eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lwówek Śląski › Przebudowa istniejących łazienek w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek ŚląskiOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa istniejących łazienek w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020832110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Morcinka 7

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75-782 0104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczlwowek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa istniejących łazienek w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0601de89-7163-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pczlwowek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu dedykowanej elektronicznej Platformy Przetargowej „LOGINTRADE” https://pczlwowek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zwanej dalej Platformą Przetargową lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl (nie dotyczy złożenia oferty). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem znaku sprawy – PCZ-NZP-382/24/22.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, organizacyjne oraz sposób złożenia oferty i regulamin korzystania z Platformy Przetargowej opisane zostały w zakładce Instrukcje oraz Regulamin, znajdujące się pod adresem:
1) https://pczlwowek.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2) https://pczlwowek.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCZ-NZP-382/24/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących łazienek w budynku Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45432210-9 - Wykładanie ścian

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45442100-8 - Roboty malarskie

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 Pzp.
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 PLN,
2) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem przebudowę obiektu budowlanego na potrzeby osób niepełnosprawnych o wartości minimalnej 150 000 zł brutto.
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia minimum 1 osobą:
- Kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnej, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, posiadająca ważne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. – zał. nr 4 SWZ (oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby-jeżeli dotyczy – zał. nr 5 do SWZ);
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ - na wezwanie Zamawiającego,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji złożeniem - na wezwanie Zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4 do SWZ (oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby-jeżeli dotyczy – zał. nr 5 do SWZ);
2) dokument dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł
3) dokument dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – wykaz wykonanych robót budowlanych, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem przebudowę obiektu budowlanego na potrzeby osób niepełnosprawnych o wartości minimalnej 150 000 zł brutto (słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy) - zał. nr 6 do SWZ.
4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca podczas realizacji zamówienia – zał. nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy także dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. A.1) oraz B.1), B.2), B.3) SWZ składa każdy z wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) wykonawcy, partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z partnerów.
3) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,
5) partnerzy konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu,
6) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (lidera) konsorcjum,
7) składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) niniejszej umowy w szczególności w przypadku okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują one, że realizacja przedmiotu niniejszej umowy na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa przez:
a) konieczność wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej (protokole typowanie robót
i przedmiarach inwestorskich robót) lub konieczność wykonania dodatkowego projektu,
b) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych mogących mieć wpływ na termin realizacji umowy,
c) w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,
d) w przypadku wystąpienia konieczności zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego, na które Zamawiający wyraził zgodę,
e) w przypadku zmiany osoby/ób odpowiedzialnej za nadzorowanie i kierowanie robotami dopuszcza
się zmianę pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę osoba posiada doświadczenie i uprawnienia w zakresie wymaganym dla odpowiedniej branży , które było określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu,
f) w przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót – jedynie za zgodą Zamawiającego,
g) w przypadku zmiany prawa podatkowego – w zakresie zmiany podatku VAT na roboty objęte umową,
h) w przypadku dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy, ich przekształcenia lub zmiany oznaczenia stron umowy,
i) w przypadku zmian dopuszczonych przepisami prawa w szczególności art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.) oraz zmiany podwykonawcy,
b) obniżenia ceny przez Wykonawcę.
c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego lub urzędowej wykładni prawa, w szczególności w związku z implementacją do krajowego porządku prawnego przepisów Rozporządzenia RODO;
d) zmiany stawki podatku VAT, w momencie wejścia w życie ich obowiązywania. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, cena netto nie zmieni się;
e) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
f) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp;
g) łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://pczlwowek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.