eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277173

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Warszawska 96

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-824

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: skansen@skansen.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skansen.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20fe778d-7160-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470207

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102678/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony osób i mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://skansen-lublin.ezamawiajacy.pl/pn/skansen-lublin/demand/93901/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://skansen-lublin.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1,Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w postępowaniu będzie odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej w zakładce „Korespondencja” w odniesieniu do wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu. Przesłanie korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://skansen-lublin.ezamawiajacy.pl/, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kolejne kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie lub postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.232-92/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20 - 824 Lublin.
2. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 79710000-4 - usługi ochroniarskie
3. Szczegółowe zasady i zakres świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 6 do SWZ, tj. umowa na świadczenie usług ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z załącznikami.
4. Usługa ochrony osób i mienia będzie świadczona w sposób ciągły, tj. całodobowo, we wszystkie dni tygodnia (w tym w dni ustawowo wolne od pracy) i będzie obejmowała:
1) stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną całego mienia Zamawiającego, opisanego w Załączniku nr 14 do SWZ, a także ochronę fizyczną osób zatrudnionych u Zamawiającego oraz osób zwiedzających Muzeum Wsi Lubelskiej,
2) całodobowe monitorowanie istniejących elektronicznych systemów zabezpieczeń funkcjonujących w ramach zintegrowanego systemu monitoringu obiektów położonych na terenie Zamawiającego, obejmującego SSP, SSWiN, CCTV i SKD,
3) niezwłoczne informowanie personelu Zamawiającego oraz odpowiednich służb o sytuacjach zwiększających ryzyko powstawania szkody w mieniu podlegającym ochronie

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający ma prawo zwiększyć zakres zamówienia o 700 roboczogodzin, przy niezmiennej cenie jednostkowej, poprzez jednostronne oświadczenie woli Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie sprawowanie dodatkowej bezpośredniej ochrony fizycznej w czasie odbywających się na terenie Zamawiającego wystaw czasowych, spotkań oraz imprez okolicznościowych (tj. wystawianie posterunków doraźnych, o których mowa w wyciągu z Planu ochrony stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia wydaną przez organ koncesyjny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 10 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: osoba wpisana na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” (prowadzoną zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia [t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995]) i posiadają ważne pozwolenie na posiadanie broni w postaci przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA.
b) doświadczenia Wykonawcy
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje z zachowaniem okresu ciągłości (stałości), minimum dwie (2) usługi, polegającą na stałej, bezpośredniej ochronie osób i mienia, obiektów/obszarów zlokalizowanych na ogrodzonym obszarze o powierzchni co najmniej 5 ha, a każda z tych usług była lub jest świadczona:
• nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy;
• na podstawie planu ochrony tych obszarów, obiektów, uzgodnionego z właściwym terytorialnie Komendantem Wojewódzkim Policji w trybie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
• łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych funkcjonujących w ramach zintegrowanego wewnętrznego systemu monitoringu obiektów/obszarów położonych na chronionym terenie;
i wartość każdej z tych usług, w okresie 12 m-cy, była nie mniejsza niż 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 2 – 4.
6. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
2. Strony dopuszczają zmiany zawartej umowy korzystne dla Zamawiającego, np. wynikające ze zaktualizowania planu ochrony bądź zakresu czy sposobu świadczenia usług.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnego aneksu.
4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany.
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian.
6. Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania pisma.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://skansen-lublin.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.