eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niegowa › Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NIEGOWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Niegowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000539970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SOBIESKIEGO

1.5.2.) Miejscowość: Niegowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-320

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48343151020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@niegowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niegowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8726fe18-715d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020966/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/34594/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ zwana dalej Platformą.
Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformą i formularza do przesyłania wiadomości prywatnych.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@niegowa.pl . Przesłanie wiadomości przez Platformę, nie obliguje do jej przesyłania za pośrednictwem maila.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:Dopuszczalne przeglądarki internetowe:Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,-Google Chrome 31,-Mozilla Firefox 26,-Edge
Pozostałe wymagania techniczne:-dostęp do sieci Internet,-obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,-włączona obsługa JavaScript,-zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,-zainstalowany Acrobat Reader
Wykonawca przygotowuje ofertę w środowisku swojego komputera i podpisuje ją podpisem kwalifikowanym bądź zaufanym bądź osobistym, i dopiero wówczas umieszcza ją na Platformie. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
1) image/bmp, application/msword, image/gif, image/jpeg, application/pdf, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, text/richtext, image/tiff, application/mswrite, application/excel, text/xml, application/zip, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma,
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie DD-MM-YY HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy dla komunikacji szyfrowanej wynosi 300MB , dla niezaszyfrowanej 500 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niegowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Niegowa , przy ul. Sobieskiego 1, tel.: (34) 3151020, e-mail:urzad@niegowa.pl;
2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Gminy Inspektora Ochrony Danych: Pana Dominika Palkę z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iod@niegowa.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (34)3151020 .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPV.271.1.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku)z oprogramowaniem i wdrożeniem, w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” i obejmuje :
- Dostawę urządzeń do siedziby Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Gminy Niegowa wskazanym przez Zamawiającego.
- Montaż i uruchomienie we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie Gminy Niegowa.
- Kompleksową aktualizację i uaktualnienie oprogramowania sprzętowego serwera, urządzenia NAS oraz systemów Windows Server, SQL Server, oprogramowania do archiwizacji do najnowszych wersji.
- Wykonanie konfiguracji systemów wg. potrzeb określonych przez Zamawiającego.
- Przeniesienie baz danych ze starego serwera oraz instalacja na nowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

72514000-1 - Usługi zarządzania udogodnieniami komputerowymi

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena (C) – 80 %
2) Okres gwarancji (G)20%
1.2. Kryterium Okres gwarancji (G) – W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w formularzu ofertowym.
W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji dla serwera i urządzenia NAS.
Gwarancja minimalna 5 lat: tj. 60 miesięcy 0%Wydłużenie o 12 miesięcy 10%, Wydłużenie o 24 miesiące 20%
Kryterium Cena (C) - oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną liczbę 80 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg wzoru
Cmin

---------- x 100 x waga kryterium (80%) = PC

Cof
Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.
PO = PC + PG
Gdzie
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie
PC – punkty w kryterium Cena
PG – punkty w kryterium Gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1.4.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z usługą pełnego wdrożenia serwera, o wartości zadania min. 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100), przy czym, w przypadku projektu /zadania składającego się z kilku różnych elementów wartość części dla serwera, nie może być niższa niż wskazane 30 000,00 zł
1.4.2. Dysponuje min. jedną osobą posiadającą Certyfikat producenta sprzętu i oprogramowania dla serwera i baz danych do montażu , uruchomienia i konfiguracji

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6.1 odpis z właściwego rejestru w zakresie nie podleganiu wykluczeniu z art.109 ust.4
6.2 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -załącznik nr 9 do SWZ;
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6.3 wykaz usług załącznik nr 7 do SWZ
6.4 wykaz osób – załącznik nr 8 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, z zastrzeżeniem sytuacji, w której wykonawca za pośrednictwem przedmiotowych środków dowodowych wykazuje równoważność określonych sprzętów/ oprogramowania. Przedmiotowym środkiem dowodowym są: karty katalogowe / karty techniczne zaoferowanych towarów/certyfikaty , które potwierdzą wymagania dla zaproponowanych rozwiązań równoważnych..

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SWZ;
b) Przedmiotowe środki dowodowe (w przypadku rozwiązań równoważnych),
e) Zobowiązanie innych podmiotów (jeśli dotyczy);
g) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swoim zakresem umocowanie do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy;
h) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (m.in. spółka cywilna, konsorcjum) - art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; W przypadku warunku posiadania doświadczenia , Zamawiający wymaga aby warunek ten spełniał co najmniej jeden z wykonawców (konsorcjantów);
b) w przypadku, o którym mowa w pkt a) , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
6. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, na pod­ stawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w obszarze:
a) Zmiany modelu sprzętu (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) w przypadku:
• zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
• wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
• wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, obok dotychczas oferowanego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
• zmiany numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, przy zachowaniu jego parametrów,
b) Zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) stron umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);
2. Zmiany w umowie mogą być dokonywane tylko pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

5. Zamawiający wykluczy z postępowania również podmiot podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.