = 10 pkt.
5) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 36 miesięcy Zamawiający ofertę odrzuci.
6) W przypadku gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci.
7) Podanie gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy spowoduje przyznanie 40 pkt.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Px = Cx + Gx

gdzie:
Px – ilość punktów, które otrzyma oferta „x”,
Cx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Cena”,
Gx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia”

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
1) posiada doświadczenie w wykonaniu robót polegających na montażu windy osobowej, których wartość wynosiła nie mniej niż 170 000,00 zł brutto (w przypadku jednej roboty) lub 85 000,00 zł brutto dla każdej z robót (w przypadku dwóch robót), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg załącznika nr 6 do SWZ).
2) dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 5 do SWZ),
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wg załącznika nr 2 do SWZ.

2. Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
4) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ);
5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 2 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
f) art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp,
g) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

UWAGA!
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ppkt. 1-3 oraz 5 również w odniesieniu do tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarto w pkt. 9.2 SWZ, a także w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozdziale 10 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SWZ.

2. Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ).

UWAGA!
1) Wykonawca w wykazie, o którym mowa w ppkt. 2 powinien wyraźnie określić zakres wykonanych zamówień, aby można było ustalić czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w ppkt. 2 dotyczy:
a) robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
b) dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 19.10 SWZ, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku Zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
Nadsański Bank Spółdzielczy
nr konta 27 9430 0006 1000 1182 2000 0003
z adnotacją: „Wadium – Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sarzynie o szyb windowy wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji/poręczenia.

6. Dokumenty wniesione w jednej z form wymienionych w pkt. 2 ppkt. 2-4 muszą zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinny zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

7. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt. 5 nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”.

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

9. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zostały zawarte w rozdziale 16 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w rozdziale 7 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 SWZ muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

5. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.

7. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostęp u do oryginału.

8. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 2 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) do oferty dołączają oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 5 SWZ (w przypadku, o którym mowa w pkt. 8.7 SWZ). Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) na wezwanie Zamawiającego zobowiązani są do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 9.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w pkt. 9.2.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 8.2 SWZ.
- w pkt. 9.2.2 składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

11. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień § 16 projektu umowy.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych w § 16 ust. 2 projektu umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp.

5. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności wprowadzenia zmian.

6. Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana terminu zakończenia realizacji zadania, wydłużenie terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, dostępnym na stronie prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.