eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.3.) Oddział zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060059216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dywizjonu 303 nr 35

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.pajurek@law.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/law/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd83e02a-7169-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470502

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00244370/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zamowienia.law.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia.law.mil.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z z punktem 6 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp/tp/108/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i segregowanych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń innych niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, z obiektów Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie wraz z udostępnieniem pojemników do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych poza ustalonymi dniami

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne wytwarzanymi w Lotniczej Akademii Wojskowej. Gospodarowanie odpadami polegać będzie na ich odbiorze, transporcie, zbieraniu lub przetwarzaniu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.). Odpady powstały i powstawać będą w wyniku wykonywania obsług technicznych, usuwania niesprawności na statkach powietrznych należących do Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego – ACSL, czyszczenia broni oraz bieżącej działalności Lotniczej Akademii Wojskowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru odpadów w pełnych dniach roboczych liczony od dnia zgłoszenia potrzeby ich odbioru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne stanowiącymi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wytwarzanymi w obiektach Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Gospodarowanie odpadami polegać będzie na ich odbiorze, transporcie, zbieraniu lub przetwarzaniu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1622)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru odpadów w pełnych dniach roboczych liczony od dnia zgłoszenia potrzeby ich odbioru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania wytwarzanych w obiektach Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego stanowiących materiał kategorii 3, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) stanowiących produkty spożywcze nienadające się do spożycia wytwarzanych w obiektach żywienia zbiorowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najokorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość odbioru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
Dotyczy Zadania nr 1

1. Wykonawca powinien posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia jeżeli obowiązujące przepisy nakładają taki obowiązek a mianowicie:

a) decyzje właściwych urzędów administracji państwowej na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania odpadów lub decyzję na przetwarzanie odpadów, jeżeli Wykonawca sam dokonuje ich przetwarzania wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów, zbierania lub przetwarzania, jeżeli Wykonawca sam dokonuje ich przetwarzania, w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia
c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanym "rejestrem", na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U .2022 r., poz. 1297 z późn.
zm.), w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia
d) Wykonawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jeżeli nie posiada jeszcze wydanych przez właściwy urząd posiadanej/ych zmienionych decyzji na podstawie ww. ustawy musi przedstawić dokument potwierdzający złożenie w terminie do dnia 5 marca 2020 r., wniosku o zmianę posiadanej/ych decyzji wraz z korespondencją z właściwym urzędem z zakresu etapu, na jakim jest postępowanie w sprawie.

Dotyczy Zadań nr: 2, 3

2. Wykonawca powinien posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają taki obowiązek, a mianowicie:

a) decyzje właściwych urzędów administracji państwowej na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania odpadów lub decyzję na przetwarzanie odpadów, jeżeli Wykonawca sam dokonuje ich przetwarzania wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów, zbierania lub przetwarzania, jeżeli Wykonawca sam dokonuje ich przetwarzania, w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia
c) Wykonawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jeżeli nie posiada jeszcze wydanych przez właściwy urząd posiadanej/ych zmienionych decyzji na podstawie ww. ustawy musi przedstawić dokument potwierdzający złożenie w terminie do dnia 5 marca 2020 r., wniosku o zmianę posiadanej/ych decyzji wraz z korespondencją z właściwym urzędem z zakresu etapu, na jakim jest postępowanie w sprawie.


Dotyczy Zadania nr 4:

3. Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają taki obowiązek, a mianowicie:

a) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej na przewóz materiału kategorii 3 określonymi środkami transportu drogowego, na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1772/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
b) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej nadającą numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na transporcie materiału kategorii 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1772/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
c) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej zatwierdzającą zakład przetwórczy kategorii 3 na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1772/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z punktem 15.2.1 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z punktem 18 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z paragrafem 13 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zamowienia.law.mil.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.