eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277173

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Warszawska 96

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-824

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: skansen@skansen.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skansen.lublin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://skansen-lublin.ezamawiajacy.pl/pn/skansen-lublin/demand/93901/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20fe778d-7160-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00003807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102678/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony osób i mienia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470207/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.232-92/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20 - 824 Lublin.
2. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 79710000-4 - usługi ochroniarskie
3. Szczegółowe zasady i zakres świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 6 do SWZ, tj. umowa na świadczenie usług ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wraz z załącznikami.
4. Usługa ochrony osób i mienia będzie świadczona w sposób ciągły, tj. całodobowo, we wszystkie dni tygodnia (w tym w dni ustawowo wolne od pracy) i będzie obejmowała:
1) stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną całego mienia Zamawiającego, opisanego w Załączniku nr 14 do SWZ, a także ochronę fizyczną osób zatrudnionych u Zamawiającego oraz osób zwiedzających Muzeum Wsi Lubelskiej,
2) całodobowe monitorowanie istniejących elektronicznych systemów zabezpieczeń funkcjonujących w ramach zintegrowanego systemu monitoringu obiektów położonych na terenie Zamawiającego, obejmującego SSP, SSWiN, CCTV i SKD,
3) niezwłoczne informowanie personelu Zamawiającego oraz odpowiednich służb o sytuacjach zwiększających ryzyko powstawania szkody w mieniu podlegającym ochronie

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1445119,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1455855,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1445119,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Impel Security Solutions Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Defender Sp. z o.o., Impel Safety Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o., ITM Poland S.A., Impel Technical Security Sp. z o.o., Impel Provider Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366279599

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

w części: działania grup interwencyjnych (nazwa podwykonawcy - ALTEST Systemy Zabezpieczeń Cezary Pojmaj).

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1445119,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.