eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Babiak › Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu gminy Babiak w okresie od 02.01.2023 r. do 23.06.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu gminy Babiak w okresie od 02.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BABIAK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Babiak

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-620

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@babiak.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babiak.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu gminy Babiak w okresie od 02.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3859e50c-716e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011053/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu gminy Babiak w okresie od 02.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/babiak

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych
lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień
publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 306075,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w formie regularnego specjalnego dowozu do poszczególnych
szkół i odwozu dzieci po zakończonych zajęciach w okresie od 02.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

2. W przypadku czasowego zamknięcia w wyżej wymienionym okresie placówek oświatowych z powodu np. trwającej epidemii koronawirusa lub innych nieprzewidzianych losowych zdarzeń, zamówienie w tym okresie nie będzie realizowane. Zamówienie będzie realizowane tylko w dniach nauki szkolnej tj. w dniach, w których zajęcia szkolne odbywają się na terenie placówki oświatowej (nie dotyczy to dni kiedy placówki oświatowe są zamknięte i nauka realizowana jest zdalnie.)

3. W przypadku nauki hybrydowej, spowodowanej wytycznymi Ministra Edukacji (niezależnymi od Zamawiającego) ,Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia minimalnej ilości kilometrów w ciągu dnia.

4. Zamówienie obejmuje:
- dowóz dzieci 1 autobusem liczącym min. 50 miejsc siedzących do Zespołu Szkół w Brdowie oraz odwóz po zakończonych zajęciach (miejsce wsiadania i wysiadania dzieci przy Zespole Szkół w Brdowie) z przystanków autobusowych wskazanych przez dyrektora placówki/osobę upoważnioną. Minimalna ilość kilometrów w ciągu dnia: 150 km, szacowana na podstawie orientacyjnego harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 5a do SWZ, liczba dowożonych dzieci: 100 uczniów. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz szczegółowy rozkład jazdy zostaną określone najpóźniej do dnia 13.01.2023 r. i będą stanowiły załącznik do umowy.

- dowóz dzieci 2 autobusami liczącym min. 50 miejsc siedzących do Zespołu Szkół w Bogusławicach oraz odwóz po zakończonych zajęciach (miejsce wsiadania i wysiadania dzieci przy Zespole Szkół w Bogusławicach) z przystanków autobusowych wskazanych przez dyrektora palcówki/osobę upoważnioną. Minimalna ilość kilometrów w ciągu dnia: 160 km, szacowana na podstawie orientacyjnego harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 5b do SWZ liczba dowożonych dzieci: 120 uczniów. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz szczegółowy rozkład jazdy zostaną określone najpóźniej do dnia 13.01.2023 r. i będą stanowiły załącznik do umowy.

- dowóz dzieci 2 autobusami liczącymi min. 50 miejsc siedzących do Szkoły Podstawowej w Babiaku oraz odwóz po zakończonych zajęciach (miejsce wsiadania i wysiadania dzieci przy Szkole Podstawowej w Babiaku- ul. budynek przy ul. Poznańskiej 5 i ul. Poznańskiej 22a) z przystanków autobusowych według załączonego wykazu. Minimalna ilość kilometrów w ciągu dnia: 220 km, szacowana na podstawie orientacyjnego harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 5c do SWZ liczba dowożonych dzieci: 140 uczniów. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz szczegółowy rozkład jazdy zostaną określone najpóźniej do dnia 13.01.2023 r. i będą stanowiły załącznik do umowy.

Ostateczne przebiegi tras zostaną ustalone do dnia 13.01.2023 r.
i będą stanowiły załącznik do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W pierwszym etapie zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu w oparciu o załączone dokumenty i oświadczenia. Niespełnienie warunków
powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą).
2. Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie wg ustalonego kryterium.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- cena ofertowa (stawka za 1 km brutto) - 60 %
- termin płatności faktur (liczony od dnia otrzymania faktury) – 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
W celu spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga posiadania aktualnych uprawnień do
wykonywania krajowego transportu drogowego (licencji). Zamawiający dokona oceny spełniania
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i
oświadczenia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww.
warunki wykonawca spełnił.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga dysponowania min. 5 autobusami, które
muszą posiadać min. 50 miejsc siedzących. Zamawiający dokona oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i
oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww.
warunki wykonawca spełnił.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
– dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy.
4. W szczególności Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia następujących zmian w
następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku gdy Wykonawcą z którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym Wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Wykonawca. Nowy Wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ. Nowy Wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym Wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany;
2)zmiana liczby autobusów wynikająca ze zmiany przebiegu trasy i/lub zmiany liczby uczniów,
zmiana liczby przystanków, zmiana terminu realizacji wynikająca z działania siły wyższej (zmiana
warunków atmosferycznych, klęski żywiołowe, inne zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą
stron);

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.